Odborné společnosti


Společnost pro odbornou literaturu

Výbor SOL:

Místopředseda:Ing. Břetislav Janík, janik@japhila.com

Jednatelka: Helena Eiseltová Veselá, Klimentská 6, 110 00 Praha 1, stamps@stamps.cz

Revizor: Josef Fronc, Fronc@cbox.cz

Zájemci o členství v SOL se mohou hlásit u jednatelky s uvedením kontaktů (adresa, e-mail, telefon, členství v KF / OS SČF).

5. SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLEČNOSTI PRO ODBORNOU LITERATURU SČF

Letošní jarní (celkově páté) setkání zájemců o filatelistickou literaturu se uskutečnilo v sobotu 17. března 2007 již tradičně v Poštovním muzeu v Praze. Tentokrát se ho zúčastnilo 25 členů společnosti.

Na programu byla výměna zkušeností a diskuse redaktorů odborných zpravodajů. Zpravodaje vydávají prakticky všechny odborné společnosti SČF a mnohé jejich sekce. Rozsah, úroveň článků, redakčního zpracování a ilustrací jsou značně různé. Odrážejí profesní i finanční možnosti redaktorů a vydávajících subjektů.

Přítomní se shodli, že vydávání zpravodajů je velmi záslužná činnost a zpravodaje jsou základním pojítkem mezi členy společnosti nebo sekce. Pokud dojde k přerušení vydávání zpravodaje, má to zpravidla neblahý dopad na členskou základnu. Problémem většiny zpravodajů je nedostatek autorů, kteří se na obsahu podílejí. Často je autorem většiny článků sám redaktor, který je vděčný za každý příspěvek. S podobnými problémy se ale potýkají i mnohé odborné zpravodaje v zahraničí.

Ve zpravodajích je místo pro specializované odborné články určené poměrně úzkému okruhu stejně zaměřených filatelistů. Takové články by nemohly být publikovány ve filatelistických časopisech určených širší sběratelské veřejnosti. Proto je také problematické přebírání článků ze zpravodajů do časopisů.

Značnou pozornost diskutující věnovali praktickým otázkám souvisejícím s autorským právem - možnostem a podmínkám přebírání článků z jiných zpravodajů, překladům a citacím.

Panuje všeobecná shoda, že je žádoucí dávat výtisky odborných zpravodajů do knihovny SČF a do knihovny Poštovního muzea, aby publikované výsledky filatelistického výzkumu byly dostupné širšímu okruhu zájemců (dnešních i budoucích). Diskutovalo se také o elektronické archivaci, možnosti vydat starší ročníky na CD a o publikování zpravodajů (nebo vybraných článků) na Internetu.

Protože elektronická filatelistická literatura a filatelistický Internet nabývají na významu, bude jim věnováno podzimní setkání členů společnosti, které se uskuteční v polovině října.

Předseda společnosti Miroslav Langhammer také stručně informoval účastníky setkání o známých edičních záměrech, o připravované mezinárodní výstavě filatelistické literatury LIPSIA 2007, která se uskuteční 28. - 30. 9. 2007 v Lipsku a bude mít i bohatý doprovodný program, a o aktivitách mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP.


M. Langhammer4. SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLEČNOSTI PRO ODBORNOU LITERATURU SČF

V pořadí již čtvrté setkání členů SOL SČF se uskutečnilo v sobotu 21. října 2006 v Poštovním muzeu v Praze. Knihovně muzea byl také věnován hlavní bod programu.

Knihovník Vladimír Halabrín seznámil přítomné s historií knihovny, která vznikla v roce 1919 na základě knihovny Ministerstva pošt a telegrafů, obsahující zejména úřední literaturu. Vlastní muzejní knihovna tehdy vznikala zejména z darů a nákupů. Teprve později byly obě knihovny spojeny. Připomenuti byli také otcové knihovny V. Dragoun a J. Lešetický.

Dnes knihovna Poštovního muzea obsahuje kompletní sbírku poštovních předpisů od 1. poloviny 18. století, sbírky zákonů, věstníky, výnosy, příručky, itineráře, adresáře, telefonní seznamy (od roku 1883), jízdní řády, kalendáře, ročenky, almanachy a také poštovní časopisy. Ve filatelistické části jsou téměř všechny naše filatelistické časopisy od roku 1896, monografie, specializované publikace, katalogy, mnohé odborné zpravodaje a sborníky. Knihovní fond slouží vedle potřeb muzea i badatelům, zejména poštovním historikům a genealogům. Historické telefonní seznamy však posloužily i lidem pátrajícím po informacích v rámci restitucí.

