Odborné společnosti


Sekce Skauting a II. národní odboj

V září 2001, na rozšířené schůzi vedení České námětové společnosti Svazu českých filatelistů (dále jen ČNS) s vedoucími námětových sekcí ČNS (těch bylo tehdy 10: Bohemika, Doprava, Esperanto, Fauna-flóra, Hudba, Kosmos, Olympsport, Polární filatelie, Požární ochrana a Výtvarné umění), byla ustavena nová námětová sekce SKAUTING. Skautská filatelie je rozšířena mezi sběrateli již dlouhá léta (ilegálně i za doby totalitní éry), a proto se Ivan Vápenka rozhodl vytvořit sekci Skauting, která by sdružovala všechny zájemce o uvedený obor, registrované ve Svazu českých filatelistů.
Námětová sekce SKAUTING ČNS zahájila svojí činnost od ledna roku 2002 a několik let vydávala zpravodaj SKAUTFILA. Tento zpravodaj přinášel filatelistické informace, vybrané z klubového zpravodaje ZIPSS (Zprávy a informace pro skautské sběratele) Klubu skautských sběratelů JUNÁKA (dále jen KSSJ), ale i další příspěvky z vlastní tvorby. Činnost naší sekce SKAUTING ČNS byla v plné součinnosti s tímto KSSJ. SKAUTFILA vycházela současně se ZIPSem čtvrtletně. V posledních letech přestal zpravodaj vycházet.
Stěžejní činností sekce je zajišťování nových propagačních štočků do poštovních strojků POSTALIA, které jsou využívány při různých skautských akcích na poštovních úřadech po celé republice. V poslední době věnuje sekce větší pozornost výročím, která souvisí s II. odbojem.
Sekci vede Ivan Vápenka, e-mail: ivanvap@volny.cz.