Odborná literatura


Co je co ve filatelii - základní názvosloví

ZÁKLADNÍ FILATELISTICKÉ NÁZVOSLOVÍ

01. OBECNÉ POJMY

1. oblasti filatelistického zájmu

hlavní oblasti filatelistického zájmu jsou zejména:
– poštovní ceniny,
– poštovní celistvosti,
– poštovní razítka

2. poštovní ceniny

z hlediska filatelistického rozlišujeme zejména:
– poštovní známky,
– poštovní celiny,
– poštovní vzorce (průvodky, poukázky apod.)

3. poštovní známka

poštovní cenina vydávaná oprávněným státním orgánem proto, aby se stala dokladem o zaplacení určitého poštovního úkonu; charakteristickou vlastností poštovní známky je možnost nalepit ji na přepravovanou zásilku; podle poštovního použití rozeznáváme v zásadě:
a) výplatní známky, kterými se uhrazuje poštovné při podávání zásilky odesílatelem,
b) doplatní známky, kterými se uhrazuje poštovní poplatek až po provedení poštovního úkonu nebo jimiž se uhrazují také jiné poplatky, nesouvisící přímo s poštovní dopravou;
do výplatních známek patří:
– běžné výplatní známky (včetně příležitostních, pamětních apod.)
– známky se zvláštním poštovním určením, jako letecké, novinové, některé doruční, spěšné, služební a bankovní, re-komandační, známky železniční, telegrafní, potrubní pošty a jiné;
do doplatních známek patří i některé známky doruční, neboť i u nich hradí poštovné příjemce

4. nevydané známky

známky, které byly vytištěny, ale z nejrůznějších příčin (poštovních, politických apod.) nebyly úředně vydány, a neměly být tudíž poštovně použity

5. nehotové známky

tisky, kterým chybí některý z důležitých výrobních úkonů a jež by se mohly po provedení nebo dokončení tohoto úkonu stát normálními známkami

6. dělené známky

známky, které mají provizorní charakter a byly použity při nedostatku známek potřebné hodnoty nebo při nemožnosti dodat potřebnou hodnotu na poštovní úřad; někdy bylo oficiální dělení známek povoleno, jindy mlčky trpěno a nezřídka jde o výrobky pro filatelistické účely

7. němé známky

známky, jež mají pouze obraz, popřípadě označení hodnoty, avšak není na nich uveden název státu

8. známky s perfinem

známky prodírkované soustavou jehel sestavených do podnikové značky; toto označení mělo zabránit jejich použití k jiným než podnikovým účelům

9. poštovní aršík

poštovní cenina se zvláštní úpravou; podle ustanovení poštovní správy jim lze frankovat, někdy lze frankovat i jednotlivými známkami z poštovního aršíku; za poštovní aršík je nutno pokládat takový druh poštovní ceniny, o níž to vyhlásil vydavatel oficiálně

10. vzorec

známky (vydání), které jsou určeny pro úřadovnu Světové poštovní unie v Bernu nebo k jiným účelům [propagačním, informačním apod.]; jsou opatřovány přetiskem VZOREC (SPECIMEN) VZOR nebo jsou znehodnocovány jiným způsobem, například proděravěním

11. předběžné známky

známky, které platily oficiálně dočasně bez jakékoliv úpravy na území nového státu a byly vydány předchozím státem

12. celina

druh poštovní ceniny s vytištěnou (natištěnou, předtištěnou nebo dotištěnou) známkou nebo obrazem či kresbou ji nahrazující; používá se v poštovním provozu (např. dopisnice, obálka, aerogram, zálepka apod.)

13. poštovní celistvost

dopis, obálka, dopisnice, tiskopis vnitřní služby pošt, jako napr. zúčtovací list, poštovní průvodka (poukázka) nebo jejich části, na nichž je do kumentovan poštovní úkon

14. předznámkový dopis

dopis, který není opatřen známkou a byl dopraven poštou v době, kdy ještě nebyly na příslušném území v používání známky; musí mít takové náležitosti, které dokumentují to, že byl skutečně dopravován poštou nebo organizací jí předcházející

15. výstřižek

část poštovní celistvosti; zpravidla se jím dokumentuje doba přepravení poštou

16. obálka prvního dne FDC – First Day Cover

celistvost (obálka, dopisnice) s nalepenou známkou (známkami) opatrenou poštovním razítkem s datem prvního dne vydání; obálky prvního dne mohou být: a) obálky, resp. dopisy nebo dopisnice opatřené denním poštovním razítkem nebo příležitostným razítkem s datem prvního dne vydání nalepené známky (sem patří i soukromé obálky); b) obálky vydané k prvnímu dni vydání známky poštovní správou; c) obálky vydané k upomínkovým nebo dárkovým účelům (tzv. výsadní tisky obálek prvního dne)

17. denní poštovní razítko

razítko potvrzující přijetí zásilky k přepravě poštou a sloužící k znehodnocování poštovních cenin; zhotovuje se v různých tvarech a k různým účelům; smí ho používat jen pošta

18. frankotyp

označení používané poštou nebo některými podniky a slučující funkci denního poštovního razítka s potvrzením o zaplacení poštovného

19. antedatování

orazítkování poštovních známek zpětným datem spadajícím do doby platnosti příslušné známky

20. motiv

základní myšlenka, která má být vyjádřena autorem na známce

21. námět

autorův záměr, jak ztvárnit stanovený motiv

22. návrh

autorem zpracovaný námět, který se stal podkladem k rozhodnutí o přijetí námětu

23. předloha

zpřesněné překreslení návrhu sloužící ke schválení konečné podoby známky; schválená předloha je podkladem pro zahájení výroby známky

24. autor známky

osoba, která na základě stanoveného motivu vypracuje námět, popřípadě návrh i předlohu vytvářené známky

25. rytec

umělec (výtvarník) převádějící rytím předlohu známky do podoby vhodné pro zhotovení molety

26. autorská [rytecká] značka

značka nakreslená [vyrytá] autorem nebo rytcem v obraze známky nebo pod známkou; někdy bývají tyto značky umístěny v obraze známky skrytě

27. moletér

osoba, která vypracovává mo-letu známky a přenáší pomocí zhotovené molety otisky na desku

28. úpravář

osoba, která provádí různé technické práce na přípravě tiskových forem a při úpravě desek

29. retušér

osoba, která provádí opravy na tiskových formách nebo deskách jak při přípravě před tiskem, tak i v průběhu tisku

30. padělek (falzifikát, falzum)

všechno, co není originál; rozeznáváme padělek ke škodě sběratele a padělek ke škodě pošty; podle provedení rozeznáváme padělek úplný a částečný [to je takový, kde je padělána jen některá část)

02. OBECNÉ POJMY Z OBLASTI TISKU

1. tiskové techniky

k tisku poštovních známek bylo dosud použito značného počtu tiskových technik; charakteristickým znakem jakéhokoliv tisku jsou tisknoucí prvky; tisknou buď vyvýšená, prohloubená nebo jinak upravená místa, na nichž se barva zachytí a při tisku se nanáší na papír; podle druhu tisknoucích prvků rozeznáváme:
– tisk z výšky,
– tisk z plochy,
– tisk z hloubky;
mnoho známek je tištěno i kombinovaným způsobem několika různými tiskovými technikami, patřícími k různým způsobům tisku; zvláštním druhem tisku je ražební (reliéfový) tisk

2. tisk z výšky

tisk, při němž jsou tisknoucí místa reliéfně vyvýšena nad místa netisknoucí; nejpoužívanější technikou při tisku známek z výšky je knihtisk (výjimečně též ruční tisk – štočkem, razítkem); dále do této skupiny patří autotypie a dřevoryt
3. knihtisk
nejčastější technika tisku z výšky; barvu přenášejí na papír vyvýšená místa desky (sazby, štočku); na rubové straně bývá obvykle patrný vytlačený obrys okraje známky

4. autotypie

fotoreprodukční způsob tisku z výšky, kterým se polotónový obraz předlohy (fotografie) rozloží autotypickou síťkou na body různé velikosti a hustoty; pak se fotochemickým způsobem vytvoří štoček, z něhož vznikne obraz – autotyp; au-totypie může být i tříbarevná, a vznikne tak vícebarevný obraz barevně sladěný s predlohou

5. drevoryt

druh tisku z výšky; do plochy příčného řezu dřevěného špalíčku se kresba vyrývá rydly; po otištění je vyrytá kresba bílá, zbylá plocha tiskne černě; dřevoryt umožňuje velmi detailní kresby

