Základní dokumenty


Etický kodex člena a funkcionáře Svazu českých filatelistů

1. Každý člen SČF je povinen prosazovat a chránit zájmy a dobré jméno SČF.

2. Pokud člen SČF přijme jakoukoli funkci v SČF, je povinen řádně a svědomitě plnit všechny funkční povinnosti a všechny členské povinnosti bez postranních úmyslů a bez využívání svého postavení k získání jakýchkoli výhod pro svou osobu.

3. Člen SČF je povinen každou funkci v SČF vykonávat nezištně. Nesmí přijímat ani vyžadovat jakékoli výhody.

4. Funkcionář SČF je povinen naslouchat názorům a návrhům členů SČF a brát je v úvahu při vlastním rozhodování. Nikdy neprosazuje osobní a skupinové zájmy, které by byly v rozporu se zájmy a cíli SČF.

5. Každý funkcionář SČF se musí vyvarovat všech kroků a aktivit, které by vedly ke střetu jeho osobních zájmů se zájmy SČF.

6. Ztratí-li funkcionář podmínky a předpoklady pro výkon funkce v SČF, požádá sám o uvolnění z funkce nebo o pozastavení členství v orgánu SČF a dá tak přednost zájmům SČF před osobními ambicemi.

7. Členové SČF, působící ve funkcích znalců, jurymanů a členů komisí postupují ve své činnosti uvážlivě a s plnou odpovědností za výsledky své práce tak, aby nedocházelo k poškozování členů SČF a nebyla ohrožena prestiž SČF a důvěra v něj.

8. Znalci a jurymani se při své činnosti řídí etickými kodexy svých komisí, které schvaluje předsednictvo SČF.

9. Jakoukoli činnost v SČF vykonává člen SČF tak, aby byla přínosem pro členy SČF a aby vždy dobře reprezentovala SČF. Je-li člen SČF schopen prospět svou činností SČF v oblasti odborné nebo organizační, nabídne iniciativně svou pomoc.

10. Péče o majetek SČF je jednou ze základních povinností všech členů SČF.

11. Při výměně, koupi nebo prodeji filatelistického materiálu nesmějí členové SČF využívat neznalosti nebo nezkušenosti začínajících a méně odborně zdatných filatelistů a dalších osob, či jejich případné zdravotní či jiné indispozice k získání osobního neoprávněného prospěchu.

12. Ve vztazích mezi členy SČF by měla být samozřejmostí vzájemná a nezištná pomoc, zejména formou poskytovaných informací, konzultací, přednášek a publikační činností.

13. V případě vážného porušení Etického kodexu člena a funkcionáře SČF posuzuje míru a závažnost porušení příslušný klub filatelistů, odborná společnost nebo orgán SČF. Porušení musí být oznámeno sekretariátu SČF.

14. Ve zvlášť závažných případech porušení Stanov SČF, Etického kodexu člena a funkcionáře SČF nebo dalších vnitřních předpisů SČF může předsednictvo SČF zřídit disciplinární komisi vybavenou příslušnými pravomocemi k řádnému přešetření případu a navržení opatření.

15. Etický kodex člena a funkcionáře SČF byl schválen předsednictvem SČF dne 22.4.2006 a nabývá účinnosti dnem schválení.