Základní dokumenty


Směrnice pro jmenování jury a její činnost na soutěžních výstavách pořádaných SČF

Výkonný výbor Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) v souladu s odstavcem 15.6 Výstavního řádu SČF (dále jen výstavní řád), schváleného předsednictvem SČF dne 20. 11. 2004, stanoví pro jmenování jury a její činnost na výstavách tato pravidla:

Hlava I: Obecná část

Článek 1: Základní ustanovení

1.1 Tato směrnice je závazná pro všechny orgány SČF a pro organizační výbory soutěžních filatelistických výstav všech kategorií (dále jen výstav), pořádaných bez patronace FIP nebo FEPA.

1.2 Směrnice upravuje zásady pro
- jmenování jury,
- složení jury,
- činnost jury na výstavách pořádaných SČF.

Hlava II: Jmenování a složení jury

Článek 2: Jmenování jury

2.1 Pro každou výstavu jmenuje výkonný výbor SČF samostatnou jury v souladu s článkem 15 výstavního řádu. Při souběhu několika výstav může být jmenována společná jury.

2.2 Návrh jury předkládá výkonnému výboru SČF předseda komise jurymanů SČF po konzultaci s vedoucími sekcí jurymanů odborných společností (komisí). Počet členů jury stanoví výkonný výbor SČF podle druhu a kategorie výstavy.

Článek 3: Požadavky na složení jury

3.1 Do funkce předsedy a tajemníka jury jsou jmenováni pouze jurymani s akreditací svazového jurymana. Na výstavu se zahraniční účastí vystavovatelů jsou do uvedených funkcí jmenováni svazoví jurymani se znalostí jednoho z úředních jazyků FIP.

3.2 Jako členové jury jsou na národní výstavu jmenováni pouze jurymani s akreditací svazového jurymana, na výstavy regionální a premiérové mohou být kromě svazových jurymanů jmenováni i kandidáti na funkci svazového jurymana příslušného oboru.

3.3 Aspiranti na funkci svazového jurymana mohou být na všechny výstavy jmenováni pouze jako pozorovatelé jury.

3.4 Předseda, tajemník, člen, pozorovatel, poradce a členové expertního týmu (dále jen funkcionáři jury) jsou do svých funkcí nominováni jmenovacími dekrety, vystavenými tajemníkem SČF po schválení jury předsednictvem SČF.

3.5 Jakmile nominovaný funkcionář jury zjistí, že se ze závažných důvodů nemůže práce jury zúčastnit, sdělí tuto skutečnost neprodleně předsedovi nebo tajemníkovi jury.

Hlava III: Úkoly funkcionářů jury

Článek 4: Před zahájením výstavy

4.1 Úkoly předsedy jury

4.1.1 zkontroluje, zda byly všem funkcionářům jury rozeslány jmenovací dekrety,

4.1.2 v případě, že se některý z nominovaných funkcionářů nemůže zúčastnit práce jury, navrhne za něho rovnocennou náhradu,

4.1.3 v návaznosti na rozsah a kategorizaci výstavy stanoví termín zahájení práce a délku práce jury.

4.2 Úkoly tajemníka jury

4.2.1 prověří materiální zabezpečení činnosti jury, zejména pak zajištění vhodné místnosti s vyhovujícím technickým vybavením pro nerušenou práci jury a zabezpečení všech potřebných formulářů,

4.2.2 zkontroluje, zda organizační výbor odeslal v termínu všem funkcionářům jury kopie plánů exponátů v souladu s ustanovením bodu 7.10.2.b) výstavního řádu,

4.2.3 seznámí všechny funkcionáře jury s jejím pracovním programem,

4.2.4 překontroluje požadovanou kvalifikaci vystavených exponátů,

4.2.5 plní další úkoly, kterými byl pověřen předsedou jury.

Článek 5: Při vlastním hodnocení soutěžních exponátů

5.1 Úkoly předsedy jury

5.1.1 přidělí jednotlivým členům jury exponáty, které budou hodnotit,

5.1.2 řídí činnost jury v průběhu jurování,

5.1.3 podepisuje diplomy připravené organizačním výborem výstavy.

5.2 Úkoly tajemníka jury

5.2.1 zastupuje předsedu jury a plní úkoly dle jeho požadavků, v případě nepřítomnosti předsedy jury přebírá jeho povinnosti v plném rozsahu,

5.2.2 organizačně zabezpečuje veškerou činnost jury (kontrola prezence, zasedání jury apod.),

5.2.3 vypracovává protokol jury z výstavy,

5.2.4 zajišťuje proplacení cestovních náhrad a odměny za práci v jury.

5.3 Úkoly člena jury

5.3.1 provádí hodnocení přidělených exponátů,

5.3.2 navrhuje přeřazení exponátů do jiných výstavních tříd, případně jejich vyřazení z hodnocení,

5.3.3 vedoucí skupiny (svazový juryman) určí pozorovateli jury exponáty, na které zpracuje podrobné písemné zhodnocení,

5.3.4 vyplní hodnotící list exponátu v souladu s ustanovením bodu 18.2.f) výstavního řádu.

5.4 Úkoly pozorovatele jury

5.4.1 pracuje v jury jako její člen bez hlasovacího práva pod vedením jurymana svého oboru, nebo pod dohledem poradce jury,

5.4.2 zpracovává písemné zhodnocení přidělených exponátů.