6. tisk z plochy

tisk, při němž jsou tisknoucí a netisknoucí místa v jedné rovině a uchycení barvy na tisknoucí místa se dociluje různým způsobem; k tisku známek se z řady technik tisku z plochy používá:
– kamenotisk,
– fototypie,
– ofset

7. kamenotisk [litografie]

tisk používající za tiskovou formu litografický kámen; na jeho povrch se nanáší kresba mastnou litografickou křídou (nebo tuší) a pak se celá plocha kamene navlhčí vodou; povrch kamene je bez reliéfu, tisková barva nanášená válcem po celé ploše se zachycuje jen na místech mastné kresby (na mokré plochy nepřilne); kamenotisk dává neostré obrazy s často přerušovanými čárami v matných měkkých barvách

8. ofset

technicky zdokonalený kame-notisk; tisková forma je vyrobena z tenkého kovu, na němž jsou tisknoucí i netisknoucí prvky v téže rovině bez reliéfu; mastné a preparované prvky přijímají při navalování barvu a odpuzují vodu, netisknoucí prvky přijímají vodu a odpuzují barvu; barva se z této tiskové formy přenáší nejprve na gumovaný válec a z něho teprve na papír; pro to se ofset nazývá někdv tisk nepřímý nebo přenosný; dává měkké rovnoměrné barevné tónování

9. tisk z hloubky

tisk, při němž tisknou pro hloubená místa desky (válce) – (vyrytá, vymoletovaná, vyleptaná) – do kterých byla navalena barva; přebytečná barva z prohloubených míst, která mají tisknout, se odstraní dříve, než se deska nebo válec dotknou suchého nebo navlhčeného papíru, který si pod silným tlakem barvu z prohloubených míst nasaje; tisk-ne-li se na vlhký papír, vykazují známky vlivem různé smrštivosti papíru značné odchylky v rozměrech; hlavní techniky tisku z hloubky používané k tisku známek jsou především měditisk, ocelotisk a hlubotisk

10. měditisk

tisk založený na stejnárn principu jako ocelotisk; rytina je provedena . v měděné desce a předává tiskem na papír barvu z prohloubených míst

11. ocelotisk

tisk, při němž předloha obrazu známky musí být převedena do soustavy čar a bodů a rytcem vyryta do desky nebo do ocelové nebo jiné destičky a pak rozmnožena moletováním nebo jiným způsobem (galva-noplasticky apod.); buď se používá ocelotisk z plochých desek (pro neveliké náklady známek), nebo rotační ocelotisk, při němž bývá použito několika desek (dvou i více) sklenutých do válce; tiskne se na navlhčený nebo suchý papír

12. hlubotisk

tisk, při němž tisknou prohloubená místa desky; příslušná prohloubení byla provedena chemickou cestou a představují vždy souhrn bodů o větší nebo menší hloubce, čímž se v tisku dosáhne přechodů od světlejších míst k tmavším; při hlubotisku se jeví barevná místa pod silným zvětšením jako složená ze samých malých čtverečků ohraničených bílými čarami, takže obrysy obrazu, a hlavně písmen, jsou neostré

13. neotypie

firemní označení hlubotiskové

14. ražební [reliéfový] tisk

je zvláštní druh tisku, při němž kresba obrazu známky na jedné desce reliéfově vystupuje, zatímco na druhé desce (protidesce] je vyhloubena podle první desky, takže obě desky do sebe přesně zapadají; vložením papíru mezi ně a potřebným tlakem vznikne ražební (reliéfová) kresba obrazu známky

03. POLYGRAFICKÉ NÁZVY POUŽÍVANÉ VE FILATELII

1. výchozí tiskový materiál

veškerý tiskový materiál, napr. pérové štočky, skleněné negativy, filmy, molety apod., sloužící k vlastní výrobě tiskových desek

2. matrice

destička se zrcadlovým obrazem známky

3. patrice

první otisk matrice

4. moleta

zakalený kovový váleček, do kterého byla vytlačena rytina destičky vyrobené rytcem známky; slouží k přenesení rytiny na desku v množství potřebném pro výrobu známek

5. štoček

reliéfní destička, která se používá v technice tisku z výšky; zhotovuje se chemickým nebo elekrolytickým leptáním (např. mědi), mechanickým rytím anebo řezbou do dřeva

6. sestava

souhrn pomocných tisků vyrobených ze štočku a náležitě uspořádaných

7. přípravná sestava

potřebný počet pomocných tisků vyrobený z pérového štočku (vytvořeného z předlohy ve zvětšené velikosti známky) a uspořádaný na tuhém kartónu; tato přípravná sestava se ještě v případě potřeby upravuje (např. štítky s počítadly apod.)

8. pomocná sestava

upravená přípravná sestava pro jinou hodnotu téže kresby (upraví se např. hodnotový štítek apod., tím odpadá pořizování další přípravné sestavy a urychluje se výroba)

9. sazba

způsob vysazeni příslušné známky

10. stereotypie

způsob rozmnožování sazby nebo štočků; sazba nebo štoček se vtiskne do preparovaného papíru; po elektrickém vysušení papíru a odstranění sazby nebo štočku vznikne matrice a do ní se vlévá roztavená liteřina; odlitek pak tvoří potřebnou kopii; při vysoušení se matrice nepatrně smršťuje, odlitek je tedy menší než originál

11. galvano

štoček nebo deska vyrobená pomocí galvanoplastické metody elektrolýzou roztoku, který obsahuje kovy; pak je možné na matrici z vosku nebo z jiného materiálu, do kterého byl originál otlačen, vyrobit dvojníka sazby nebo štočku; vyrobené galvano se zesiluje liteřinou, aby lépe odolalo tlaku tiskařského stroje

12. zkusmý tisk

tisk sloužící k odhalení vad kresby, které mohou vzniknout v přípravném období i během výroby; pořizuje se proto ve všech fázích výroby; zpravidla se nekryje s definitivním tiskem nebo ani s použitou technikou

13. výsadní tisk

tiskárenský výrobek známky, který má za motiv vydanou známku a liší se v úpravě od konečné podoby známky nebo známkového celku; zhotovuje se v malých nákladech, zpravidla pro dárkové a upomínkové účely

14. soutisk

tiskový celek skládající se ze dvou nebo více částí, jež byly společně vytištěny na tiskové formě; rozlišujeme: a) deskový soutisk: otisky desek známek různých hodnot jsou odděleny meziarším a nepřišly zpravidla v tomto uspořádání do obecného prodeje
b) známkový soutisk: známky různých hodnot tvoří součást téhož přepážkového listu [archu]

15. tiskové zkoušky

různé tisky před zahájením i v průběhu vlastního tisku, v původních barvách, popřípadě v barvě černé

16. černotisk

pomocný kontrolní otisk tiskových štočků známek nebo i celých desek v černé barvě; černotisky se zhotovují před vlastním tiskem známek nebo i během tisku, aby se zjistily chyby na štočku (na desce); tento kontrolní otisk nesmí být zaměňován s tzv. výsadními tisky, zhotovovanými pro různé účely

17. tisková forma

forma složená z jedné nebo více desek uspořádaných tak, aby se zejména vhodně využilo tiskařského stroje; může být rovinná nebo válcová

18. deska

uspořádání určitého počtu štočků (otisků molet) známky [aršíku]; desky označujeme:
a) podle značek výrobce (písmeny, číslicemi arabskými nebo římskými nebo jiným označením);
b) u známek vydaných před rokem 1945 arabskými číslicemi, pokud nemají žádné označení výrobce;
c) u známek vydaných po roce 1945 velkými písmeny abecedy, pokud nejsou označeny výrobcem, v souhlase s označením listů [archů]

19. rozlišení desek

desky se rozlišují:
a) podle deskových značek,
b) podle charakteristických znaků počítadla, např. emise Hradčany,
c) podle výrobních značek v ochranných lištách,
d) podle polohy rozměřova-cích bodů,
e) podle polohy a velikosti soutiskových křížků (např. u známek tištěných z plochých desek),
f) podle polohy nápichových bodů a křížků,
g) podle umístění kontrolních barevných značek,
h) podle umístění a rozsahu barevných testovacích stupnic,
i) podle zjištěných deskových odchylek

