Komise


Statut komise znalců Svazu českých filatelistů

OBSAH:
1. Obecná ustanovení
2. Členství v Komisi
3. Základní požadavky kladené na členy Komise
4. Etický kodex člena Komise
5. Výběr uchazečů o členství v Komisi
6. Řízení při jmenování Kandidáta, Znalce a Poradce
7. Vedení Komise
8. Plenární zasedání Komise
9. Rozhodování ve sporu a disciplinární řízení
10. Pozastavení a ukončení členství v Komisi
11. Pozastavení činnosti Komise a její rozpuštění a zrušení
12. Závěrečná ustanovení

Statut Komise znalců Svazu českých filatelistů

1. Obecná ustanovení

1.1. Komise znalců SČF (dále jen Komise) je pracovním orgánem Předsednictva Svazu českých filatelistů (dále jen P-SČF), a to na základě § 71, odst. c), Hlavy XVI Stanov SČF, ve znění platném ode dne 3. 12. 2005. Komisi tímto Statutem zřizuje P-SČF, které svým opatřením může její činnost i dočasně pozastavit, nebo Komisi rozpustit, nebojí zrušit.

1.2. Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni P-SČF, které může jejich členství v Komisi i dočasně pozastavit. Sídlem Komise je sekretariát SČF. Pro svou činnost Komise využívá prostředky přidělené jí z rozpočtu SČF. Pokud by v souvislosti se svou činností Komise získala peněžní (např. ze vstupného na semináře pořádané Komisí) nebo jiné prostředky či majetek (např. odbornou literaturu, srovnávací materiál apod.), stávají se okamžikem jejich získání majetkem SČF; k jakékoliv činnosti směřující k získání prostředků nebo majetku je třeba předchozí písemný souhlas P-SČF, stejně jako k přijetí daru, převzetí zápůjčky (materiálu) apod.

1.3. Komise je dobrovolným sdružením všestranně vyspělých filatelistických odborníků - členů SČF, kteří prokázali předchozí mnohaletou a systematickou badatelskou, publikační, vystavovatelskou a případně i znaleckou činností vysokou úroveň znalostí v oborech svých filatelistických aktivit a podrobili se stanovenému kvalifikačnímu řízení.

1.4. Členství v komisi je výrazem stvrzení určitého stupně filatelistické znalecké kvalifikace v konkrétním oboru, nevyplývají z něj však žádná oprávnění k výkonu znalecké nebo poradenské činnosti jménem SČF nebo jeho orgánů. Komise ani její jednotliví členové tedy v tomto smyslu nevystupují, pokud je tím P-SČF v konkrétním případě písemně výslovně nepověří. Pokud jednotliví členové Komise vystupují (jako znalci či poradci) vůči veřejnosti, činí tak vždy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

1.5. Ve smyslu § 6, odst. 1, vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/67 Sb. k provedení zákona č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících, je SČF zapsán ve II. oddílu seznamu ústavů vedeného ministerstvem spravedlnosti ČR, od nichž mohou státní orgány ve zvlášť obtížných případech žádat znalecké posudky. Vypracování těchto posudků zabezpečuje pro SČF na pokyn P-SČF v rámci svých kompetencí Komise. Její řádný člen nebo členové, písemně pověření P-SČF, v případě potřeby osobně stvrdí před státním orgánem správnost posudku podaného ústavem (SČF) a podají žádaná vysvětlení, a to ve smyslu § 22, odst. 1., zákona č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících.

1.6. Komise mimo činnosti popsané v ust. 1.5. tohoto Statutu dále svou činností zajišťuje, podporuje a rozvíjí:
a) pořádání přednášek, besed a seminářů pro členy SČF, zaměřených na otázky identifikace sběratelsky důležitých variant, rozpoznávání pravých známek a dalších předmětů filatelistického zájmu a identifikaci jejich padělků, posuzování jakosti předmětů filatelistického zájmu apod., v rámci propagačních akcí SČF (výstavy, veletrhy apod.) přístupných i další sběratelské i nesběratelské veřejnosti;
b) organizaci vyhledávání a výchovy nových členů Komise;
c) evidenci o srovnávacím materiálu, uloženém u jednotlivých sběratelů, nebo pošty, popřípadě u obchodníků, sloužícím jako podklad při rozhodování o správnosti znaleckého či poradenského výroku;
d) spolupráci s institucemi České pošty v otázkách týkajících se znalecké činnosti (např. při identifikaci padělků platných známek a celin ke škodě pošty aj.);
e) účast svých členů v expertních týmech na výstavách pořádaných SČF nebo jím podporovaných, a to na výzvu či žádost organizačního výboru či jury;
f) vzájemnou spolupráci mezi svými členy i ostatními znalci v oboru filatelie, včetně výměny zkušeností a názorů na individuální znalecké otázky;
g) oprávněné zájmy svých členů vůči dalším orgánům SČF i orgánům a institucím v oboru filatelie, stojícím mimo SČF;
h) informovanost svých členů o již známých i nově zjištěných skutečnostech, které jsou předmětem zájmu sběratelů a které je třeba znalecky identifikovat (např. typy, deskové vady, retuše, barevné odstíny, druhy papíru, různé odchylky apod.), i o nových postupech jejich identifikace;
i) informovanost svých členů o již známých i nově doložených padělcích, o nových technologiích jejich vzniku i o postupech jejich rozpoznávání;
j) spolupráci při rozpoznávání padělků s dalšími národními i mezinárodními institucemi zaměřenými na obdobnou činnost;
k) veškeré aktivity včetně předávání získaných informací a zkušeností sběratelům a filatelistickým obchodníkům s cílem maximální ochrany sběratelů a další filatelistické veřejnosti před padělky, nežádoucími vydáními a dalšími vlivy, které jsou v rozporu s Etickým kodexem filatelie UPU, FIP a FEPA;
1) publikační činnost pro své členy v oblasti identifikace a znalecké činnosti;
m)vyjádření vyžádaná krajskými soudy či ministerstvem spravedlnosti v souvislosti s řízením o jmenování (soudních) znalců (ve smyslu § 5, odst. 2 zákona č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících), která Komise vypracuje na pokyn P-SČF.

