Základní dokumenty


Organizační řád Svazu českých filatelistů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Základním dokumentem Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) jsou Stanovy SČF schválené valnou hromadou SČF dne 3.12.2005 a registrované Ministerstvem vnitra.

1.2. Organizační řád SČF vychází se Stanov SČF a usměrňuje činnost všech orgánů SČF, základních organizačních jednotek SČF, funkcionářů a členů SČF. Posláním Organizačního řádu SČF je podání jednotného výkladu a zajištění jednotného postupu v rámci SČF.

2. Orgány

Orgány jsou:
- valná hromada SČF,
- předsednictvo SČF,
- výkonný výbor (dále jen VV) SČF,
- revizní komise (dále jen RK) SČF.

Jejich základní úkoly a pravidla činnosti jsou dána Stanovami SČF.

2.1 Valná hromada SČF

2.1.1 Delegáty valné hromady SČF s hlasem rozhodujícím jsou zvolení zástupci klubů filatelistů (dále jen KF) a odborných společností (dále jen OS). Klíč k volbě delegátů stanoví předsednictvo SČF. Na valnou hromadu SČF mohou být pozváni předsednictvem SČF hosté, kteří mají hlas poradní.

2.1.2. Jednání valné hromady SČF se řídí podle programu a jednacího řádu schváleného na začátku valné hromady. Jednání řídí předsedající zvolený na začátku valné hromady.

2.2. Předsednictvo SČF

2.2.1 Předsednictvo SČF řídí svou činnost podle schváleného plánu činnosti předsednictva SČF na pětileté funkční období a na jednotlivé roky v rámci koncepce činnosti SČF schválené valnou hromadou SČF.

2.2.2 Předsednictvo SČF schvaluje udělování čestných titulů, diplomů a odměn členům SČF.

2.3 VV SČF

2.3.1 VV SČF řídí svou činnost podle schváleného plánu činnosti VV SČF na jednotlivé roky. Tento plán vychází ze schváleného plánu činnosti předsednictva SČF.

2.3.2 Předsedu SČF v případě potřeby zastupuje jako první místopředseda pro mezinárodní činnost, jako druhý místopředseda pro vnitrosvazovou činnost.

2.3.3 Místopředseda pro mezinárodní činnost odpovídá za rozvoj filatelie v rámci styku se zahraničními filatelistickými svazy, mezinárodními filatelistickými orgány a organizacemi.

2.3.4 Místopředseda pro vnitrosvazovou činnost odpovídá za rozvoj filatelie v KF a OS.

2.3.5 Tajemník SČF ve spolupráci s předsedou a místopředsedy SČF zajišťuje podkladové materiály pro zasedání VV SČF a předsednictva SČF v souladu sjejich jednacími řády.

2.3.6 Tajemník SČF spolupracuje s organizačními výbory pořádaných výstav vsouladu s Výstavním řádem SČF.

2.3.7 Tajemník SČF zajišťuje vydávání Informací SČF.

2.3.8 Tajemník SČF řídí činnost sekretariátu a odpovídá za ni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy SČF. Odpovídá za činnost SČF po stránce ekonomické. Dbá na dodržování právních a mzdových předpisů platných pro pracovníky sekretariátu SČF. Přitom úzce spolupracuje s revizní komisí SČF.

2.3.9 Sekretariát SČF zabezpečuje činnost SČF v souladu se schváleným rozpočtem a plánem práce po stránce ekonomické, právní, organizační a administrativní.

2.4 Revizní komise SČF

2.4.1 Činnost RK SČF se řídí Jednacím řádem revizní komise SČF schváleným předsednictvem SČF.

2.4.2 Zasedání RK SČF svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2.4.3 RK SČF projednává návrhy rozpočtu SČF a výsledky hospodaření SČF, sleduje dodržování rozpočtu a finanční kázně, zásad hospodárnosti a účelnosti vynakládání finančních a materiálních prostředků.

2.4.4 RK SČF kontroluje ve spolupráci s revizorem (revizory) OS evidenci členů a hospodaření OS.

2.4.5 RK SČF dbá na dodržování Stanov SČF, vnitřních předpisů SČF a obecné závazných právních předpisů souvisejících s činností SČF.

2.4.6 RK SČF vyhotovuje o provedených kontrolách podrobné zprávy, které po projednání v kontrolovaném subjektu předkládá předsedovi SČF k projednání ve VV SČF a v předsednictvu SČF.

2.4.7 RK SČF navrhuje opatření k odstranění nedostatků zjištěných při prováděných kontrolách.

2.4.8 Nedostatky, zjištěnými RK SČF při kontrole, je kontrolovaný povinen se zabývat a vyvodit z nich závěry, nedostatky v dané lhůtě odstranit a přijmout opatření, aby se nedostatky v budoucnu neopakovaly.

2.4.9 RK SČF schvaluje závěrečné vyúčtování nákladů výstav, jimž byla poskytnuta dotace z prostředků SČF. RK SČF kontroluje účelnost využití dotace.