20. tiskový arch [list]

otisk celé tiskové formy, tedy arch [list] známek v tom stadiu, jak opustil tiskařský stroj; jeho okraje bývají opatřeny různými evidenčními údaji (desková značka, počítadlo, kontrolní barevné značky apod.); počet známkových [ar-šíkových] polí v tiskovém listu [archu] je různý; tiskový arch má minimální rozměry formátu A4 [210X294 mm), tiskový list má rozmery menší než A4
21. přepážkový arch popř. list
část tiskového archu [listu], která \e v obecném prodeji; tiskový arch [list] je někdy přepážkovým archem [listem ], nenastane-li nutnost rozdělit tiskový arch [list] před prodejem na menší části

22. známkové popř. aršíkové pole

pole vyjadřující umístění známky [aršíku] v listu [archu]; pořadí známkových [ar-šíkových] polí se čísluje průběžně na celém přepážkovém listu [archu] postupně ve vodorovných řadách zleva doprava, počínaje horní řadou zleva; hodnotový údaj na známce je rozhodující pro určení polohy známky; u některých známek výjimečného formátu (např. trojúhelníkového) se číslování známkových polí určuje zvláštním způsobem; určení známkového [aršíkové-ho] pole lze rovněž provést podle tiskové formy, pokud je její sestava známá

23. přetisk

další, dodatečný tisk na známce (text, zkratka, číslo, letopočet apod.), který se provádí převážně za účelem změny původní známky na jinou; z hlediska původu
rozeznáváme přetisky oficiální a soukromé; podle polohy rozeznáváme přetisk:
– obrácený (pootočený o 90°),
– převrácený (pootočený o 180°),
– obráceně převrácený,
– posunutý, dvojitý, vícenásobný a jiný

25. nátisk

otisk razítka různého druhu a tvaru, kterým byly opatřeny známky před dáním do prodeje (vyskytuje se u legionářských známek z roku 1919)

24. přítisk

tisk na známce, kterým se nemění její původní charakter a hodnota

26. novotisk

otisk původní desky, štočku, rytiny nebo jejich částí vzniklý v době, kdy výroba známek tohoto druhu byla již úředně zastavena; novotisky nemají zpravidla výplatní hodnotu

27. makulatúra

všechny jakýmkoliv způsobem vzniklé pomocné a vadné tisky známek; rozlišuje se:
– pomocná makulatura,
– výrobní makulatura

28. pomocná makulatura

tisky, které si tiskárna zhotovuje zámerne, aby na nich vyzkoušela nebo zkontrolovala vhodnost použité tiskové techniky, účelnost použitých barev, ohodnocení papíru, připravenost pro zakládání listů [archů] pro zoubkování apod.; do pomocné makulatury rovněž patří mimo jiné: – předběžné (průvodní) tisky, - pomocné tisky

29. předběžné [průvodní] tisky

všechny tisky sloužící k prověření kvality a přesnosti tisku před vlastním zahájením výroby

30. pomocné tisky

otisky výchozích štočků potřebné velikosti k zhotovení přípravné sestavy

31. výrobní makulatura

nepodařené tisky vzniklé bez vnějšího zásahu

32. zvláštní tisky

úřední tisky s obrazem známky provedené v běžné nebo zvláštní úpravě (např. odchylná barva, přeškrtnuté hodnotové údaje, prodírkované známky, přetisk VZOREC apod.), které nemají poštovní platnost a nelze je tedy použít k zaplacení poštovného; patří mezi ně například vzorce, otisky původních štočků (mo-let) nebo rytin, nebo jiné tisky zhotovované k slavnostním, propagačním či dárkovým účelům

04. FILATELISTICKÉ NÁZVY

1. kupón

potištěná nebo nepotištěná plocha papíru souvisící s vlastní známkou a tvořící výplň archů [listů] nad stanovený počet známek; rozmer kupónu může být buď shodný s rozměrem známky s kupónem, nebo odlišný; podle umístění plochy kupónu vzhledem k známce rozlišujeme známky s kupónem vpravo, vlevo, nahoře a dole

2. meziarší

část tiskového archu [listu] spojující dva přepážkové archy [listy]; lze tedy oddělit z tiskového archu [listu] před jeho rozřezáním na přepážkové archy [listy] dvojici známek spojenou nepotištěným, popř. 1 potištěným meziarším; dvojice známek spojená meziarším je buď vodorovná, nebo svislá

3. spojka

dvojice známek s jedním, resp. i více kupóny, jež je vždy součástí téhož přepážkového listu [archu]; podle polohy známek se rozlišuje spojka svislá a vodorovná

4. téte–béche

[protichůdné dvojice] vzájemně protichůdné (převrácené) tisky dvou známek; takové dvě známky mohou spolu souviset buď přímo, nebo mohou být spojeny pásem potištěného nebo nepotištěného papíru

5. zoubkované přívěsky [nepravé kupóny]

nepotištěné plochy vznikající na okrajích tiskového archu [listu] přebytečným úderem perforačního zařízení nebo vadným oddělením tiskového archu [listu]

6. obraz známky

kresba vlastního obrazu známky [aršíku] i všechny ostatní kresby na známce [aršíku], to znamená orámování, nápisy mimo vlastní obraz známky [aršíku], jméno autora nebo rytce, rok vydání pod obrazem známky apod.; do obrazu známky nepočítáme rozměro-vací body, soutiskové křížky, kontrolní barevné značky, značky barevné testovací stupnice apod.

7. popis obrazu známky

při popisování obrazu, vad a detailů na známce se vychází z pohledu na známky (např. pravý dolní roh je skutečně pravým dolním rohem);pokud se na známkách [aršících] vyskytují osoby nebo živočichové [případně jejich symboly), pak se zachovává fyziologické označení (napr. pravá ruka je skutečně pravou rukou)

8. počitadlo

číslo na okraji přepážkového archu [listu] udávající celkovou hodnotu sloupců známek (např. Hradčany a jiné ); tato čísla jsou součástí desky; v současné době se při tisku známek používá počítadel tisku tvořících součást tiskového stroje; otisk počitadla je na některém okraji archu [listu]

9. kontrolní barevné značky

značky (na okraji archů [listů] známek tištěných strojem Wifag) sloužící k správnému soutisku jednotlivých barev při ocelotisku kombinovaném s hlubotiskem; barevné značky hlubotiskové barvy s poslední ocelotisko-vou leží v přímce a slouží k přesnému vystředění perfo-račního zařízení pomocí dvou šikmých ocelotiskových značek

10. značky barevné testovací stupnice

značky umístěné na okrajích archů [listů] známek; jsou umístěny pod sebou a jsou tónovány od nejslabšího po nejsilnější barevný tón; slouží k porovnávání správnosti provedení barevných základních odstínů na tištěných známkách

11. soutiskové křížky

značky sloužící ke zhotovení plochých desek pro jednotlivé barvy a ke správnému provedení soutisku jednotlivých barev

12. rozměřovací body

značky sloužící ke správnému umístění otisku molety na desku; jejich poloha na známce dovoluje obvykle určit desku, ze které
byly známky tištěny; rozlišujeme rozměřovací body 1. a 2. řádu: – 1. řádu slouží k správnému umístění desek v tiskové formě – 2. řádu slouží k správnému umístění známek v desce

13. desková značka

číslice, písmeno, bod apod., kterými byly záměrně opatřeny desky za účelem označení

14. nápichové značky

technická pomůcka při nakládání archů [listů] při přetiskování nebo perforovaní; tvoří je:
– barevné body,
– barevné křížky,
– otisky zvláštních hřebů

15. vydání známek

postupné uvádění poštovních známek stejné kresby a hodnoty do poštovního oběhu po jejich vytištění, počínaje prvním dnem vydání; známky mohou být vydány v jednom nebo více nákladech

16. náklad známek

tisky známek provedené v jednom, zpravidla nepřetržitém a časově nepřerušeném údobí; zabezpečuje vytištění celkového počtu známek u celého vydání; náklady známek jsou zpravidla vymezeny datem tisku; mohou být provedeny bud stejnými, nebo novými deskami za předpokladu zachování předlohy; náklady se mohou lišit jinou barvou, jiným papírem, jiným způsobem oddělování známek (jiné zoubkování), datem tisku apod.