1.7. Komise je v rámci SČF garantem jednotného názvosloví a označování sběratelsky významných variant (např. typy, retuše, barvy, perforace apod.) pro oblast sběratelského materiálu z našeho území (zejména ČSR, ČR a protektorátu ČaM).

1.8. P-SČF příležitostně či pravidelně zveřejňuje seznam členů Komise s uvedením oborů, pro něž byli jmen¬ováni, a případně v něm vyznačí ty, kteří jsou současně znalci ve smyslu zákona č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících, a dále ty, kteří ve smyslu ust. 3.1.6. resp. 3.2.6. tohoto Statutu vykonávají svým jménem a na svou odpovědnost zkušební znaleckou činnost resp. poradenskou činnost pro veřejnost.

2. Členství v Komisi

2.1. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni P-SČF, které může jejich činnost i dočasně pozastavit. Členy Komise mohou být výhradně členové SČF. P-SČF jmenuje předsedu komise znalců, místopředsedu komise znalců a tajemníka komise znalců. Další členové komise jsou navrženi tímto jmenovaným vedením komise znalců a jsou vždy schvalováni P-SČF do jedné z následujících funkcí:
a) zkušební znalec SČF (dále jen Znalec);
b) poradce komise znalců (dále jen Poradce);
c) emeritní (čestný) zkušební znalec nebo emeritní (čestný) poradce komise znalců (dále jen Emeritní znalec nebo Emeritní poradce);
d) kandidát na funkci zkušebního znalce SČF nebo na funkci poradce Komise znalců (dále jen Kandidát).
Funkce uvedené pod písmeny a) - d) může vykonávat pouze člen Komise.

2.2. Členství v Komisi je řádné, mimořádné a čestné. Řádnými členy jsou znalci a poradci, mimořádnými členy jsou kandidáti, čestnými členy jsou emeritní znalci a emeritní poradci.

2.3. Znalci jsou oprávněni ve veřejném styku používat zájmenem označení "Zkušební znalec SČF pro obor..." (s přesným uvedením oboru/ů, pro něž byl jmenován).

2.4. Poradci jsou oprávněni ve veřejném styku používat zájmenem označení "Poradce Komise znalců SČF pro obor ..." (s přesným uvedením oboru/ů, pro něž byl jmenován).

2.5. Emeritní znalci a emeritní poradci jsou oprávněni ve veřejném styku používat zájmenem označení "Emeritní znalec SČF" resp. "Emeritní poradce Komise znalců SČF".

2.6. V případě posudků uvedených v ust. 1.5. tohoto Statutu pověřuje P-SČF jejich vypracováním řádného člena (členy) Komise.

2.7. Všichni členové Komise mají stejné povinnosti, a to zejména:
a) být ve svém oboru aktivně činný a svou činnost vykonávat řádně a svědomitě;
b) účastnit se zasedání a akcí Komise;
c) nejméně jedenkrát ročně přednést v rámci činnosti Komise odbornou přednášku ze svého oboru pro veřejnost;
d) soustavně publikovat nové poznatky z oboru, pro který je člen jmenován, a to v rozsahu nejméně jednoho většího a dvou menších článků v každém kalendářním roce; publikací se přitom rozumí zveřejnění zprávy, článku či studie v obecně dostupném sdělovacím prostředku, např. časopisecky (včetně odborných zpravodajů SČF), knižně či na internetových stránkách (pokud jsou volně přístupné a materiál je zde archivován alespoň jeden rok);
e) včas a úplně oznamovat tajemníku Komise změny, k nimž došlo nebo má dojít, pokud mají vztah ke členství v Komisi (zejména zda člen hodlá vykonávat znaleckou či poradenskou činnost pro veřejnost, resp. tuto činnost hodlá ukončit či přerušit, dále např. jmenování soudním znalcem v oboru filatelie, či ukončení této činnosti apod.). Na čestné členy Komise se v odůvodněných případech povinnosti uvedené v tomto odstavci pod písmeny b) až d) vztahují přiměřeně.

2.8. Každý člen Komise je povinen vždy k 31. lednu odevzdat tajemníku Komise výkaz o své činnosti jako člena Komise za uplynulé období (dále jen Výkaz), obsahující údaje o přednáškové, výstavní a publikační činnosti a o účasti na akcích Komise; v případě provádění znaleckých a poradenských aktivit mimo rámec Komise, ale s použitím označení podle ust. 2.3. a 2.4. tohoto Statutu, i o těchto aktivitách. Sumarizaci těchto údajů pak předloží předseda Komise spolu se zprávou o činnosti Komise za uplynulý rok vždy do 28. února P-SČF.