Dalšími informacemi vystoupení doplnil Jan Galuška a obohatil je promítnutím několika zajímavých historických publikací.

V současné době probíhá revize knihovny a analýza titulů, tvorba anotací obsahu a podkladů pro vyhledávání. Postupně je naplňován počítačový systém evidence knihovny, který bude doplněn o fulltextové vyhledávání. V budoucnosti by měla být evidence knihovny Poštovního muzea přístupná i přes Internet. Počítá se také s digitalizací vzácných publikací.

Ing. Břetislav Janík upozornil, že bibliografie filatelistické literatury je přístupná na Internetu (www.japhila.cz) a historická filatelistické literatura je zpřístupňována také prostřednictvím Exponetu.

Předseda společnosti Miroslav Langhammer informoval o přípravách světové výstavy PRAGA 2008, jejíž exponáty filatelistické literatury budou vystaveny v Poštovním muzeu, a rovněž o přípravách české filatelistické encyklopedie. Dále seznámil přítomné s aktivitami Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP, který má v současnosti 11 členů z České republiky. Upozornil také na připravovanou výstavu filatelistické literatury LIPSIA 2007.

Příští setkání členů je plánováno na jaro příštího roku.

M. L.Třetí setkání společnosi pro odborou literaturu SČF

Setkání, které se konalo v Domě filatelie v sobotu 8. dubna 2006, se zúčastnilo 28 z celkem 59 řádných členů společnosti. Jako host byl uvítán nový knihovník Poštovního muzea Vladimír Halabrín.

Prvním bodem programu byla informace o knihovně SČF, kterou přednesla knihovnice Naděžda Hanzlová. Knihovna obsahuje cca 3.600 svazků a další množství filatelistických časopisů a odborných zpravodajů. Evidence je zatím vedena v přírůstkových knihách a podle klasifikačních klíčů. Převod do elektronické podoby se připravuje. František Beneš nabídl využití vhodných počítačových programů podle zkušeností Pofisu. Seznam knihovny bude postupně uveřejňován na internetových stránkách SČF. Kladně bylo kvitováno, že ostravský klub filatelistů souhlasí se zveřejněním seznamu své klubové knihovny na webových stránkách svazu. Pokud by tento příklad následovaly i další kluby a odborné společnosti, mohla by časem vzniknout „virtuální svazová knihovna“, kde by byly evidovány všechny publikace, ať se nacházejí v sekretariátu SČF nebo u některého KF či OS.

Dalším bodem programu byla informace o přípravě České filatelistické encyklopedie. Přítomní byli seznámeni se složením redakčního kolektivu a se zásadami tvorby encyklopedie. Bylo dohodnuto, že encyklopedie bude vznikat postupně s využitím dostupných zdrojů, nejprve v elektronické podobě na internetových stránkách SČF. Každý zájemce bude moci prostřednictvím redaktora Martina Trojana doplňovat hesla a jejich definice. Poté bude proveden výběr hesel pro encyklopedii v knižní podobě, která by měla vyjít před výstavou PRAGA 2008.

V diskusi byli přítomní informováni o přípravě dvou historicky zaměřených knih. První připomene v příštím roce 120 let české organizované filatelie, gestorem její přípravy je tajemník SČF Jaroslav Maleček. Druhá kniha vyjde o rok později k devadesáti letům Poštovního muzea.

David Schiller připravuje katalog čs. příležitostných poštovních razítek z let 1945 – 1992 a hledá spolupracovníky, kteří by mu pomohli zaplnit některé mezery.

V jednání je zpřístupnění obsahu monografie Historický vývoj názvů pošt v českých zemích na Internetu s možností vyhledávání v textech. Tyto informace by mohly posloužit nejen filatelistům, ale i lokálním a regionálním historikům.

František Beneš nabídl redaktorům odborných zpravodajů možnost jejich rozesílání jako selektivní přílohy časopisu Filatelie. Přednesl také návrh postupně představit ve Filatelii činnost jednotlivých odborných společností a v příloze vydat vybrané odborné články z jejich zpravodajů.

Předseda SOL Miroslav Langhammer informoval o připravovaných filatelistických výstavách a seznámil přítomné s aktivitami Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP, který má v současné době devět českých členů; další zájemci o členství se mohou přihlásit.

Příští setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF se uskuteční v říjnu (termín bude upřesněn) v Poštovním muzeu a bude věnováno především seznámení s jeho knihovnou.

