Odborné společnosti


Sekce Doprava České námětové společnosti

V roce 1966 byla při Komisi námětové filatelie SČSF Praha ustavena pracovní námětová skupina TECHNIKA, pod vedením Ing. Jiřího Musila. Počátkem roku 1970 se začínají formovat námětové sekce, jako samostatné pracovní skupiny s konkrétním zaměřením:
AUTO / MOTO Skupina se zformovala v roce 1969, vedoucím skupiny byl p.Miloš Francl, Praha. V roce 1970 začala vydávat zpravodaj „AUTOFILA“ ve formátu A4, vedoucím zpravodaje byl opět p.Miloš Francl. Vydáno bylo celkem 11 čísel v rozsahu více jak 120 stran formátu A4. V roce 1977 došlo ke změně názvu zpravodaje na „Motorová vozidla a poštovní známka“ i formátu na A5, vedoucím zpravodaje byl p.Pavel Novotný, Brno. Vydány pouze 4 čísla / 64 stran formátu A5.
ŽELEZNICE Skupina pracovala aktivně od roku 1973, kdy začala vydávat zpravodaj „Železnice“ a do roku 1978 vydala celkem 11 čísel v rozsahu více jak 110 stran formátu A4. Vedoucím skupiny i vedoucím zpravodaje byl p. Zdeněk Hampl, Praha.
LODĚ Skupina vznikla v roce 1978, o vydávání samostatného zpravodaje pro potřeby členů nejsou informace. Vedoucím skupiny byl p.František Čihák, Beroun.
LETADLA O zformování skupiny a její činnosti nejsou žádné doklady, sbíráním námětu se zabývají jednotlivci.
V roce 1979 došlo ke sloučení uvedených sekcí, byla tím ustavena sekce DOPRAVA. Od tohoto roku začal vycházet nepravidelně i zpravodaj „DOPRAVA ve filatelii“.
Obsahovou náplní vždy byly informace o setkání členů sekce, zajímavosti z jednotlivých odborností, informace o nově vydaných známkách, diskuse nad novými zjištěními či chybami obrazovými nebo textovými, kontakty na obdobné evropské námětové skupiny FIP Filamobil, Eisenbahn–Motiv–Sammler, Navicula. Vedoucím sekce byl p. Jaromír Hvižď z Brna, vedoucím zpravodaje p. Pavel Novotný rovněž z Brna. Dle dochovaných evidenčních seznamů měla sekce v roce 1991 celkem 92 členů, z čehož měly zastoupení jednotlivé odbornosti Ž 60%, M 14%, L 24%. Následovalo delší období stagnace činnosti.
Od roku 1997 pracuje sekce Doprava opět aktivně s novým vedením. Vedoucím sekce byl až do roku 2001 pan ing. Jaroslav Rubišar, který je i nyní vedoucím zpravodaje. V současné době je vedoucím sekce pan Adolf Kuchyňka, e-mail: adolf.kuchynka@tiscali.cz.