3. Základní požadavky kladené na členy Komise

3.1. Zkušební znalec SČF

3.1.1. Zkušební znalec je vysoce teoreticky i prakticky vyspělý filatelista-odborník, člen Komise, který po splnění všech podmínek stanovených tímto Statutem je do této funkce po úspěšně absolvovaném znaleckém řízení navržen vedením Komise a jmenován P-SČF. Znalec musí ukončit své znalecké řízení do věku 65 let.

3.1.2. Znalec se v rámci své činnosti ve svém oboru zabývá zejména: identifikací sběratelsky důležitých variant, rozpoznáváním pravých známek a dalších předmětů filatelistického zájmu a identifikací jejich padělků, a posuzováním jakosti předmětů filatelistického zájmu.

3.1.3. Znalec musí komplexně ovládat obor nebo obory, pro něž byl jmenován (dále jen Obory), musí mít v těchto oborech dlouholeté odborné zkušenosti, vlastnit příslušný srovnávací materiál (či jej mít alespoň k dispozici) a další spolehlivé dokumentační a identifikační pomůcky, potřebnou odbornou literaturu, musí v nich spolehlivě ovládat metody objektivního zkoumání předmětů filatelistického zájmu a v těchto oborech musí být trvale publikačně činný a musí v nich sledovat nové poznatky a objevy. Oborem se rozumí např. známková země nebo její konkrétní emisní období (vymezené např. dobou vydání, tiskovou technikou, drahém použití apod.), nebo jiný úsek filatelie, v němž je třeba identifikovat předměty sběratelského zájmu, provádět zkoumám jejich jakosti a znalecky je posuzovat.

3.1.4. Jestliže znalec hodlá rozšířit popř. změnit svůj obor, podrobí se dalšímu znaleckému řízení ve smyslu tohoto Statutu.

3.1.5. Znalec musí být občansky bezúhonný, nesmí se zabývat paděláním, reparováním nebo restaurováním známek nebo jiných předmětů filatelistického zájmu a jeho případné obchodní aktivity nesmí představovat konflikt zájmů s posláním a povinnostmi vymezenými Statutem Komise. Znalec musí dodržovat Etický kodex Svazu českých filatelistů.

3.1.6. Pokud znalec provádí pro veřejnost zkušební znaleckou činnost, činí tak vždy výhradně svým jménem a na svou odpovědnost. Pokud přitom není současně znalcem ve smyslu zák. č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (jmenovaným v obora /příp. se specializací zahrnující i obory/ v nichž je jmenován jako Zkušební znalec SČF) a zkušební znaleckou činnost hodlá vykonávat soustavně a dosahovat přitom zisku, musí mít vyřešenu otázku oprávnění k této činnosti (např. živnostenský list na poradenskou činnost v obora filatelie) a rovněž i otázku zdanění případných příjmů, které by mu z této činnosti plynuly. Při výkonu této činnosti musí předem jasně definovat, jakou službu nabízí, za jakou cenu a s jakou zárukou, a s osobou, která službu požaduje, o tom uzavřít smlouvu o dílo (pokud smlouva o dílo obsahuje zvláštní závazek znalce pro případ vady vyhotoveného posudku /nebo jiného úkonu/ musí mít písemnou formu; ustanovení ve smlouvě vylučující nebo omezující práva objednatele znaleckého posudku /úkonu/ při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu jsou nepřípustná). O této své činnosti musí znalec vést evidenci, a to přezkoumatelným způsobem; tuto evidenci je povinen v odůvodněných případech na výzvu předsedy Komise předložit vedení Komise k nahlédnutí. Svou činnost musí znalec vykonávat řádně a svědomitě. Pokud znalec veřejně používá označení podle ust. 2.3. tohoto statutu, může se znalecky vyjadřovat výhradně v rámci obora(ů), pro něž byl P-SČF jmenován.

3.2. Poradce Komise znalců SČF

3.2.1. Poradce je vysoce teoreticky i prakticky vyspělý filatelista-odborník, člen Komise, který po splnění všech podmínek stanovených tímto Statutem je do této funkce po úspěšně absolvovaném řízení navržen vedením Komise a jmenován P-SČF.

3.2.2. Poradce se v rámci své činnosti ve svém obora zabývá zejména: identifikací sběratelsky důležitých variant, posuzováním jakosti předmětů filatelistického zájmu a popř. se vyjadřuje i k dílčím otázkám při zkoumání jeho pravosti.

3.2.3. Poradce musí komplexně ovládat obor nebo obory, pro něž byl jmenován (dále jen Obory), musí mít v těchto oborech dlouholeté odborné zkušenosti, vlastnit příslušný srovnávací materiál (či jej mít alespoň k dispozici) a další spolehlivé dokumentační a identifikační pomůcky, potřebnou odbornou literatura, musí v nich spolehlivě ovládat metody objektivního zkoumání předmětů filatelistického zájmu a v těchto oborech musí být trvale publikačně činný a musí v nich sledovat nové poznatky a objevy. Oborem se rozumí např. známková země nebo její konkrétní emisní období (vymezené např. dobou vydání, tiskovou technikou, drahém použití apod.), nebo jiný úsek filatelie, v němž je třeba identifikovat předměty sběratelského zájmu, provádět zkoumání jejich jakosti a napomáhat při rozpoznávání jejich pravosti; oborem může být i postup či skupina postupů, jimiž lze provádět potřebná znalecká zkoumání (např. pomocí optických zařízení, výpočetní techniky apod.) a poradce v jejich rámci spolupracuje se znalci.