M. Langhammer2. SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLEČNOSTI PRO ODBORNOU LITERATURU SČF

Setkání v pražském Domu filatelie se v sobotu 8. října zúčastnilo 19 z 53 řádných členů společnosti. Hlavním bodem programu byla tentokrát poradna pro filatelistické autory, redaktory a vydavatele. V úvodním slovu seznámil šéfredaktor Filatelie Mgr. Jaroslav Pítra přítomné s tvorbou časopisu. Většina otázek v diskusi se točila kolem autorského práva a jeho dopadů. především se diskutovalo o přebírání článků mezi časopisy a zpravodaji, přebírání ilustrací, citování z jiných článků a o publikování stejných textů ve více médiích. Ing. František Beneš hovořil o svých zkušenostech z bádaní v archivu, kde studuje materiály týkající se činnosti čs. pošty v meziválečném období. Upozornil na potenciální problémy a rizika, na která může badatel při této práci narazit. Efektivní bádání v archivu vyžaduje důkladnou přípravu. Informaci doplnil Vladimír Dražan o své zkušenosti z vojenského historického archivu. Dalším bodem programu byla diskuse nad návrhem začít připravovat Českou filatelistickou encyklopedii, protože taková zásadní publikace našim filatelistů chybí. Přítomní odsouhlasili, že návrh bude předložen nejbližšímu zasedání předsednictva SČF. V další diskusi se hovořilo také o možnosti vydávat v příštích letech v rámci rozšířeného předplatného časopisu Filatelie méně rozsáhlé odborné filatelistické publikace. Jiří Kratochvíl informoval o práci na dvou rukopisech s pracovními názvy Pošty zmizelé z map a Sídla pražských pošt ve světle historie. Oba rukopisy doplněné množstvím ilustrací by měly být připraveny k vydání v letech 2007 - 2008. V závěru připomenul JUDr. Ing. František Beneš, CSc., že nakladatelství POFIS nabízí členům Společnosti pro odbornou literaturu SČF vydávané publikace za velkoobchodní ceny. Věříme, že se k této iniciativě připojí i další vydavatelé. Společnost uspořádá v příštím roce opět dvě setkání členů. Termíny budou stanoveny později, aby nedocházelo ke kolizi s termíny zasedání orgánů SČF nebo jiných odborných společností. Předběžně by se měla setkání konat v březnu a říjnu. Podzimní setkání by se mohlo konat v Poštovním muzeu a věnovat se jeho knihovně.

Miroslav Langhammer 12.10.2005SPOLEČNOST PRO ODBORNOU LITERATURU SE SEŠLA

Dnes dopoledne se sešla asi dvacítka vydavatelů, redaktorů a zájemců o filatelistickou literaturu na zasedání Společnosti pro odbornou literaturu SČF na svém pravidelném zasedání. Jedním z hlavních bodů byla zevrubná informace dr. Pítry, šéfredaktora časopisu Filatellie, který informoval o současné situaci v redakci Filatelie, při zajišťování redakčních článků, honorování a autorských právech. Dalším stěžejním bodem byl návrh na přípravu a vydání ČESKÉ FILATELISTICKÉ ENCYKLOPEDIE. Ta by měla být zaměřena především na termíny z oblasti československých a českých poštovních známek a celin a z poštovní historie, poštovního provozu, aerofilatelie a kolků na našem území. Česká filatelistická encyklopedie by mohla být jedním ze svazků řady Monografie československých a českých poštovních známek a poštovní historie. Encyklopedie by měla vyjít ve spolupráci společností POFIS, SČF a České pošty, s.p. k výstavě PRAGA 2008. Vedoucím projektu je předseda společnosti SOL Mgr. Miroslav Langhammer.

Břetislav Janík 8.10.2005SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLEČNOSTI PRO ODBORNOU LITERATURU SČF