17. ochranné rámy

rámy vyskytující se u knihtiskových vydání našich známek jako ochrana okrajových řad známkových polí před nárazy najíždějícího tlakového válce; v lištách o-chranných rámů jsou různá tiskárenská a desková označení

18. gravury

ochranné linky na okrajích plochých tiskových desek sloužící též k zajištění rovnoměrného stírání barvy

19. dělicí linky

linky složené z typografických vyrovnávacích linek různé šíře i délky a sloužící jako technická pomůcka při rozřezávání tiskového archu na přepážkové listy; byly vkládány do míst, kudy měl procházet dělicí řez, a nacházejí se zpravidla u známek se širokými okraji

20. mezernice (výplně)

silné typografické linky vkládané mezi desky v tiskové formě, s jejichž otisky se tu a tam setkáváme na okrajích archů [listů] známek se širokými okraji tištěných knihtiskem

21. upevňovací hřebíčky

hřebíčky, které sloužily k upevňování knihtiskové desky na dřevěnou podložku v tiskové formě; s otisky těchto hřebíčků se setkáváme na okrajích známek z okrajových polí

05. DESKOVÉ ODCHYLKY

1. desková odchylka

odchylka vzniklá zásahem rytce, úpraváře, retušéra nebo moletéra do obrazu známky [aršíku] před tiskem známky, v průběhu přípravy tisku nebo během vlastního tisku; deskovou odchylkou je typ, podtyp, retuš

2. typ

podstatné, pravidelně se opakující a v důsledku zásahu rytce, úpraváre, popř. retušéra vzniklé rozdíly v kresbě známky téhož druhu a téže hodnoty; typ může vzniknout úpravou nebo opravou, může být charakteristický pro celý
arch [list] známek, nebo se může vyskytovat ojediněle v archu [listu] známek, může se lišit jen malým detailem, nebo i řadou dalších podrobností; týp může vzniknout:
– při ručním rozkreslování nebo rytí desky,
– při chybné (nepřesné)práci úpraváre při dodatečné změně určitého detailu na jednotlivých polích desky,
– při opravě chybné kresby prováděné před tiskem rytcem, úpravářem nebo retu-šérem, jestliže oprava nebyla provedena na všech známkových [aršíkových] polích stejně

3. podtyp

skupina známek téhož typu lišící se od jiných známek tohoto typu dalšími charakteristickými rozpoznávacími znaky, vytvořenými podle stejných zásad, které platí pro typ

4. spojené typy

minimálně dvě spolu související známky stejné hodnoty, ale rozdílných typů

5. retuš

oprava nedokonale vyrobené, poškozené nebo velmi opotřebované desky novým přerytím (odstraněním] závady; rozeznáváme retuš:
– primární,
– sekundární;
z hlediska techniky provádění retuše rozeznáváme retuš:
– pozitivní [jde-li o doplnění známky],
– negativní (jde-li o odstranění vady z desky);
obě varianty se vyskytují jak u retuše primární, tak i sekundární

6. primární retuš

retuš zahrnující veškeré úpravy před tiskem bez ohledu na to, kdy byly provedeny; při tisku z hloubky se provádí na plochých destičkách, válcích (deskách); při tisku z výšky se provádí na předloze, negativu apod.; vznikne-li primární retuší změna kresby známky, vytvoří se typ

7. sekundární retuš

retuš provedená během tisku; o provedení této retuše musí být známkový doklad jak známky s vadou, tak i známky s vadou odstraněnou

8. Chybotisk [chybný tisk]

vzniká při tisku známek omylem (chybou) výrobce a týká se kterékoliv výrobní složky nebo materiálu; vždy se podstatně liší od normálních tisků, a vznikne-li, má být kontrolou zadržen; rozlišujeme například: a) chybný tisk známky, jeli u známky zhotovované ně-
kolika tiskařskými pochody část známky nesprávně vytištěna,
b) barevný chybný tisk, je-li v celém listě jedna známka jiné hodnoty (zařadí-li se jiný, nesprávný štoček do desky), nebo je-li známka vytištěna na nesprávném papíru jiné barvy,
c) chybný přetisk, je-li proveden přetisk na známce jiné hodnoty, než bylo stanoveno, nebo je-li proveden v jiné barvě,
d) chybný tisk na papíru s průsvitkou, který pro tuto známku nebyl určen, nebo opačně,
e) chybné zoubkování,
f) chybný tisk na papíru s odchylným lepem

06. VÝROBNÍ VADY

1. výrobní vada

důsledek vadného materiálu nebo důsledek závad pri vlastní výrobe známek [aršíků]; druhy výrobních vad:
– deskové vady,
– vady tisku známek,
– vady vzniklé závadami papíru nebo špatnou manipulací s ním,
– vady lepu,
– vady zoubkování.
– barevné odchylky

2. deskové vady

vady vzniklé v desce různými způsoby:
a) chemickým působením (fotografickým přenosem, leptáním apod.];
b) mechanickým působením (nárazem, opotřebováním desky apod.);
c) nesprávnou moletací; deskovou vadou se mohou určovat:
– různá známková [aršíková] pole jedné desky,
– stejná známková [aršíková] pole dvou i více desek,
– stejná známková [aršíková] pole téže desky, avšak z různých období tisku (např. známky z počátku tisku na rozdíl od známek tištěných později, po poškození, resp. opotřebování desky]; deskové vady se mohou postupem času při tisku obvyklými vlivy v desce zlepšovat nebo zhoršovat, mohou se z nich vyvinout další vady, avšak mohou i úplně vymizet; deskové vady mají svůj studijní význam při určování známkového [aršíkového] pole, desky, tiskového období, popř. mohou být pomocnými znaky při určování typů a podtypů; podle výskytu mohou být deskové vady:
– typické (vyskytuje-li se desková vada v celém nákladu nebo v jeho větší části),
– nahodilé (vyskytuje-li se desková vada jen v menší části nákladu);
podle výrobního stádia, v němž výrobní vady vznikly, rozeznáváme:
– primární deskové vady,
– sekundární deskové vady,
– terciární deskové vady; poznámka: toto rozlišení bylo použito v I. dílu Monografie čs. známek při popisu emise Hradčany s ohledem na použitou techniku (knihtisk); v ostatních případech označujeme tyto vady jako deskové vady typické nebo nahodilé

3. primární desková vada

desková vada vzniklá ve výchozím materiálu společném pro více hodnot (ve výchozím štočku, v pomocné sestavě apod.), takže se projeví u všech hodnot téže kresby

4. sekundární desková vada

desková vada vzniklá ve výchozím materiálu pro tisk známek určité hodnoty (v přípravné sestavě, ve fotografickém negativu apod.), z něhož jsou přeneseny do všech desek téže hodnoty

5. terciární desková vada

desková vada vzniklá až přímo v jednotlivých deskách během tisku, a to jako důsledek poškození apod.

6. vady tisku známek

nahodilé vady vznikající ve všech stádiích tisku známok jako důsledek poruchy nebo nesprávného chodu strojů, respektive vadné manipulace; takové známky patří do tiskového odpadu; mezi sběratele se tyto tisky dostanou buď tím, že je kontrola přehlédla a nevyradila, nebo že byla zneužita makulatura; mezi vady tisku patří například: nedo-tisk, obtisk, bledý tisk, slitý tisk, tisk na lepu, dvojitý [trojitý] tisk, vynechaný tisk, smykový tisk, slepý tisk apod.

7. nedotisk

nahodilá vada vzniklá neprovedením části tisku známky; nedotisk vzniká různým způsobem, jako například poruchou stroje (malým tlakem stroje apod.) nebo vniknutím nečistot, útržků papíru apod. mezi desku a papír

8. obtisk

otisk části nebo celého obrazu známky na straně s lepem; rozlišujeme obtisk strojový a archový; strojový obtisk vzni-
ká tím, že pri chodu stroje naprázdno přijde otisk desky (válce) na tlakový válec (desku); při dalším postupu se otiskne barva z desky (válce) na lep z tlakového válce; proto se obraz známky přesně kryje s obtiskem; archový obtisk vzniká přenosem ještě mokré barvy tisku z jednoho listu na druhý vlastním zatížením; obraz známky se s obtiskem zpravidla přesně nekryje

9. bledý tisk

tisk vzniklý při použití řídké barvy nebo při nadměrném setření nánosu barvy: ukázka normálního a bledého tisku)

10. slitý tisk

tisk vzniklý při špatně fungujícím stíracím zařízení nebo při nevhodném složení barvy

11. tisk na lepu

tisk vzniklý obráceným vložením listu do stroje stranou opatřenou lepem nebo vložením listu papíru s oboustranně naneseným lepem