3.2.4. Jestliže poradce hodlá rozšířit popř. změnit svůj obor, podrobí se dalšímu řízení ve smyslu tohoto Statutu.

3.2.5. Poradce musí být občansky bezúhonný, nesmí se zabývat paděláním, reparováním nebo restaurováním známek nebo jiných předmětů filatelistického zájmu a jeho případné obchodní aktivity nesmí představovat konflikt zájmů s posláním a povinnostmi vymezenými Statutem Komise.

3.2.6. Pokud poradce provádí pro veřejnost poradenskou činnost, činí tak vždy výhradně svým jménem a na svou odpovědnost. Pokud přitom není současně znalcem ve smyslu zák. č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (jmenovaným v obora /příp. se specializací/ zahrnující i obor/y v nichž je jmenován jako Poradce Komise znalců SČF) a poradenskou činnost hodlá vykonávat soustavně a dosahovat přitom zisku, musí mít vyřešenu otázku oprávnění k této činnosti (např. živnostenský list na poradenskou činnost v obora filatelie) a rovněž i otázku zdanění případných příjmů, které by mu z této činnosti plynuly. Při výkonu této činnosti musí předem jasně definovat, jakou službu nabízí, za jakou cenu a s jakou zárukou, a s osobou, která službu požaduje, o tom uzavřít smlouvu o dílo (pokud smlouva o dílo obsahuje zvláštní závazek poradce pro případ vady vyhotoveného posudku /nebo jiného úkonu/ musí mít písemnou formu; ustanovení ve smlouvě vylučující nebo omezující práva objednatele posudku /úkonu/ při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu jsou nepřípustná). O této své činnosti musí poradce vést evidenci, a to přezkoumátelným způsobem; tuto evidenci je povinen v odůvodněných případech na výzvu předsedy Komise předložit vedení Komise k nahlédnutí. Svou činnost musí poradce vykonávat řádně a svědomitě. Pokud poradce veřejně používá označení podle ust. 2.4. tohoto statutu, může se poradenský vyjadřovat výhradně v rámci obora(ů), pro něž byl P-SČF jmenován.

3.3. Kandidát na funkci zkušebního znalce SČF nebo na funkci poradce Komise znalců SČF

3.3.1. Kandidát je všestranně teoreticky i prakticky vyspělý filatelista, který po splnění všech podmínek stanovených tímto Statutem a po úspěšně absolvovaném řízení je do funkce člena Komise a současně kandidáta na funkci zkušebního znalce SČF nebo kandidáta na funkci poradce Komise znalců SČF navržen vedením Komise a jmenován P-SČF.

3.3.2. Kandidát se v rámci své činnosti zabývá zejména přípravou na řízení podle odst. 6.3. tohoto Statutu, popř. může být vedením Komise vyzván i k vyjádření k dílčím otázkám podle odst. nebo 3.2.2. tohoto Statutu.

3.3.3. Kandidát musí přehledně a vyčerpávajícím způsobem ovládat zvolený obor, mít v něm mnohaleté filatelistické zkušenosti, vlastnit příslušný srovnávací materiál (či jej mít alespoň k dispozici) a jiné spolehlivé dokumentární a identifikační pomůcky a potřebnou odbornou literaturu, musí být ve svém oboru publikačně činný (soustavná publikační činnost minimálně 4 roky) a musí v něm sledovat nové poznatky a objevy. Oborem se rozumí např. známková země nebo její konkrétní emisní období (vymezené např. dobou vydání, tiskovou technikou, druhem použití apod.), nebo jiný úsek filatelie, v němž je třeba identifikovat předměty sběratelského zájmu a popř. je i znalecky posuzovat; oborem může být i postup či skupina postupů, jimiž lze provádět potřebná znalecká zkoumání (např. pomocí optických zařízení, výpočetní techniky apod.).

3.3.4. Kandidát musí být věkově perspektivní (doporučená hranice nejvýše 60 let) a skýtat záruku dalšího odborného rozvoje a růstu. Musí být občansky bezúhonný a nesmí se zabývat paděláním, reparováním a restaurováním známek nebo jiných předmětů filatelistického zájmu a jeho případné obchodní aktivity nesmí představovat konflikt zájmů s posláním a povinnostmi vymezenými Statutem Komise.

3.4. Emeritní znalci a emeritní poradci

3.4.1. Znalci a poradci, kteří již např. z věkových, zdravotních či osobních důvodů nechtějí či nemohou vykonávat svou dosavadní funkci řádného člena Komise, mohou požádat P-SČF o jmenování čestným členem Komise, a to ve funkci emeritního znalce nebo emeritního poradce. Žádost se podává písemně prostřednictvím předsedy Komise, který ji přednese na nejbližším vedení Komise a spolu s doporučením vedení Komise ji předá P-SČF k rozhodnutí. Jmenováním čestným členem Komise současně zaniká předchozí řádné členství v Komisi (včetně funkce znalce nebo poradce), jakož i případné členství ve vedení Komise.

3.4.2. Čestní členové Komise se mohou účastnit veškeré činnosti Komise, a to ve smyslu tohoto Statutu.

