Knihovna SČF


Svaz českých filatelistů vybudoval a spravuje rozsáhlou knihovnu filatelistické literatury, která slouží pro potřeby jeho členů. Využívat ji však mohou i předplatitelé časopisu Filatelie, jejichž Klub Filatelie (KF) je přidruženým členem Společnosti pro odbornou literaturu SČF. Knihovna obsahuje stovky našich i zahraničních katalogů, monografií, příruček, výstavních katalogů a dalších odborných publikací, a dále svázané ročníky filatelistických časopisů, a to nejen ze současnosti, ale i z dob minulých. Nejstarší svazky pocházejí z konce 19. století, nejnovější jsou z posledních týdnů.

Členové SČF si mohou publikace po předběžné dohodě půjčit i domů za stanovený poplatek (plus případné poštovné, protože knihovna může v odůvodněných případech knihy zasílat i poštou). U zvlášť vzácných nebo drahých publikací se vyžaduje složení zálohy. K prohlídce na místě je k dispozici i studovna. Podmínky pro zapůjčení stanoví Výpůjční řád knihovny (viz níže).

Knihovna sídlí ve stejných prostorách jako sekretariát SČF, tedy v Praze 1, Opletalova 1337/29. Případnou návštěvu doporučujeme sjednat předem, už jenom proto, abyste si ověřili, že žádaný titul je právě k dispozici (není vypůjčený jinému zájemci).

Pokud si chcete vypůjčit nějaký katalog nebo jinou publikaci a nejste dosud členem SČF, je to tedy důvod navíc, abyste se jím stali. (Informace o přihlášení do SČF)

Níže naleznete přehled literatury, která je dostupná v knihovně SČF. Přehled je rozdělen do těchto částí:

Obecná filatelistická literatura

xls

pdf

Československá oblast

xls

pdf

Evropa

xls

pdf

Asie

xls

pdf

Afrika

xls

pdf

Severní a střední Amerika

xls

pdf

Karibská oblast

xls

pdf

Jižní Amerika

xls

pdf

Austrálie a Oceánie

xls

pdf

Filatelistické časopisy

xls

pdf

V knihovně naleznete rovněž vždy aktuální katalogy Michel, které však s ohledem na jejich častou aktualizaci nenajdete jmenovitě v přehledu literatury.


Výpůjční řád knihovny

Svazu českých filatelistů, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1

Knihovní fond SČF obsahuje odbornou literaturu, katalogy a časopisy zaměřené na obor filatelie.

Čl. 1
Půjčování z fondu knihovny je umožněno všem členům SČF nad 15 let (do 15. let se zákonným zástupcem), kteří se prokáží Občanským průkazem a členskou legitimací se zaplaceným čl. příspěvkem na příslušný rok.

Čl. 2
Půjčování je možné
a) k užívání mimo prostory knihovny,
b) ke studiu v prostorách knihovny,
c) formou písemné objednávky.

Čl. 3
Poplatek za vypůjčení:
katalogy Michel za každý započatý den: 5,- Kč
ostatní katalogy a odborná literatura za každý započatý den: 2,- Kč
brožury, časopisy apod. za týden: 3,- Kč
Za doporučené zásilky se započítává příslušné poštovné.

Čl. 4
Výpůjční lhůta u katalogů je 7, maximálně 14 dnů. U odborné literatury je 4 týdny. Probíhající výpůjční lhůtu lze prodloužit, nebude-li v evidenci knihovny další zájemce.
Při rezervaci má přednost dřívější zájemce.
V případě značného zájmu, zejména o katalogy, má pracovník knihovny právo zkrátit výpůjční lhůtu.
V případě nutnosti urgence o vrácení zapůjčených materiálů účtujeme 13,- Kč.

Čl. 5
O půjčených materiálech je vedena písemná evidence s uvedením
a) názvu a čísla knižní jednotky,
b) adresou vypůjčovatele a jeho podpisem, případně doložením písemné objednávky u materiálů k zaslání poštou (zasíláme vždy jen doporučeně).

Čl. 6
Vypůjčovatel je povinen
a) respektovat všechna autorská práva,
b) chránit vypůjčené materiály před poškozením nebo ztrátou, neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním, vyřezáváním stránek apod.,
c) při ztrátě nebo zničení nahradit škodu buď věcnou náhradou nebo v penězích za kupní cenu. V případě vzácných, již neexistujících výtisků, v penězích až do výše 2000,- Kč.

Čl. 7
Finanční prostředky získané z výpůjček jsou evidovány a pravidelně předávány do pokladny SČF k použití pro další nákup potřebné literatury.

Čl. 8
Sídlo knihovny SČF: Opletalova č.29, 110 00 Praha 1, Telefon: 222 541 395, e-mail: sekretariat@informace-scf.cz, webové stránky: www.informace-scf.cz
Výpůjční doba: pondělí – čtvrtek 9.00 - 14.30 h.

Čl. 9
Výpůjční řád platí od 1. 9. 2014.