12. dvojitý popř. trojitý tisk

dvojnásobné (popř. trojnásobné) otištění obrazu známky; podle způsobu vzniku rozlišujeme:
– dvojitý (popř. trojitý) tisk vzniklý opakovaným vložením listu již potištěného papíru do tiskového stroje
– dvojitý (popř. trojitý) tisk vzniklý moletováním části nebo celé známky ještě jednou nebo vícekrát

13. vynechaný tisk

tisk vzniklý při vícebarevném tisku, kdy není otištěna jedna barva nebo více barev

14. smykový tisk

tisk, který zmnožuje některé obrysy kresby; vzniká mimořádným pohybem nebo nárazem a částečným přitisknutím tiskového archu [listu] k desce

15. slepý tisk

tisk vzniklý následkem poruchy barvicího zařízení, kdy ne-nabarvená deska otiskne na papír jen slabý reliéfový, bezbarvý otisk

16. vady vzniklé závadami papíru

nahodilé vady vznikající ve všech stadiích tisku; známky s těmito vadami patří do tis-
kového odpadu; mezi sběratele se dostávají náhodně, jako důsledek nedostatečně prováděné výrobní kontroly; mezi tyto vady patří například: přeložka, záložka, složka, zvrásnení papíru, nastavovaný papír

17. přeložka

výrobní vada vzniklá přehnutím okraje papíru na líc při jeho vložení do stroje; na přeložené části se objevuje tisk na lepu a pod přeloženou částí je vynechaný tisk

18. záložka

výrobní vada vzniklá přehnutím okraje papíru na rub při jeho vložení do stroje; přehnutá část je nepotištěná a na líci se v místě přehnutí objevuje výraznější tisk

19. složka

výrobní vada vzniklá při výrobě nebo při nesprávné manipulaci s papírem; po rozložení takto složeného potištěného papíru se objeví plocha bez tisku

20. zvrásnení papíru

nepatrná složka, projevující se malým přerušením kresby

21. nastavovaný papír

výrobní vada vzniklá tím, že se při tisku použije papíru spojeného slepením

22. vady lepu

nahodilé vady vznikající následkem špatné práce stroje nebo špatné manipulace při práci; mohou vzniknout tyto vady: vynechaný, nestejně nanesený, skvrnitý, pruhovaný lep, lep na okrajích listů, lep na líci listů

23. vady zoubkování

vady vznikající následkem nesprávného nebo nepřesného chodu strojů, nebo nepřesné práce při zakládání papíru; známky s těmito vadami se dostávají nahodile mezi sběratele; mezi tyto vady patří například: nečisté zoubkování, dvojité zoubkování, posunuté zoubkování, vynechané zoubkovaní, vynechané perforační otvory, slepá perforace

24. nečisté zoubkování

vada zoubkování způsobená tupými jehlami

25. dvojité zoubkování

vada zoubkování vzniklá při poruše zoubkovacího zařízení nebo při opětovném vložení již ozoubkovaného listu do zoubkovacího zařízení

26. posunuté zoubkování

vada zoubkování projevující se posunem zoubkování vzhledem k obrazu známky: je to takové posunutí, které zasahuje do obrazu známky ; nesmí se tedy zaměňovat se špatně vystředěnou [decentrovanou) známkou

27. vynechané zoubkování

vada zoubkování vzniklá neprovedením zoubkování na některé straně známky

28. vynechaný perforační otvor

vada zoubkování vzniklá následkem zlomení, popř. poškození perforační jehly

29. slepá perforace

vada zoubkování, která vzniká, jestliže perforační jehla nepronikne úplně papírem, a vytvoří pouze náznak otvoru

30. barevné odchylky

odchylky vznikající z různých příčin:
– změnou barvy tisku; v průběhu tisku je dodán odlišný odstín barvy nebo je barva změněna nedopatřením (nestejným smícháním apod.),
– při tisku, vlivem jakosti papíru (pórovitost, hlazení, větší vsákavost, lep na rubu apod.), vlivem nerovnoměrného roztírání barev na počátku tisku apod.

07. PAPÍR

1. papír

materiál, na němž jsou tištěny známky; papír posuzujeme podle:
– druhu,
– povrchu,
– tloušťky,
– barvy

2. druh papíru

rozeznáváme tyto druhy papíru:
a) podle způsobu výroby:
– ruční,
– strojový
b) podle struktury:
- neprůsvitný a průsvitný,
– kartónový,
- pergaminový,
– žilkovaný

3. povrch papíru

povrch papíru může být:
– velmi hladký,
– hladký,
– drsný,
– velmi drsný až nerovný,
- hrbolatý

4. tloušťka papíru

tloušťka papíru se měří mikrometrem; rozlišujeme papír:
– velmi tenký (do 0,04 mm),
- tenký (0,05 až 0,07 mm),
- střední (0,08 až 0,1 mm),
– tlustý (0,11 až 0,13 mm),
– velmi tlustý (od 0,14 mm)

5. barva papíru

barva papíru je závislá na složení papíru při jeho výrobě; rozlišujeme papír: - bílý,
- barevný (barva je obsažena již v materiálu],
- zbarvený (zbarvení se dosahuje až při vlastním tisku známek)

6. průsvitka

značka (obraz, kresba) umístěná v papírové hmotě a viditelná proti světlu nebo v benzínové lázni; průsvitka v papíru je ochranou poštovních známek před padělateli; podle způsobu umístění průsvitek na tiskovém listu [archu] se rozlišují průsvitky:
– jednotlivé (stejná na každé známce),
– mnohonásobné (vyplňují souvisle celou plochu tiskového listu [archu], takže na jednotlivých známkách je vždy patrná jen určitá část průsvitky); poloha průsvitky u československých známek se určuje při pohledu z rubu známky

7. Ladurnerovo čárkování

průsvitné čárky papíru způsobené otiskem švů opravovaného síta, na němž se hotová papírovina zbavuje vody; při pohledu proti světlu se jeví jako prosvítající krátké nepravidelné čárky

08. LEP

1. lep

hmota nanesená na papír, která slouží k pevnému spojení známky se zásilkou, poštovními doklady atd.

2. rozlišení lepu

a) podle způsobu nanášení:
– ruční,
- strojový
b) podle zabarvení:
– bílý,
– nažloutlý,
– žlutý,
– hnědý
c) podle lesku:
– lesklý,
– matný
d) podle povrchu:
– pruhovaný,
– mřížkovaný,
– hladký, - zrnitý,
– s bublinkami,
– s monogramem,
- rýhovaný [rastrovaný] vodorovně nebo svisle

3. pruhování na lepu

pruhování vznikající při tisku Stickneyovou rotačkou při srovnávání papírového pásu, který se vlní při prudkém sušení po nanesení lepu; zařízení, které je součástí Stickneyovy rotačky, procházející papír vyrovnává; stopy tohoto pochodu se jeví více nebo méně intenzívně na rubu známek v podobě svislých nebo vodorovných pruhů

09. ODDĚLOVANÍ ZNÁMEK

1. způsob oddělování známek

známky se oddělují:
– střihem,
– zoubkováním,
– průsekem,
– průpichem,
– výsekem

2. střih

způsob oddělování známek, které nejsou opatřeny ničím, co by ulehčovalo oddělování; pak se oddělování provádí stříháním jednotlivých známek

3. zoubkování

způsob oddělování známek pomocí zoubkovacího zařízení; podle druhu použitého zoubkovacího zařízení rozlišujeme zoubkování:
– řádkové,
– hřebenové,
– rámcové;
kombinací základních druhů a rozměrů může vzniknout zoubkování smíšené a sdružené

4. řádkové zoubkování

zoubkování, při němž se opatruje otvory každá vodorovná a svislá rada zvlášť; svislé otvory se křižují s vodorovnými nahodile, a tím vytvářejí
nepravidelné seskupení otvorů v rozích známek

5. hřebenové zoubkování

zoubkování, při němž je zoub-kovací stroj uspořádán tak, že jedním úderem opatřuje perforačními otvory jednu řadu známek ze tří stran; dalšími údery jsou obdobně perforovaný následující řady; hřebenové zoubkování může být tedy provedeno bud vodorovně, nebo svisle a postupovat v obou směrech; ležmé hřebenové zoubkování je hřebenové zoubkování postupující zleva nebo zprava vzhledem k obrazu známky; při nepřesném posunu papíru v perforačním stroji mezi jednotlivými údery perforačního
stroje vznikají rozdílné vzdálenosti; pak hovoříme o hřebenovém zoubkování zkráce-
ném nebo prodlouženém