3.4.3. Na činnost čestných členů Komise - emeritních znalců a emeritních poradců - se vztahují ustanovení oddílů 3.1. resp. 3.2. tohoto Statutu, pouze činnosti popsané v odstavci 3.1.2. resp. 3.2.2. provádějí v přiměřené míře.

4. Etický kodex člena Komise

4.1. Člen Komise:
a) musí být občansky bezúhonný, nesmí se zabývat paděláním, reparováním nebo restaurováním známek nebo jiných předmětů filatelistického zájmu, svou činnost člena Komise musí vykonávat osobně, čestně, řádně a svědomitě;
b) pokud zkoumá pravost, původnost a jakost předloženého filatelistického materiálu nebo se zabývá otázkami jeho identifikace či klasifikace, musí být jeho pracovní postup plně objektivní a přezkoumatelný, výsledku hodnocení musí být dosaženo čestně, nestranně a nezaujatě, s uvážením všech faktorů ovlivňujících zkoumání a s použitím všech technických prostředků i metod, které mohou být využity s ohledem na současný stav filatelistického poznání i soudobou úroveň vědy a techniky; tento pracovní postup a důkazy o jeho použití jsou základní charakteristikou pro posuzování a hodnocení činnosti člena Komise;
c) je povinen odmítnout vypracování znaleckého posudku nebo vykonání znaleckého úkonu, pokud z jakýchkoliv důvodů nemůže podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zaručit správnost svých závěrů;
d) je povinen bez prodlení informovat předsedu Komise, že u filatelistického materiálu, který před ním posuzoval jiný člen Komise, se jeho závěry výrazně odlišují od závěrů předchozího posudku; současně je v takovém případě povinen uvedené skutečnosti řádně a přezkoumatelně zdokumentovat (včetně kvalitní
fotodokumentace), informovat o tom autora odlišného závěru a v případě, že jde o padělek, je spolu s odůvodněním svého stanoviska urychleně publikovat v odborném tisku (případně na internetu);
e) pokud se zabývá jakýmikoli obchodními aktivitami v oboru filatelie musí za všech okolností nadřazovat objektivitu rozhodování svým obchodním zájmům a musí přitom plně respektovat obecně platné a SČF uznávané zásady posuzování, hodnocení a třídění filatelistického materiálu; je-li účasten jakékoliv nákupní či výměnné transakce, nesmí v žádném případě nekorektně ovlivňovat druhou stranu resp. zneužívat svých odborných znalostí k vlastnímu prospěchu;
f) je povinen zdržet se jakýchkoliv aktivit znalce nebo poradce (ve smyslu tohoto Statutu), nespadajících do oboru, pro který byl jmenován;
g) je povinen zdržet se jakýchkoliv aktivit znalce nebo poradce (ve smyslu tohoto Statutu) po dobu pozastavení svého členství v Komisi.

4.2. V případě zjištění, že některý člen Komise porušil etický kodex, zahájí s ním vedení Komise disciplinární řízení; podnět k tomu podává ten člen Komise, který porušení etického kodexu zjistil. O této skutečnosti informuje předseda Komise neprodleně P-SČF. P-SČF podle okolností případu rozhodne o dočasném pozastavení členství v Komisi, a to nejdéle na dobu do ukončení disciplinárního řízení.

5. Výběr uchazečů o členství v Komisi

5.1. O členství v komisi se může ucházet kterýkoliv člen SČF splňující požadavky stanovené tímto Statutem (dále jen Uchazeč). Přihláška za člena Komise se podává jejímu předsedovi a musí obsahovat příslušné údaje o uchazeči, zejména jeho nacionálie, oblast sběratelské specializace a popis filatelistické kvalifikace, návrh vymezení oboru v němž se chce zájemce ucházet v členství v Komisi, soupis publikací, seznam udělených výstavních odměn, dobu členství v SČF a uvedení případných dalších aktivit v jeho rámci (např. členství v komisích a odborných společnostech), případně i přehled členství v jiných filatelistických organizacích apod.

5.2. Přihláška za člena Komise musí být písemně doporučena minimálně dvěma řádnými či čestnými členy Komise.

5.3. Uchazeč o členství musí prokázat minimálně čtyřletou soustavnou publikační činnost, zaměřenou na problematiku identifikace sběratelsky důležitých variant či posuzování pravosti nebo obory s nimi související. Do rámce požadované publikační činnosti lze případně zahrnout i tvorbu a vystavování studijního exponátu v příslušném oboru, pokud jsou v něm dokumentovány objevy a příslušné postupy související s oborem, jímž se chce uchazeč v Komisi zabývat. V případě, že to vedení Komise uzná za potřebné, pozve uchazeče na vstupní pohovor, kde mu mohou být položeny otázky související s jeho přihláškou za člena Komise.

5.4. Přihlášku za člena zařadí předseda Komise na program jednání nejbližšího zasedání vedení Komise, na němž se hlasuje, zda bude přihláška přijata; o výsledku rozhoduje prostá většina hlasů, přítomni přitom musí být všichni členové vedení. V případě nemoci člena vedení, může tento člen vedení předat ve věci řízení své písemné stanovisko. Jednání je neveřejné, o jeho výsledku uvědomí předseda komise uchazeče písemně do dvou týdnů od skončení projednávání, a to včetně stručného odůvodnění.

5.5. Proti výroku vedení Komise se může uchazeč odvolat do jednoho měsíce od data doručení rozhodnutí vedení Komise k P-SČF, jehož stanovisko je konečné a závazné pro všechny zúčastněné strany.