Setkání se uskutečnilo v sobotu 18. června 2005 v pražském Poštovním muzeu. V úvodu seznámil přítomné s knihovnou a s postupně vytvářeným systémem její automatizované evidence a vyhledávání ředitel Poštovního muzea Dr. Pavel Čtvrtník. Praktické předvedení systému se bohužel nemohlo uskutečnit pro náhlé úmrtí knihovnice paní Mgr. Hrdé. Knihovna muzea je dočasně uzavřena a práce na naplňování systému musely být přerušeny. Výhledově se uvažuje i o zpřístupnění části informací o knihovně Poštovního muzea přes Internet. V další části setkání byli účastníci seznámeni s dosavadní činností společnosti, která má 52 řádné členy a 4 přidružené členy (právnické osoby). Informace o nové filatelistické literatuře a o odborných zpravodajích jsou publikovány na internetových stránkách společnosti na stránkách SČF. Přítomní byli také seznámeni s vydavatelským záměrem nakladatelství Pofis a dostali informace o bibliografiích článků publikovaných ve zpravodajích vydávaných zahraničními společnostmi sběratelů čs. známek (v SRN, USA a ve Velké Británii) a o jimi nabízené literatuře. V diskusi mj. představil p. Dvořáček připravovanou publikaci o historii pošty v Bystřici nad Pernštejnem, která vychází za podpory města a kraje. Pan Karel Holoubek nabídl k vydání rukopis publikace o tzv. revolučních přetiscích z roku 1945. Členové společnosti také nabízejí organizačním výborům připravovaných filatelistických výstav odborné články do výstavních katalogů. Tajemník SČF Jaroslav Maleček informoval o jednáních směřujících k uspořádání výstavy PRAGA 2008 jako specializované jedno- nebo dvouoborové výstavy pod patronátem FIP. Přítomní se shodli, že jednou z výstavních tříd by měla být třída filatelistické literatury. Příští setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF se uskuteční v soboru 1.10.2005 a hlavním bodem programu bude "poradna" pro autory, redaktory a vydavatele filatelistických zpravodajů a publikací. Dostatečný prostor bude opět věnován aktuálním informacím a diskusi členů.
Miroslav Langhammer  23.6.2006

Informace o činnosti pro setkání členů 18.6.2005

Evidence členů SOL

Jednatelka SOL vede jednoduchou evidenci členů a přidružených členů SOL. Současný stav je 52 řádných členů a 4 přidružení členové.

"Registr" rukopisů, autorských a vydavatelských záměrů
Vydavatelský záměr zatím předložilo pouze nakladatelství POFIS Praha. Je publikován na internetových stránkách SOL. Vyzýváme autory i vydavatele, aby své autorské a vydavatelské záměry, případně informace o připravovaných rukopisech poslali jednatelce SOL ke zveřejnění.

Informace o nově vydávané filatelistické literatuře
Informace jsou publikovány na internetových stránkách SOL (pokud je má výbor k dispozici). Snažit se získávat pro členy SOL výhodnější podmínky při nákupu a půjčování literatury
Výbor SOL bude jednat s vydavateli. Nakladatelství POFIS Praha bude prodávat členům SOL publikace za ceny pro obchodníky.

Spolupráce s veřejnými knihovnami
Evidence knihovny SČF není dosud v elektronické podobě.
Poštovní muzeum informuje o svém systému elektronické evidence knihovny na dnešním setkání.

Setkání členů SOL
Příští setkání členů SOL se uskuteční v sobotu 1.10.2005.
Navrhovaný hlavní bod programu: "Poradna" pro autory a vydavatele filatelistické literatury (autorské právo - přebírání článků, technické otázky,………).
V roce 2006 budou uspořádána dvě setkání členů SOL (na jaře a na podzim). Termíny budou dohodnuty na podzimním setkání.

Aktuální informování členů SOL
Informace jsou publikovány na internetových stránkách SOL. Pozvánky a dokumenty jsou členům posílány e-mailem, případně poštou.

Spolupráce s obdobnými sdruženími zájemců o filatelistickou literaturu
Předseda nabídl dopisem členství v SOL redaktorům odborných zpravodajů, vydávaných OS a jejich sekcemi, a redaktorům filatelistických časopisů (včetně internetových).
Zahraniční společnosti sběratelů čs. známek mají zpracované bibliografie článků a publikací:
ArGe Tschechoslowakei (SRN) - přehled je publikován ve zpravodaji Forschungsberichte aus der Tschechoslowakei Philatelie, který je také v Poštovním muzeu. K dispozici je seznam literatury, kterou ArGe nabízí k prodeji (přebytky knihovny). Society for Czechoslovak Philately (USA) - bibliografie existuje tištěná a na CD-ROM, prodává se pouze členům. Projednáváme možnost darování nebo prodeje jednoho výtisku do Poštovního muzea. [V diskusi informoval p. Lubor Kunc, že tuto bibliografii má a nabídl možnost vyhledání informací v ní.]
Czechoslovak Philatelic Society of GB (Velká Británie) - informace o vydávané literatuře jsou na Internetu (cpsgb.org.gb). Zpravodaje a publikace jsou v knihovně Poštovního muzea. Index článků publikovaných v časopise Czechout bude v knihovně SČF (exponát z výstavy BRNO 2005).
Výbor SOL bude podporovat individuální členství členů SOL v AIJP. Zájemci mohou kontaktovat předsedu SOL. Dva členové SOL se zúčastnili kongresu AIJP v Brně 14.5.2005. Informace o kongresu AIJP byla publikována v časopise Filatelie č. 6/2005.