6. rámcové zoubkování

zoubkování, při němž se opatří otvory celý tiskový arch [list] najednou jediným úderem a lak se dosahuje pravidelně uspořádaných otvorů v rozích známek

7. smíšené zoubkování

zoubkování, u něhož není rozměr na všech čtyřech stranách stejný

8. sdružené zoubkování

zoubkování, při němž bylo použito u známky kombinace hřebenového a řádkového zoubkování

9. rozměr zoubkování

počet otvorů na délce 2 cm; u smíšeného zoubkování udává první číslo rozměr vodorovných a druhé svislých řad; pokud je rozměr zoubkování udáván třemi nebo čtyřmi čísly, provádí se měření ve směru postupu hodinových ručiček počínaje horní vodorovnou řadou

10. průsek

druh perforace vytvořený přerušovaným proseknutím papíru pomocí krátkých nožíků; podle formy proseknutí rozlišujeme průsek:
– vodorovně čárkovitý
– stříškovitý,
– pilovitý,
– obloučkový,
– vlnovitý

11. průpich

druh perforace vytvořený tenkými jehlami

12. výsek

způsob oddělování známek vysekáváním jednotlivých známek při výrobě; známky jsou na okrajích opatřeny výseky napodobujícími zoubkování

13. svitková úprava

úprava oddělování známek, při níž je oddělování známky řešeno kombinovaným způsobem střihu a zoubkování; zpravidla jedna nebo dvě strany známky jsou opatřeny zoubkováním, ostatní střihem; tohoto způsobu se používá při přípravě sešit-kových vydání známek nebo pro ulehčení manipulace se známkami

10. BARVA ZNÁMEK

1. barva známek

vybarvení stanovené úředně před tiskem; různé tóny barev jsou průvodním zjevem při tisku známek, obzvláště při velkých nákladech

ZÁKLADNÍ FILATELISTICKÉ NÁZVOSLOVÍ POUŽÍVANÉ V AEROFILATELII

11. AEROFILATELIE

1. aerofilatelie

samostatný obor filatelie, který se zabývá studiem a vytvářením sbírek z filatelistického materiálu v těchto základních úsecích:
– poštovní zásilky (celistvosti, celiny – souhrnně doklady) přepravené všemi prostředky vzdušné dopravy,
– letecké poštovní známky,
– letecké celiny,
– letecká razítka,
– letecké nálepky,
– historie letecké pošty; aerofilatelii lze pomocně rozdělit do historických období:
– aerofilatelie klasická (do konce 1. světové války),
– aerofilatelie moderní –- meziválečná,
– poválečná (po 2. světové válce)

2. aerofilatelistická sbírka

sbírka vytvořená z aerofilate-listického materiálu (leteckých poštovních známek, celistvostí, celin, razítek atd.); je možno ji vytvářet jako:
– generální,
– specializovanou,
– studijní,
– námětovou

3. aerofilatelistická výstava

zvláštní druh filatelistické výstavy, na kterou jsou připuštěny jen aerofilatelistické exponáty (nebo exponáty s převážně aerofilatelistickým materiálem) a aerofilatelistická literatura

4. aerofilatelistický salón

aerofilatelistická výstava menšího rozsahu, obvykle bez výstavní jury

12. LETECKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY

1. letecká známka

poštovní známka úředně vydaná především (někdy i výlučne) k vyplácení poštovních zásilek určených k letecké
přepravě nebo k úhrade leteckého příplatku; po 2. světové válce slouží běžně k vyplácení veškerých poštovních zásilek

2. letecká příležitostná známka

poštovní příležitostná známka vydaná u příležitosti významné letecké akce, výstavy, výročí apod.; má stejné určení jako letecká známka

3. letecká příplatkové známka

letecká známka s příplatkem, z jehož výnosu je podporována letecká organizace (instituce), výstava apod.

4. letecká dodatková [přídavná] známka

letecká známka, jejíž povinné používání je nařízeno v určitém období; z výnosu prodeje je podporována výstavba civilního letectví, aeroklubu apod.

5. letecké provizórium

obvykle výplatní známka, kterou letecký přetisk mění na leteckou známku; bylo použito i známek služebních, doplatních aj.; mnohdy letecká provizória sloužila řadu let

6. letecká předběžná známka

poloúřední nebo i soukromá nálepka [známka] vydaná leteckou společností, aeroklubem nebo jinou institucí k úhrade zvláštního příplatku za leteckou prepravu zásilek (hlavně v období před I. světovou válkou)

7. letecká připouštěcí známka

známka (obvykle bez výplatní hodnoty) určená výhradně k připuštění zásilky k přepravě leteckou poštou (např. letecká polní pošla ve 2. světové válce, západní Německo r. 1948 apod.)

13. LETECKÉ CELINY

1. letecká celina

souhrnný název pro celinu (druh poštovní ceniny) užívanou v leteckém poštovním provozu: letecká dopisnice, letecká zálepka, letecká obálka, aerogram, pigeongram s vytištěnou poštovní známkou nebo označením výplatní hodnoty

2. letecká dopisnice

dopisnice s vytištěnou poštovní známkou, určená výhradně k letecké přepravě; (v širším významu i lístek bez vytištěné poštovní známky, ale s označením „letecká dopisnice" nebo s výrazným orámováním a vytištěnou leteckou nálepkou – v tomto prípade se nejedná o celinu)

3. letecká zálepka

zálepka s vytištěnou poštovní známkou, určená výhradně k letecké přepravě

4. letecká obálka

obálka obvykle z lehkého papíru s vytištěnou poštovní známkou, určená výhradně k letec-
ké přepravě; (v širším význa- . mu obálka z lehkého papíru určená k letecké přepravě, s orámováním a vytištěnou leteckou nálepkou – v tomto případě se nejedná o celinu]

5. aerogram

poštou vydaný tiskopis [formulář] z lehkého papíru, s vytištěnou poštovní známkou; jeho složením vznikne psaní, které je dopravováno výhradně letecky; do aerogramu není dovoleno vkládat další listy nebo jiné předměty; aerogram - obvykle soukromý – může být i bez vytištěné poštovní známky, často se značkou nebo reklamou vydavatele (v tomto případě se nejedná o celinu); sazba za přepravu aerogramu bývá nižší než poštovné za letecký dopis do zámoří

6. pigeongram

obecně zpráva na lehkém papíru přepravená poštovním holubem; jako celina je tiskopisem (formulářem) s vytištěnou poštovní známkou, určeným k mimořádné (obvykle propagační] přepravě poštovním holubem

14. RAZÍTKA

1. denní poštovní razítko

razítko pošty, která zásilku přijala od odesílatele, obvykle rovněž znehodnotila poštovní známky a zásilku vypravila k poštovní preprave (rozlišujeme razítka ruční, strojová, propagační aj.); denní razítko i poštovní známky může nahradit frankotyp nebo jiný způsob označující zapravení poštovného a přijetí zásilky k poštovní přepravě

2. příchozí poštovní razítko

razítko pošty, která zásilku přijala, rozkartovala a předala k další dopravě a doručení adresátovi; po 2. světové válce u obyčejných zásilek většinou chybí

3. průchozí poštovní razítko

razítko pošty, která letecké zásilky překládá nebo jinak s nimi manipuluje; (jeho pomocí lze sledovat cestu dopisu, např. loď – letadlo – jiné letadlo
– vlak); může to být denní i zvláštní (příležitostné) razítko

4. poštovní příležitostné razítko

poštovní razítko sloužící při zvláštní příležitosti k orážení podaných, případně i došlých zásilek (někdy i vedle již dříve znehodnocených poštovních známek

5. kašet

přídavné potvrzovací razítko pošty, častěji letecké společnosti, někdy aeroklubu, výstavního výboru nebo jiné instituce, která jím připomíná nebo potvrzuje první nebo příležitostný let nebo jinou významnou událost; bývá v různých velikostech, barvách, úpravách, obrázkové, textové nebo kombinované

6. potvrzovací razítko

razítko pošty, letecké společnosti nebo jiné instituce, potvrzující (někdy i dodatečně) prepravu letecké zásilky v určitém úseku nebo na celé lince

7. propagační [upomínkové] razítko

razítko letecké společnosti nebo jiné letecké organizace, u-pozorňující na její činnost, zahájení letů, výročí a podobně; vyskytuje se často i na neletených zásilkách

8. palubní poštovní razítko

poštovní razítko v minulosti používané poštovním úřadem zřízeným na vzducholodi (obdoba např. lodního poštovního úřadu)