5.6. V případě, že přihláška uchazeče nebyla přijata, může ji podat znovu nejdříve po uplynutí 3 let.

5.7. Zvláštním případem při přijímání členů Komise je období bezprostředně po jejím zřízení nebo po obnovení její činnosti v případě jejího předchozího rozpuštění, kdy Komise ještě nemá žádné členy a nelze tedy použít příslušná ustavení Statutu o jejich výběru a přijímání; tehdy P-SČF mimořádně rozhodne o způsobu výběru a jmenování jejích prvních členů.

6. Řízení při jmenování Kandidáta, Znalce a Poradce

6.1. Řízení směřující k ověření znalostí a předpokladů uchazečů o mimořádné či řádné členství v Komisi, stejně jako řízení směřující ke změně či rozšíření oboru člena Komise, jsou veřejná a o době a místu jejich konání předseda Komise vhodným způsobem a s dostatečným předstihem informuje filatelistickou veřejnost.

6.2. Uchazeč o členství v komisi, jehož přihláška byla vedením Komise přijata, předloží do 6 měsíců písemně zpracovanou odbornou práci v rozsahu minimálně 20 stran strojopisu o 30 řádcích po 60 znacích; v odůvodněných případech /zejména vzhledem k tématu práce/ může vedení komise na žádost uchazeče vyslovit souhlas s odlišným minimálním rozsahem práce) zabývající se oborem, v němž chce v budoucnu jako člen Komise působit. Vedení Komise určí některého řádného člena Komise jako oponenta práce a stanoví termín a místo, kde uchazeč přednese na téma své práce přednášku a poté zodpoví dotazy přítomných nejméně pěti řádných nebo čestných členů Komise, z nichž nejméně dva musí být i členy vedení Komise. Bezprostředně po ukončení tohoto řízení se sejdou přítomní řádní členové Komise na neveřejném zasedání a hlasováním (prostou většinou hlasů) rozhodnou, zda uchazeče doporučí P-SČF ke jmenování do funkce mimořádného člena Komise a kandidáta na funkci zkušebního znalce SČF resp. kandidáta na funkci poradce Komise znalců SČF.

6.3. Kandidát, který se uchází o funkci zkušebního znalce SČF resp. poradce Komise znalců SČF, předloží písemně zpracovanou odbornou práci v rozsahu minimálně 30 stran strojopisu o 30 řádcích po 60 znacích; v odůvodněných případech /zejména vzhledem k tématu práce/ může vedení komise na žádost kandidáta vyslovit souhlas s odlišným minimálním rozsahem práce) zabývající se oborem, v němž chce jako znalec či poradce působit; tuto práci je možno předložit nejdříve po ročním a nejpozději po tříletém působení ve funkci kandidáta. Vedení Komise určí některého řádného člena Komise jako oponenta práce a stanoví termín a místo, kde uchazeč přednese na téma své práce přednášku a poté zodpoví dotazy přítomných nejméně pěti řádných nebo čestných členů Komise, z nichž nejméně dva musí být i členy vedení Komise.
Bezprostředně po ukončení tohoto řízení se sejdou přítomní řádní členové Komise na neveřejném zasedání a hlasováním (prostou většinou hlasů) rozhodnou, zda uchazeče doporučí P-SČF ke jmenování do funkce řádného člena Komise a zkušebního znalce SČF resp. poradce Komise znalců SČF.

6.4. Znalec či poradce, který chce změnit či rozšířit svůj obor, v němž chce působit, předloží písemně zpracovanou odbornou práci zabývající se tímto oborem. Vedení Komise určí některého řádného člena Komise jako oponenta práce a stanoví termín a místo, kde uchazeč přednese na téma své práce přednášku a poté zodpoví dotazy přítomných nejméně pěti řádných nebo čestných členů Komise, z nichž nejméně dva musí být i členy vedení Komise. Bezprostředně po ukončení tohoto řízení se sejdou přítomní řádní členové Komise na neveřejném zasedání a hlasováním (prostou většinou hlasů) rozhodnou, zda doporučí P-SČF schválení požadované změny či rozšíření oboru.

6.5. V odůvodněných případech může vedení Komise řízení podle bodů 6.2. a 6.3. tohoto Statutu sloučit, takový postup však podléhá předchozímu souhlasu P-SČF.

6.6. Každá předložená písemná práce se odevzdává ve 3 vyhotoveních (pro oponenta, pro archiv Komise a pro knihovnu SČF) a musí obsahovat prohlášení, zeje původním - vlastním dílem svého předkladatele a že veškeré případné použité citace jsou v práci řádně označeny a použité prameny uvedeny.

6.7. Předložené písemné práce musí být po úspěšném skončení řízení vhodným způsobem publikovány, např. v odborných časopisech či na internetových stránkách Komise. Ke všem shora uvedeným řízením jsou přijímány pouze práce, jejichž předkladatelé s tímto způsobem zveřejnění písemně vyslovili souhlas.

6.8. Oponentské posudky předávají jmenovaní oponenti písemně ve 3 vyhotoveních (pro autora práce, pro archiv Komise a pro knihovnu SČF) a na jejich vypracování se jim určí přiměřený termín, nejméně však 2 měsíce.

7. Vedení Komise

7.1. Vedení Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka, které jmenuje P-SČF, a to z řádných členů Komise (výjimkou je funkce tajemníka Komise, do níž může být jmenován i mimořádný člen Komise).