2.4.10 RK SČF se vyjadřuje k cenám materiálů a služeb prodávaných sekretariátem SČF.

3. Komise SČF

3.1 Komise jsou pracovními orgány předsednictva SČF, kterému odpovídají za svou činnost.

3.2 Úkolem komisí je realizace úkolů vyplývajících z koncepce SČF pro danou oblast filatelie.

3.3 Komise metodicky řídí a usměrňují činnost KF a OS.

3.4 Komise spolupracují s organizačními výbory výstav.

3.5 Komise předkládají tajemníkovi SČF návrh svého rozpočtu na kalendářní rok k projednání ve VV SČF a k zahrnutí do rozpočtu SČF, který schvaluje předsednictvo SČF.

3.6 Komise nemohou zavazovat SČF ani jednat jménem SČF s mimosvazovými organy a organizacemi.

4. Klub filatelistů

4.1 KF financuje svou činnost z vlastních prostředků, zejména z členských příspěvků pro KF.

4.2 Jménem KF jedná jeho předseda nebo pověřený člen výboru KF.

4.3 KF je povinen do 31.3. každého kalendářního roku převést na účet SČF členské příspěvky SČF za své členy.

4.4 Výbor KF je povinen sledovat úhrady za odebírané poštovní známky a další filatelistický materiál od České pošty. Určený správce novinkové služby musí jednou měsíčně vyúčtovat klubem odebrané poštovní známky a další filatelistický materiál a provést jejich úhradu. Výbor KF uzavírá se správcem novinkové služby smlouvy o hmotné odpovědnosti. Účtování novinkové služby musí být vedeno odděleně od hospodaření KF.

4.5 Výbor KF je povinen vést evidenci členů KF. Na požádání je povinen podat informace o této evidenci sekretariátu SČF.

4.6 KF vystavuje svým členům členské průkazy SČF. Evidované nevyplněné členské průkazy přiděluje KF podle požadavku sekretariát SČF.

5. Odborná společnost

5.1 OS financuje svou činnost z vlastních prostředků, zejména z členských příspěvků pro OS.

5.2 Jménem OS jedná jeho předseda nebo pověřený člen výboru OS.

5.3 Pokud řádný člen OS neplatí členský příspěvek SČF prostřednictvím některého KF, je OS povinna odvést za něj členský příspěvek SČF do 31.3. každého kalendářního roku na účet SČF.

5.4 Výbor OS je povinen vést evidenci členů OS.

5.5 OS vystavuje svým řádným členům, kteří nejsou členy žádného KF, členské průkazy SČF. Evidované nevyplněné členské průkazy přiděluje OS podle požadavku sekretariát SČF.

5.6 OS je povinna na základě požadavku VV SČF nebo předsednictva SČF informovat tento orgán o stavu své členské základny, o svém hospodaření a podat zprávu o své odborné činnosti.

6. Kroužek mladých filatelistů

6.1 V čele kroužku mladých filatelistů (dále jen KMF) stojí vedoucí, který se při své činnosti řídí zásadami činnosti KMF a pokyny komise mládeže SČF a oblastní komise mládeže.

6.2 Oblastní komise mládeže metodicky a organizačně zabezpečuje rozvoj filatelie mládeže v daném regionu a řídí činnost jednotlivých vedoucích KMF.

6.3 Předsedu oblastní komise mládeže jmenuje a odvolává komise mládeže SČF na návrh oblastní komise mládeže. Další členy vedení oblastní komise mládeže jmenuje předseda oblastní komise mládeže.

6.4 Vedoucí KMF je povinen do 31.3. každého kalendářního roku převést na účet SČF členské příspěvky SČF za ty členy KMF, kteří platí členské příspěvky SČF.

6.5 Vedoucí KMF je povinen vést evidenci členů KMF.

6.6 Vedoucí KMF vystavuje členům KMF členské průkazy SČF. Evidované nevyplněné členské průkazy přiděluje vedoucímu KMF podle požadavku sekretariát SČF.

7. Knihovna

7.1 Knihovna slouží k uchování a vypůjčování filatelistické literatury pro studijní potřeby členů SČF. Při vypůjčování filatelistické literatury se řídí výpůjčním řádem schváleným VV SČF.

7.2 Knihovna poskytuje při zapůjčování filatelistické literatury členům SČF poradenské služby.

7.3 Činnost knihovny SČF řídí tajemník SČF, který odpovídá za řádné uložení knihovních fondů a za zpracování aktuální evidence všech fondů obsažených v knihovně.

8. Tiskárna SČF

8.1 Tiskárna SČF zajišťuje především tisk Informací SČF, odborných zpravodajů a dalšího materiálu pro potřebu SČF.

8.2 Činnost tiskárny SČF řídí tajemník SČF, jehož prostřednictvím se uplatňují veškeré požadavky na tisk.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tento Organizační řád SČF byl schválen předsednictvem SČF dne 22.4.2006 a nabývá účinnosti dnem schválení.

9.2 Zrušuje se Organizační řád SČF schválený předsednictvem SČF 7.12.2002.