Seznamovat odbornou veřejnost s činností SOL
Informace o zakládající valné hromadě byla publikována na internetových stránkách SOL, v časopisech Filatelie, Merkur Revue, Informace SČF a na www.infofila.cz. Součástí informace bylo i pozvání na toto setkání členů SOL. Podobně bude publikována i informace o dnešním setkání.
Miroslav Langhammer  23.6.2005 
 

Rozhovor s předsedou Společnosti pro odbornou literaturu SČF
Mgr. Miroslav Langhammer byl zvolen předsedou nově vzniklé Společnosti pro odbornou literaturu (dále "SOL") SČF. Dnes vám s ním přinášíme rozhovor. Ve Společnosti pro odbornou literaturu SČF by se měli soustředit filatelističtí publicisté, autoři, redaktoři a vydavatelé knih, příruček, monografií, sborníků, časopisů, odborných zpravodajů, včetně elektronických publikací. 20. 11. 2004 byla SOL založena. Kdo s tímto projektem nové odborné společnosti SČF přišel?
Zdeněk Jindra  4.4.2005

Valná hromada Společnosti pro odbornou literaturu SČF (SOL)
Založení Společnosti pro odbornou literaturu (dále "SOL") SČF bylo schváleno předsednictvem SČF na zasedání dne 20.11.2005. Zakládající valná hromada SOL se poté uskutečnila v sobotu 5.3.2005. Zúčastnilo se jí překvapivě mnoho zájemců o filatelistickou literaturu - 28 z celkově dosud přihlášených 39 členů SOL. S souladu se Stanovami SČF zakládající valná hromada SOL nejprve schválila stanovy SOL a zvolila výbor ve složení předseda Mgr. Miroslav Langhammer, místopředseda Ing. Břetislav Janík a jednatelka paní Helena Eiseltová Veselá; revizorem byl zvolen pan Josef Fronc. Delegátem na valnou hromadu SČF byl zvolen JUDr. Ing. František Beneš, CSc. (náhradníkem Pavel Aksamit, prom. mat.).
Hlavním bodem programu byla obsáhlá diskuse, do které se zapojila většina přítomných. Hovořili o nejrůznějších aspektech vydávání filatelistické literatury - od chybějící literatury pro úplné začátečníky, přes nedostatek vhodných autorů a lektorů, až po otázky financování. Po diskusi byly schváleny základní směry činnosti, které konkretizují úkoly SOL.
Společnost bude především místem, kde se budou moci setkávat filatelističtí autoři, redaktoři, vydavatelé a další zájemci o filatelistickou literaturu. SOL povede evidenci rukopisů, autorských a vydavatelských záměrů, bude zajišťovat informace o nově vydávané filatelistické literatuře a bude se snažit získat pro své členy výhodnější podmínky při nákupu a půjčování literatury. Ve spolupráci s veřejnými knihovnami (SČF, Poštovní muzeum, velké KF) bude usilovat o zpřístupnění evidence těchto fondů. Osloví také zahraniční společnosti sběratelů čs. známek. které mají zpracované bibliografické přehledy literatury se vztahem k čs. známkám a poštovní historii.
Úkolem SOL není vydávat filatelistickou literaturu ani toto vydávání nějak centrálně řídit nebo plánovat.
SOL uspořádá v letošním roce dvě setkání členů, a to 18.6. a 1.10.2005. Noví zájemci o členství se mohou přihlásit u jednatelky SOL na adrese Klimentská 6, 11000 Praha 1 (e-mail: stamps@stamps.cz).
Základním informačním médiem, odpovídajícím možnostem dnešní doby, budou internetové stránky SOL na stránkách SČF (www.japhila.cz), kde budou publikovány informace o činnosti společnosti, pozvání na příští setkání členů, informace o nové a připravované filatelistické literatuře a zejména odkazy na další zdroje informací (např. na bibliografie filatelistické literatury, odborných časopisů a zpravodajů).
Miroslav Langhammer  14.3.2005