7.2. Funkční období člena vedení Komise je tříleté a začíná běžet dnem jeho jmenování.

7.3. Vedení Komise zasedá nejméně jedenkrát v každém kalendářním čtvrtletí, a to vždy v termínu a na místě stanoveném na předchozím zasedání (není-li možno tento termín z vážných důvodů dodržet, určí předseda Komise vhodný termín náhradní). Zasedání vedení svolává předseda Komise písemnou formou nejméně deset dní před jeho konáním; pozvánka musí obsahovat program zasedání.

7.4. Všichni členové vedení Komise (včetně tajemníka) mají při hlasování ve vedení jeden hlas.

7.5. Předseda Komise zastupuje Komisi vůči veřejnosti i vůči orgánům SČF. Nemůže-li svou funkci vykonávat, přecházejí jeho povinnosti na místopředsedu Komise.

7.6. Tajemník Komise je zodpovědný za trvalou aktualizaci seznamu členů Komise a za vedení veškeré administrativní agendy Komise, včetně vyhotovování zápisů ze zasedání Komise, zasedání jejího vedení a z řízení popsaných v části 6. tohoto Statutu.

7.7. Členové vedení Komise mohou být odvoláni P-SČF. Důvody odvolání člena vedení Komise sdělí P-SČF odvolanému členu a dále i vedení Komise.

8. Plenární zasedání Komise

8.1. Řádné plenární zasedání Komise je svoláváno nejméně dvakrát ročně a to vždy v termínu a na místě stanoveném na předchozím plenárním zasedání (není-li možno tento termín z vážných důvodů dodržet, určí vedení Komise vhodný termín náhradní). Plenární zasedání svolává předseda Komise písemnou formou nejméně jeden měsíc před jeho konáním; pozvánka musí obsahovat program zasedání.

8.2. Mimořádné plenární zasedání Komise musí svolat předseda Komise z podnětu dvou třetin členů vedení Komise, nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina řádných členů Komise, a to v obou případech do dvou měsíců; nebo na pokyn P-SČF, a to v termínu stanoveném P-SČF.

8.3. Při hlasování v Komisi mají řádní a čestní členové hlas rozhodující, členové mimořádní hlas poradní. V zápisu o hlasování se vždy uvede, zda bylo hlasování veřejné či tajné a jaký počet hlasů byl odevzdán (při tajném hlasování musí být lístky pro hlasující s hlasem rozhodujícím vhodně odlišeny od lístků pro hlasující s hlasem poradním); hlasy rozhodující a hlasy poradní se uvádějí odděleně. Pro výsledek hlasování jsou směrodatné pouze hlasy rozhodující; hlasy poradní se v zápisu uvádějí pouze pro informaci.

9. Rozhodování ve sporu a disciplinární řízení

9.1. V případě odborných sporů mezi dvěma či více členy Komise, pramenících z rozdílných názorů resp. závěrů při identifikaci či při posuzování pravosti a/nebo jakosti filatelistického materiálu, ustaví vedení Komise (na podnět některého z nich nebo na podnět další osoby) z řádných a čestných členů Komise arbitrážní skupinu, která zahájí činnost neprodleně. Skupina musí mít nejméně tři členy z řad znalců a poradců (pokud možno jmenované pro obor, jehož se rozhodování ve sporu týká, nebo obor příbuzný), ve sporu nezainteresované, kteří si zvolí svého předsedu. O zahájení rozhodování ve sporu uvědomí předseda Komise neprodleně P-SČF.

9.2. Výsledky šetření oznámí předseda skupiny předsedovi Komise, který je zodpovědný za přípravu podkladů pro nejbližší plenární zasedání Komise. Předseda Komise dále informuje P-SČF o výsledku šetření. Předáním výsledků šetření činnost arbitrážní skupiny končí.

9.3. Je-li výsledkem šetření sporu zjištění opakované hrubé a neomluvitelné chyby člena Komise v posuzování pravosti a jakosti filatelistického materiálu, nebo jsou-li takové chyby nade vší pochybnost zjištěny i bez zmíněného šetření, je předseda Komise povinen předložit plenárnímu zasedání Komise návrh na pozastavení členství příslušné osoby v Komisi, a to až na dobu 1 roku, či na její odvolání z funkce člena Komise (podle okolností případu a jeho závažnosti), který v případě schválení pak spolu s případným vyjádřením dalších členů Komise postoupí P-SČF k rozhodnutí. Hrubou a neomluvitelnou chybou se přitom rozumí závažné pochybení ve znaleckém nebo poradenském výroku (pramenící buď z nekvalifikovanosti člena Komise, nebo z jeho vědomé či nevědomé nedbalosti), v jehož důsledku vznikla nebo mohla vzniknout škoda většího rozsahu (nad 10.000 Kč; tuto hranici může P-SČF v případě potřeby dodatkem k tomuto Statutu upravit) a/nebo byla vážně poškozena pověst člena Komise a/nebo byla snížena důvěryhodnost Komise. V případě, že se prokáže, že člen Komise pochybil uvedeným způsobem úmyslně, mohou být vůči němu vyvozeny důsledky podle tohoto odstavce aniž by muselo jít o pochybení opakované.