9. palubní razítko

poštovní nebo nepoštovní ra zítko sloužící k orazítkování zásilek při balónových, vrtulní kových a podobných letech; dokumentuje použití příslušného vzdušného dopravního prostředku

10. cenzurní a celní razítka

razítka označující úřední otevření zásilky cenzurními nebo celními orgány; nesouvisí přímo s leteckou poštovní přepravou

11. tvar razítka

nejčastěji kruhový; jsou používána i razítka oválná, obdélníková, čtvercová, trojúhelníková, mnohoúhelníková i nepravidelných tvarů

12. barva razítka

nejčastěji černá; u leteckých razítek často modrá; používá se i jiných barev, vyskytují se i razítka dvou i vícebarevná

15. LETECKÉ NÁLEPKY

1. letecká poštovní nálepka

nálepka vydaná poštou a určující, že zásilka má být přepravena výhradně letecky (letadlem, balónem, vzducholodí, vrtulníkem apod.); převážně bývá vytištěna v modré barvě, v jazyku vydavatelské země a ve francouzštině, např. LETECKY – PAR AVION; nahrazuje ji přítisk nebo zvláštní poštovní razítko

2. letecká propagační nálepka

a) poštovní; nálepka vydaná poštou k propagaci letecké poštovní dopravy
b) nepoštovní; vydaná leteckou společností, aeroklubem apod.; slouží propagačním účelům, případně k o-značení leteckých poštovních zásilek jako letecká poštovní nálepka

3. letecká směrová nálepka

dříve směrovka; nálepka vydaná poštovní správou pro vyznačení linky, kterou má být zásilka letecky přepravena; někdy ji nahrazuje razítko

4. letecká změnová nálepka

nálepka vysvětlující okolnost, proč byla zásilka dopravena náhradní cestou (povětrnostní vlivy, havárie, stávka leteckého personálu apod.); někdy ji nahrazuje razítko

5. letecká připouštěcí nálepka

oficiální, polooficiální či soukromá nálepka vydaná u príležitosti leteckého dne, závodu, výstavy, příležitostného letu apod. (většinou za úplatu) a opravňující k přepravě zásilky leteckou poštou; na zásilkách bývá znehodnocována potvrzovacím nebo palubním razítkem; její oficialita je dána obyčejně zvyklostmi v zemi použití

16. DRUHY LETŮ

1. první let

skutečný první let mezi dvěma letišti

2. první let společnosti

první let určité letecké společnosti mezi dvěma nebo více místy (letišti), do kterých tato společnost dosud nikdy nelétála

3. zpětný let

první let v opačném směru (tj. zpět na domovské letiště)

4. první let v roce

let, kterým se zahajuje v příslušném roce letecká doprava mezi dvěma nebo více místy (letišti); vyskytoval se v ČSR ve dvacátých letech, kdy letecká doprava byla prakticky dopravou sezónní

5. první let podle letového řádu

let, kterým se podle letového řádu zahajuje letecká doprava mezi dvěma nebo více místy (letišti); může být časově odlišný od skutečného prvního letu (který se např. může ko nat před datem uvedeným v le tovém řádu)

6. zahajovací let

let, kterým se zahajuje letecká doprava mezi dvěma nebo více místy (letišti); nemusí být vždy prvním letem (např. oficiální let pro veřejné činitele, novi náře apod.)

7. první let letadla

první nasazení nového typu le tadla na již létanou linku

8. zkušební let

let k seznámení posádky s le tadlem, trasou, letišti, zabezpečovacím zařízením apod.: mohou být při něm přepraveny i zásilky

9. mimořádný let

přeprava zvláštním letadlem nebo přeprava po mimořádné, předem dohodnuté trase, např. doprava vládní delegace, sportovců na olympiádu, mistrovství apod.; mohou být při něm přepraveny i zásilky

10. výstavní let

let u příležitosti výstavy (např. k jejímu zahájení)

11. veletržní let

mimořádný nebo i normální let v době konání veletrhu

12. jubilejní let

let uspořádaný u příležitosti významného jubilea letecké dopravy nebo jiného výročí majícího vztah k letectví

13. kurýrní let

let s diplomatickou, obchodní nebo jinou zvláštní poštou (zásilkami)

14. předváděcí let

let k předvedení nového typu letadla (na aerosalónu, leteckém dni apod.)

15. let k otevření letiště

zvláštní let u příležitosti otevření nového letiště

16. přípojný let

letecký přípoj k pravidelné nebo mimořádné lince, tedy nejméně mezi třemi letišti a nejméně s jednou překládkou poštovních zásilek; většinou zvláštní poštovní závěr

17. znovuzahájení provozu

opětné otevření linky po delším období, kdy nebyla létána (nejedná se o linku sezónní, provozovanou např. jen v létě)

18. křest letadla

slavnostní křest nového letadla (většinou velkoprostorového), někdy spojený se zvláštním letem pro pozvané oficiální hosty a s přepravou zásilek

19. poštovní let

obvykle noční let na určité lince určené jen pro pravidelnou přepravu zásilek (letadlová pošta jako obdoba vlakové pošty)
DRUHY LETŮ PODLE POUŽITÉHO PROSTŘEDKU VZDUŠNÉ D0PRAVY

20. balónový let

let balónu spojený s přepravou zásilek (balónová pošta); jde buď o balónovou poštu historickou (např. Paříž, Přemysl) nebo moderní (při závodech, výstavách apod)

21. pionýrské lety

lety v období před 1. světovou
válkou, v tzv. průkopnickém období letectví i letecké pošty; patří sem i prvé lety přes oceán po 1. světové válce

22. vzducholodní let

let vzducholodi spojený s přepravou zásilek (vzducholodní pošta); podle konstrukce rozeznáváme:
– vzducholoď netuhé konstrukce – tzv. blimp
– vzducholoď polotuhé konstrukce
– vzducholoď tuhé konstrukce – zepelín
Druhy letů:
– průkopnické před 1. světovou válkou
– pravidelné linky
– propagační lety
– výzkumné lety (např. Ita-lia, Norge, Polarfahrt LZ 127)

23. katapultový let

zvláštní druh přepravy zásilek v letech 1929–1935 letadly startujícími pomocí katapultu z lodi a přistávajícími na moři (pevnina – letecky k lodi – loď – letecky k pevnině)

24. vrtulníkový let

let vrtulníku (helikoptéry) spojený s přepravou zásilek (vrtulníková pošta); často jako přípojná pošta z centra na letiště

25. větroňový let

let větroně (nebo větroně s pomocným motorem) spojený s přepravou zásilek (větroňová pošta)

26. raketový let

let pokusné rakety spojený s přepravou zásilek (raketová pošta); dosud jen pokusné a propagační lety, někdy i s oficiální účastí pošty

17. POŠTA

1. letecká pošta

druh přepravy poštovních zásilek různými prostředky vzdušné dopravy

2. letadlová pošta

letecký poštovní kurs (v ČSSR obvykle noční); letadlové pošty mají svá poštovní razítka (obdoba vlakové pošty)
Ostatní speciální druhy pošty viz 016/20–26

REJSTŘÍK

A
aerofilatelie 11/1
aerofilatelistická sbírka 011/2
– výstava 11/3
aerofilatelistický salón 11/4
aerogram 13/5
antedatování 01/19
arch (popř. list) přepážkový 03/21
– tiskový 03/20
aršík poštovní 01/9
aršíkové pole 03/22
autor známky 01/24
autorská značka 01/26
autotypie 02/4

B
balónový let 16/20
barevné odchylky 06/30
barva papíru 07/5
– razítka 14/12
– známek 10/1
bledý tisk 06/9
body rozměřovací 04/12

C
celina [obecně] 01/12
– letecká 13/1
celistvost 01/13
celní razítko 14/10
cenina poštovní 01/2
cenzurnl razítko 14/10
čárkování Ladurnerovo 07/7
černotisk 03/16

D
denní poštovní razítko 01/17; 14/1
deska [tisková] 03/18
desková odchylka 05/1
značka 04/13
deskové vady [obecně] 06/2
– primární 06/3
– sekundární 06/4
– terciární 06/5
dělená známka 01/6
dělicí linky 04/19
dopis predznamkový 01/14
dopisnice letecká 13/2
druh papíru 07/2
dřevoryt 02/5
dvojité zoubkování 06/25
dvojitý (popř. trojitý) tisk 06/12