Další podrobnosti o SOL - nové odborné společnosti SČF
Jak už jsme oznámili, v sobotu 5.3. se v Praze konalo úvodní zasedání nově ustavené Společnosti pro odbornou literaturu (SOL) SČF. Zhruba třicítka přítomných zakládajících členů vybrala vedení společnosti: předsedou byl zvolen M. Langhammer, místopředsedou B. Janík, tajemnicí H. Eiseltová-Veselá, revizorem J. Fronc. Účastníci zasedání zvolili i delegáta na letošní prosincovou valnou hromadu SČF – bude jím F. Beneš ml., jako náhradník byl zvolen P. Aksamit. Zajímavostí je, že společnost – zřejmě jako první v rámci SČF – mezi své členy přijímá nejen fyzické osoby (občany), ale i osoby právnické (firmy); zatím to jsou tři obchodní společnosti (s.r.o.) – POFIS, Filatelie a Profil, a dále občanské sdružení Klub Filatelie. Přítomni však byli i zástupci dalších právnických osob působících v našem oboru, takže tento počet samozřejmě nemusí být konečný.
Jedním z úkolů nové společnosti je nacházet spojení mezi autory a vydavateli, a z tohoto hlediska už přinesla první ohlasy. Vydavatelství POFIS totiž připravuje publikace s následujícími tématy, a případní autoři tak mají možnost nabídnout svou účast v autorském kolektivu:
- perfiny používané na území dnešní ČR a SR,
- knížka pro děti a další úplné začátečníky v oboru filatelie,
- FDC ČSR II,
- protektorát ČaM, známky a celiny a jejich poštovní použití,
- katalogy a příručky známek a celin jednotlivých evropských států.
Nabídnout je ale možno i další rukopisy a autorské záměry, a to mailem na adresu stamps@stamps.cz  nebo písemně na adresu POFIS, 110 00 Praha 1, Klimentská 6. Účastníci prvního zasedání SOL uvítali nabídku internetového e-zinu Japhila, že na svých stránkách otevře diskusní místnost pro vydavatele a autory (včetně začínajících), kde bude možno navázat první kontakty, položit otázky a získávat na ně odpovědi. Pokud tedy máte jako autoři (nebo samozřejmě i jako vydavatelé) něco na srdci, můžete napsat na adresu janik@japhila.com  Podotýkáme, že diskusní fórum je určeno výhradně k řešení odborných otázek v oboru filatelistické publicistiky a literatury, a proto sem budou zařazovány jen dopisy a příspěvky na toto téma.
Je určitě potěšitelné, že v rámci Svazu českých filatelistů vznikla další odborná společnost. Jak jsme si ukázali, začala slibně; popřejme tedy jí i jejím členům, aby se jim nemalé plány podařilo postupně naplňovat, ku prospěchu našeho oboru a tedy i nás všech, filatelistů.
Břetislav Janík 7.3.2005

SPOLEČNOST PRO ODBORNOU LITERATURU SČF (SOL)
V sobotu 5.3.2005 se v pražském Profilu sešlo 28 zakládajících členů (z celé republiky) na ustavující valné hromadě nové Společnosti pro odbornou literaturu SČF. Členové společnosti se v budoucnu hodlají scházet dvakrát do roka a chtějí napomoci většímu rozvoji filatelistické a poštovněhistorické literatury. Mezi účastníky byli nejen členové SČF, ale i zástupci kolektivního členství a vydavatelství (i nefilatelistických). Po schválení stanov společnosti byl zvolen předseda, místopředseda, tajemník a revizor společnosti. Ve velmi bohaté diskusi zazněla především potřeba zaměřit se v literatuře na mladou generaci a začátečníky, potřeba vytvořit databázi autorů, autorských děl, lektorů, napomoci rozvoji odborné literatury o filatelii a poštovnictví. V neposlední míře katalogizovat na internetu odbornou literaturu z našeho území. Velkým cílem je vytvořit databáze fondů knihoven SČF a Poštovního muzea, stejně jako fondů krajských státních a veřejných knihoven, v hledáčku zájmu budou však i knihovny klubů SČF. Neformálně vznikne tři až pět skupin, které budou zpracovávat tematické okruhy napomáhající rozvoji odborné literatury v rámci SČF. Nová společnost bude mít svůj trvalý prostor na internetu v rámci oficiální stránky SČF (http://www.japhila.cz/scf/). 
Břetislav Janík   5.3.2005