9.4. Je-li výsledkem šetření sporu zjištění neomluvitelného, ale méně závažného pochybení člena Komise, než je uvedeno v předchozím odstavci, je předseda Komise povinen předložit vedení Komise návrh na vyslovení výstrahy pozastavení členství příslušné osoby v Komisi či výstrahy na její odvolání z funkce člena Komise (podle okolností případu a jeho závažnosti), který v případě schválení pak spolu s případným vyjádřením dalších členů vedení Komise postoupí P-SČF k rozhodnutí.

9.5. Je-li výsledkem šetření sporu zjištění ojedinělého pochybení člena Komise v posuzování filatelistického materiálu, vysvětlitelné neúmyslným nesprávným použitím metod zkoumání (např. z nedbalosti), které však nemělo vážné důsledky, je o této skutečnosti informováno vedení Komise, a to na jeho nejbližším zasedání, a tato skutečnost je uvedena v zápisu z jednání. V úvahu se přitom bere i to, zda člen Komise chybu uznal a její případné důsledky napravil.

9.6. Výsledek rozhodnutého sporu může vedení Komise vhodnou formou publikovat v odborném tisku.

9.7. Dopustí-li se kterýkoliv člen Komise závažných a prokázaných prohřešků takového rázu, že je tím ohrožena dobrá pověst SČF nebo porušen Statut Komise (zejména ust. 3.1.5., 3.2.5., 3.3.4. a 4.1., nebo neodevzdá-li bezdůvodně Výkaz podle ust. 2.8. či údaje v něm uvedené nebudou v souladu se skutečností), nebo porušili vážným způsobem Stanovy SČF, popřípadě dlouhodobě nevykonává řádně svou funkci člena Komise nebo ji vykonává špatně a nezodpovědně, je předseda Komise povinen předložit vedení Komise návrh na vyslovení výstrahy pozastavení členství příslušné osoby v Komisi či výstrahy na její odvolání z funkce člena
Komise, nebo návrh na pozastavení členství příslušné osoby v Komisi či na její odvolání z funkce člena Komise (podle okolností případu a jeho závažnosti), který v případě schválení pak spolu s případným vyjádřením dalších členů vedení Komise postoupí P-SČF k rozhodnutí.

9.8. Pokud není možno sestavit arbitrážní skupinu, nebo z jiného důvodu provést rozhodování ve sporu, oznámí to předseda Komise neprodleně P-SČF, které rozhodne o dalším postupu.

10. Pozastavení a ukončení členství v Komisi

10.1. V odůvodněných případech (např. zdravotních, z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, v případě rozsáhlejšího odborného sporu, jehož je člen účastníkem a který by mohl poškodit jeho dobré jméno či dobré jméno Komise apod.) může člen Komise písemně požádat vedení Komise o dočasné pozastavení výkonu funkce člena Komise, a to nejvýše na dobu jednoho roku; pokud po této době člen svou činnost neobnoví, jeho členství v Komisi bez dalšího zaniká. Pokud je člen, využije svého práva požádat o dočasné pozastavení svého členství v Komisi, i členem jejího vedení, musí současně z této funkce odstoupit. Pozastavit členství v Komisi může jejímu členu i P-SČF, a to pouze s uvedením důvodu, nejvýše však na dobu 1 roku.

10.2. Ukončení členství v Komisi je možné z následujících důvodů:
a) rezignací člena;
b) odvoláním z funkce provedeným P-SČF, a to pouze s uvedením důvodu.
Členství zaniká rovněž úmrtím člena.
Ukončením členství v Komisi zaniká rovněž výkon funkcí uvedených v ust 2.1. a 7.1. tohoto Statutu.

10.3. Pozastavení či ukončení členství v Komisi oznámí předseda Komise veřejnosti vhodnou formou v odborném tisku.

11. Pozastavení činnosti Komise, její rozpuštění a zrušení

11.1. P-SČF může svým opatřením činnost Komise dočasně pozastavit (nejdéle na dobu 12 měsíců), nebo Komisi rozpustit, nebo ji zrušit.

11.2. Pokud je činnost Komise pozastavena, nevykonává dočasně úkoly vyplývající pro ni z tohoto Statutu, a to až do rozhodnutí P-SČF o opětovném obnovení její činnosti, kdy začne fungovat v původním složení, nerozhodne-li P-SČF jinak.

11.3. Pokud je Komise rozpuštěna, zaniká bez dalšího členství všech členů v Komisi a současně se i ruší platnost jejich jmenovacích dekretů; do doby jmenování nových členů nevykonává Komise úkoly vyplývající jí z tohoto Statutu.

11.4. Pokud je Komise zrušena, zaniká bez dalšího členství všech členů v Komisi a současně se i ruší platnost jejich jmenovacích dekretů.

11.5. Pozastavení činnosti Komise, její rozpuštění či zrušení oznámí P-SČF veřejnosti vhodnou formou v odborném tisku.

12. Závěrečná ustanovení
Tento Statut Komise znalců SČF byl schválen Výkonným výborem SČF dne 22. května 2004 (a 3.12. 2005 upraven ve smyslu aktuálního znění Stanov SČF, platných od téhož dne), čímž zároveň nabyl účinnosti. Současně se jím ruší veškerá obdobná ustanovení platná pro Komisi resp. její předchůdce v rámci SČF.

předseda Svazu českých filatelistů Ing. Lumír Brendl, v.r.
tajemník Svazu českých filatelistů Mgr. Jaroslav Maleček, v.r.