F
falzifikát 01/30
falzum 01/30
FDC (First Day Cover) 01/16
forma tisková 03/17
frankotyp 01/18

G
galvano 03/11
gravura 04/18

H
hlubotisk 02/12
hřebenové zoubkování 09/5
hřebíčky upevňovací 04/21

CH
chybný tisk 05/8
chybotisk 05/8

I
jubilejní let 16/12

K
kamenotisk 02/7
kaset 14/5
katapultový let 16/23
knihtisk 02/3
kontrolní barevné značky 04/9
křest letadla 16/18
knížky soutiskové 04/11
kupón 04/1
– nepravý 04/5
kurýrní let 16/13

L
Ladurnerovo čárkování 07/7
lep 08/1
let balónový 16/20
– jubilejní 16/12
– katapultový 16/23
– k otevření letiště 16/15
– kurýrní 16/13
– mimořádný 16/9
– pionýrský 16/21
– poštovní 16/19
– předváděcí 16/14
– přípojný 16/16
– raketový 16/26
– veletržní 16/11
– větroňový 16/25
– vrtulníkový 16/24
– výstavní 16/10
– vzducholodní 16/22
– zahajovací 16/6
– zkušební 16/8
– zpětný 16/3
letadlová pošta 17/2
letecká celina 13/1
– dopisnice 13/2
– dodatková (přídavná) známka 12/4
– obálka 13/4
– pošta 17/1
– poštovní nálepka 15/1
– propagační nálepka 15/2
– předběžná známka 12/6
– připoustecí známka 12/7
– příležitostná známka 12/2
– letecká příplatková známka 12/3
– směrová nálepka 15/3
– zálepka 13/3
– změnová nálepka 15/4
– známka 12/1
letecké provizórium 12/5
linky dělicí 04/19
litografie 02/7

M
makulatura [obecně] 03/27
– pomocná 03/28
– výrobní 03/31
matrice 03/2
mezernice 04/20
meziarší 04/2
měditisk 02/10
mimořádný let 16/9
moleta 03/4
moletér 01/27
motiv 01/20

N
nastavovaný papír 06/21
náklad známek 04/16
nálepka letecká poštovní 15/1
– propagační 15/2
– smerová 15/3
– změnová 15/4
námět 01/21
nápichové značky 04/14
nátisk 03/25
návrh 01/22
nečisté zoubkování 06/24
nedotisk 06/7
nehotová známka 01/5
neotypie 02/13
nepravé kupóny 04/5
nevydaná známka 01/4
němá známka 01/7
novotisk03/26

O
obálka letecká 13/4
– prvního dne 01/16
oblasti filatelistického zájmu 01/1
obraz [známky] 04/6
obtisk 06/8
ocelotisk 02/11
odchylky barevné 06/30
ofset 02/8
ochranné rámy 04/17
otvor perforační vynechaný 06/28

P
padělek 01/30
palubní poštovní razítko 14/8
– razítko 14/9
papír [obecně] 07/1
– nastavovaný 06/21
patrice 03/3
perfin 01/8
perforace slepá 06/29
pigeongram 13/6
pionýrský let 16/21
počítadlo 04/8
podtyp 05/3
pole aršíkové 03/22
– známkové 03/22
pomocná makulatura 03/28
– sestava 03/8
pomocný tisk 03/30
popis obrazu známky 04/7
posunuté zoubkování 06/26
pošta letadlová 17/2
– letecká 17/1
poštovní aršík 01/9
– celistvost 01/13
– cenina 01/2
– let 16/19
– letecká nálepka 15/1
– příležitostné razítko 14/4
– známka 01/3
potvrzovací razítko 14/6
povrch papíru 07/3
primární desková vada 06/3
– retuš 05/6
propagační letecká nálepka 15/2
– razítko 14/7
provizórium letecké 12/5
pruhování na lepu 08/3
průchozí poštovní razítko 14/3
průpich 09/11
průsek 09/10
průsvitka papíru 07/6
první let 16/1
– letadla 16/7
– – podle letového řádu 16/5
– – společnosti 16/2
– – v roce 16/4
předběžná známka 01/11
– letecká 12/6
předběžné (průvodní) tisky 03/29
předloha 01/23
předváděcí let 16/14
předznámkový dopis 01/14
přeložka 06/17
přepážkový arch (popř. list) 03/21
přetisk 03/23
připouštěcí letecká známka 12/7
– nálepka 15/5
příchozí poštovní razítko 14/2
příležitostná letecká známka 12/2
příplatková letecká známka 12/3
přípojný let 16/16
přípravná sestava 03/7
přítisk 03/24
přívěsky zoubkované 04/5

R
raketový let 16/26
razítko celní 14/10
– cenzumí 14/10
– denní poštovní 01/17
– palubní 14/9
palubní poštovní 14/8
– poštovní příležitostné 14/4
– potvrzovací 14/6
razítko propagační 14/7
– průchozí poštovní 14/3
– příchozí poštovní 14/2
– upomínkové 14/7
ražební (reliéfový) tisk 02/14
rámcové zoubkování 09/6
retuš [obecně] 05/5
– primární 05/6
– sekundární 05/7
retušér 01/29
rozlišení desek 03/19
– lepu 08/2
rozměr zoubkování 09/9
rozměřovací body 04/12
rytec 01/25
rytecká značka 01/26

S
sazba 03/9
sdružené zoubkování 09/8
sekundární desková vada 06/4
– retuš 05/7
sestava [obecně] 03/6
– pomocná 03/8
– přípravná 03/7
slepá perforace 06/29
slepý tisk 06/15
slitý tisk 06/10
složka 06/19
smíšené zoubkování 09/7
smykový tisk 06/14
soutisk 03/14
soutiskové křížky 04/11
spojené typy 05/4
spojka 04/3
stereotypie 03/10
střih 09/2
svitková úprava 09/13

T
technika tisková 02/1
terciární desková vada 06/5
tete-beche 04/4
tisk [obecně] 02/1
– bledý 06/9
– dvojitý (popř. trojitý) 06/12
– chybný 05/8
– na lepu 06/11
– pomocný 03/30
– předběžný (průvodní) 03/29
– ražební (reliéfový) 02/14
– slepý 06/15
– slitý 06/10
– smykový 06/14
– vynechaný 06/13
– výsadní 03/13
– z hloubky 02/9
– zkusmý 03/12
– z plochy 02/6
– zvláštní 03/32
– z výšky 02/2
tisková deska 03/18
– forma 03/17
– technika 02/1
– zkouška 03/15
tiskový arch (popř. list) 03/20
tloušťka papíru 07/4
tvar razítka 014/11
typ 05/2
typy spojené 05/4

U
upevňovací hřebíčky 04/21
upomínkové razítko 14/7
úprava svitková 09/13
úpravář 01/28

V
vady deskové 06/2
– lepu 06/22
vady tisku známek 06/6
– vzniklé závadami papíru 06/16
– výrobní 06/1
– zoubkování 06/23
veletržní let 16/11
větroňový let 16/25
vrtulníkový let 16/24
vydání známky 04/15
vynechané zoubkování 06/27
vynechaný perforační otvor 06/28
vynechaný tisk 06/13
výchozí tiskový materiál 03/1
výrobní makulatura 03/31
výrobní vady [obecně] 06/1
výsadní tisk 03/13
výsek 09/12
výstavní let 16/10
výstřižek 01/15
vzducholodnl let 16/22
vzorec 01/10

Z
zahajovací let 16/6
zálepka letecká 13/3
záložka 06/18
zkouška tisková 03/15
zkusmý tisk 03/12
zkušební let 16/8
značka autorská 01/26
– barevné testovací stupnice 04/10
– desková 04/13
– kontrolní barevná 04/9
– rytecká 01/26
značky nápichové 04/14
známka dělená 01/6
– letecká 12/1
– letecká dodatková (přídavná) 12/4
– nehotová 01/5
– nevydaná 01/4
– němá 01/7
– poštovní 01/3
– předběžná 01/11
– s perfinem 01/8
známkové pole 03/22
znovuzahájení provozu 16/17
zoubkované přívěsky 04/5
zoubkování [obecně] 09/3
– dvojité 06/25
– hřebenové 09/5
– nečisté 06/24
– posunuté 06/26
– rámcové 09/6
– řádkové 09/4
– sdružené 09/8
– smíšené 09/7
– vynechané 06/27
zpětný let 16/3
způsoby oddělování známek 09/1
zvláštní tisky 03/32
zvrásnení papíru06/20