Odborné společnosti


Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin

Organizační řád Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin (dále SSNPC) navazuje na Stanovy SČF (§§ 19, 20 a 25) a v souladu se Stanovami SČF blíže usměrňuje činnost SSNPC.

Hlava 1 - Poslání a cíle činnosti SSNPC

§ 1     Hlavním cílem SSNPC je sdružovat sběratele neoficiálních příležitostných celin (celin s přítisky), seznamovat členy s jednotlivými emisemi, posuzovat je a informovat o nich v souladu se sběratelsko-filatelistickou etikou zejména podle účelu jejich vydání. Při posuzování emisí se vyvarovat jednostranných soudů a osvětovou formou čelit krajním extrémům - na straně jedné paušálnímu odsuzování jakékoli celiny s přítiskem a na straně druhé obhajování každého vyhotoveného přítisku na celině.

§ 2     Významnou oblastí je spolupráce s dalšími složkami SČF. jejichž náplň se odborné náplně SSNPC dotýká. Jedná se zejména o spolupráci se SSC v oboru celin jako takových a se sekcemi ČNS v oblastech námětových. V součinnosti s vedením SČF by pak mělo být zpracováno a nevyššími orgány SČF schváleno ujednocené názvosloví v oboru neoficiálních příležitostných celin.

Hlava 2 - Členové SSNPC a její organizační složky

§ 3     Členem SSNPC může být každý člen SČF, který se dobrovolně a písemně za člena přihlásí. Přijetí člena do SSNPC nepodléhá žádnému dalšímu schvalování. Není-li zájemce o členství ve SSNPC členem žádného KF SČF, může se stát členem SČF prostřednictvím SSNPC (viz Stanovy SČF § 22). Přihláškou člen součastně vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména a kontaktu v interním adresáři SSNPC, pokud výslovně nepožádá, že si zveřejnění svého jména a kontaktu v adresáři členů SSNPC nepřeje. Kontakt v adresáři může být na přání člena zúžen, např. bez adresy jen ve formě odkazu na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

§ 4     Práva a povinnosti členů SSNPC jsou dány Stanovami SČF §§ 15 až 18.

§ 5     SSNPC může pro potřeby své činnosti i koordinaci práce s jinými organizačními složkami SČF zřizovat pracovní skupiny a pro užší sběratelské zaměření i sekce.

Hlava 3 - Orgány SSNPC

§ 6     Orgány SSNPC jsou:
a) valná hromada,
b) setkání členů,
c) výbor,
d) revizoři.

§ 7     Valná hromada, na které je volen výbor SSNPC, svolává výbor nejméně jednou za čtyři roky, a to uvědoměním všech členů alespoň 15 dnů před stanoveným termínem. Valná hromada je schopná usnášet se, je-li přítomna alespoň třetina členů. Nesejde-li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se náhradní valná hromada o půl hodiny později a je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor SSNPC, požádá-li o to, resp. podpoří-li svolání písemně alespoň třetina členů a nebo o svolání požádá ze závažných důvodů revizor (revizní komise). Program jednání valné hromady musí být v souladu se Stanovami SČF § 34.

§ 8     V roce, ve kterém se nekoná valná hromada, svolává výbor nejméně jedno setkání členů, a to  uvědoměním všech členů alespoň 15 dnů před stanoveným termínem. Na setkání se řeší aktuální problémy SSNPC. Setkání členů je usnášení schopné za stejných podmínek jako valná hromada, nikoli však v bodech, vyhrazených pro jednání valné hromady. Setkání je oprávněno doplnit výbor ze závažných důvodů maximálně o třetinu členů, resp. potvrdit či odmítnout kooptaci, pokud k ní ze závažných důvodů došlo v období mezi dvěma setkáními.

§ 9     Valná hromada volí minimálně tříčlenný výbor SSNPC, který může být rozšířen o další členy - náhradníky. Zvolený výbor volí ze svého středu předsedu a usnáší se na dalším rozdělení funkcí. Určitou funkcí může být pověřen (např. z profesního důvodu) i nečlen výboru. Výbor je usnášení schopný při účasti minimálně 50 % zvolených členů, při sudém počtu hlasujících převažuje hlas předsedy. Náhradníci a revizor (revizoři) se zúčastňují jednání výboru s hlasem poradním.

§ 10    Valná hromada volí minimálně jednoho revizora, který má práva a povinnosti v souladu s §§ 38 až 41 Stanov SČF.

Hlava 4 - Hospodaření SSNPC

§ 11    Finančními prostředky SSNPC jsou členské příspěvky, popřípadě sponzorské dary. Výši členského příspěvku stanovuje valná hromada, výjimečně ze závažných důvodů může výši členského příspěvku stanovit setkání členů SSNPC. O příjmech a vydáních musí být vedena evidence v souladu se zásadami pro vedení účetnictví SČF a jeho složek. O hospodaření podává SSNPC 1× ročně zprávu sekretariátu SČF.

Hlava 5 - přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12    SSNPC zastupuje navenek předseda SSNPC. Z pověření výboru může v konkrétní otázce jednat  navenek jménem SSNPC i kterýkoli jiný člen výboru nebo zvláštním posláním pověřený člen SSNPC.

Organizační řád byl schválen ustavující valnou hromadou SSNPC dne 24. dubna 2004.

Kontakt: Karel Macháček, Škroupovo nám. 3, 130 00 Praha 3