Odborné společnosti


Sekce USA a OSN

Sekce byla schválena najednání ÚV SČSF dne 12. listopadu 1988 a dne 3. prosince 1988 se uskutečnilo 1. setkání. První číslo Zpravodaje vyšlo v březnu 1989. Vletech 1989 až 1990 byl Zpravodaj vydáván pod názvem ZPRAVODAJ SEKCE ZÁMOŘÍ PŘI TERITORIÁLNÍ KOMISI SČSF.
V roce 1991 došlo na základě výsledků členské ankety ke změně názvu Zpravodaje a v jeho obsahu se pak přestaly objevovat beztak velmi sporadické příspěvky zaměřené na oblast Afriky. Počet členů sekce se zredukoval a zůstali v ní převážně jen sběratelé známek USA, neboť i známky OSN dnes vlastně sbírá málo kdo a hlavně o nich nemá kdo psát. Od roku 1991 do roku 1993 tedy Zpravodaj vycházel pod názvem ZPRAVODAJ SEKCE USA - OSN SPOLEČNOSTI TERITORIÁLNÍ FILATELLIE SČSF. Od čísla 12/1994 po rozdělení republiky došlo k malé změně v názvu, neboť je SČF místo SČSF, takže od té doby až dodnes Zpravodaj vychází pod názvem ZPAVODAJ SEKCE USA - OSN SPOLEČNOSTI TERITORIÁLNÍ FILATELIE SČF. Šéfredaktorem je nepřetržitě již od roku 1989 ing. Jan JUNK z Kladna. Dosud vyšlo 34 čísel s celkovým počtem 984 stran.
Zpravodaj obsahuje podrobné informace o nových emisích známek USA toho kterého roku, zpracovávané podle obsažných anoncí USPS, a především odborné články úzce zaměřené na vybraná témata z oblasti klasické i novější americké filatelie. Prostor mají hlavně hlubší odborné informace, které u nás dosud nikdy publikovány nebyly, překlady z odborných knih amerických autorů a sběratelské zajímavosti převzaté z amerického filatelistického týdeníků Linn´s Stamp News.
Celostátní členská setkání pořádá sekce pravidelně dvakrát v roce, vždy na jaře a na podzim, takže už se jich uskutečnilo celkem 33.
Kromě výměny známek, na kterou se účastníci těší především, je na každém setkání odborná přednáška z oblasti klasické i soudobé filatelie, dále organizační informace o stavu sekce příp. činnosti KTF, a pravidelná miniaukce přebytků členů, ze které se odvádí 10% do pokladny sekce. V posledních letech se tato setkání konají v Domě odborových svazů v Praze na Zižkově. Účast bývá v průměru kolem 40 až 50%.
K 1.1.2004 máme už jen 63 řádných platících členů, z toho 5 členů ze Slovenska a dva členy čestné. V posledních letech se naše členská základna trvale zmenšuje z důvodů, které není třeba rozebírat.
Návrh pokladníka na zvýšení členského příspěvku už v roce 2003 ze 150,-na 180,- Kč neprošel. Bylo odhlasováno zvýšení členského příspěvku na 170,-Kč počínaje rokem 2004 s tím, že příspěvek se bude od roku 2005 každoročně automaticky zvyšovat o 10,- Kč. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům není jiné řešení.
Karel Kučera předseda sekce USA-OSN STF SČF