5.5 Úkoly poradce jury a člena expertního týmu

5.5.1 spolu s jurymanem svého oboru konzultuje hodnocení jednotlivých exponátů,

5.5.2 na požádání vedoucího skupiny (samostatného jurymana) se vyjádří k problematickému filatelistickému materiálu, označení pravosti nebo výskytu padělků či nefilatelistického materiálu apod.,

5.5.3 radí pozorovateli jury svého oboru při jeho práci.

Článek 6: Práva a povinnosti funkcionářů jury

6.1 Práva a povinnosti funkcionářů jury řeší článek 18 výstavního řádu.

6.2 Při hodnocení exponátů jsou funkcionáři jury povinni postupovat podle zásad uvedených v článcích 16 a 17 výstavního řádu.

Článek 7: Časový plán činnosti jury

7.1 V časovém plánu dodržuje jury po zahájení své práce tento sled úkonů:
a) první obhlídku všech exponátů předsedou jury a první posouzení všech exponátů ostatními funkcionáři jury,
b) první seznámení s navrhovaným hodnocením exponátů (1. čtení),
c) doplňkové hodnocení exponátů s dokončením zpracování jurymanských záznamů a prohlídky ostatních exponátů všemi členy samostatně,
d) druhé seznámení s výsledky navrhovaného hodnocení exponátů, určení exponátů, které bude třeba znovu posoudit celou jury (2. čtení),
e) výběr exponátů pro udělení čestných a věcných cen, včetně blahopřání jury,
f) společné posouzení vybraných exponátů,
g) závěrečné čtení návrhů hodnocení exponátů,
h) rozhodnutí o výsledném hodnocení jednotlivých exponátů,
i) zpracování hodnotících listů exponátů,
j) sestavení protokolu o hodnocení exponátů,
k) předání stejnopisů protokolu jury podle bodu 16.11 výstavního řádu,
l) zakončení práce jury předsedou jury.

7.2 Věcné ceny a blahopřání jury se udělují v souladu s ustanoveními odstavců 17.7 a 17.8 výstavního řádu.

7.3 Zajímavé exponáty, které nesplňují podmínky pro udělení věcné ceny podle odstavce 17.7 výstavního řádu, může jury doporučit k přidělení věcné ceny organizačnímu výboru.

Článek 8: Postup jury v případě pochybnosti o pravosti vystavených materiálů

8.1 Případné pochybnosti o pravosti nebo kvalitě vystaveného materiálu oznámí každý funkcionář předsedovi jury.

8.2 Při důvodném podezření projedná předseda jury s předsedou organizačního výboru výstavy možnost otevření výstavního rámu k podrobnějšímu prozkoumání sporného materiálu.

8.3 U otevření výstavního rámu musí být přítomni pověřený člen organizačního výboru výstavy, předseda a tajemník jury, na výstavách s mezinárodní účastí též příslušný národní komisař (pokud byl jmenován). K otevření rámu může předseda jury přizvat některého z dalších členů jury, poradce či člena expertního týmu.

8.4 O otevření výstavního rámu se pořídí samostatný zápis, který je samostatnou přílohou protokolu jury.

8.5 Pochybnosti o pravosti vystaveného materiálu uvede jury do přílohy protokolu jury a doporučí vystavovateli další postup.

8.6 V případě, že vystavovatel nedodrží doporučení jury na další výstavě, bude její jury hodnotit danou skutečnost jako nedostatek a je oprávněna vyřadit předmětný exponát z hodnocení.

Článek 9: Zpracování hodnotícího listu exponátu

9.1 Hodnotící listy se zpracovávají pro exponáty mladých filatelistů povinně, pro dospělé vystavovatele těm, kteří o jejich zpracování požádají předem s podáním závazné přihlášky.

9.2 Hodnotící list exponátu podepisuje juryman daného oboru a předseda jury, který ho postoupí tajemníkovi jury.

9.3 Tajemník jury předá hodnotící list exponátu pověřenému členovi organizačního výboru výstavy, který ho spolu s exponátem a jeho průkazem odevzdá vystavovateli.

Článek 10: Protokol o činnosti jury

10.1 Na svém posledním zasedání jury zpracuje protokol jury.

10.2 Protokol jury obsahuje tyto náležitosti:
a) druh, kategorizaci a název výstavy,
b) složení jury (včetně provedených změn),
c) dobu, po kterou jury pracovala,
d) změny ve vystavených exponátech (exponáty nedoručené, dodatečně vystavené, přeřazené do jiné výstavní třídy, vyřazené z hodnocení),
e) pochybnosti o pravosti nebo kvalitě konkrétního vystaveného materiálu, doporučení vystavovateli k dalšímu postupu, případně zápis o provedeném otevření výstavního rámu z téhož důvodu,
f) klady a nedostatky, které ovlivnily práci jury, zajištění její činnosti ze strany organizačního výboru výstavy,
g) hodnocení každého exponátu, celkový počet získaných bodů a výstavní odměny, udělené jury, seřazené podle jednotlivých výstavních tříd,
h) přiřazení věcných cen, poskytnutých organizačním výborem výstavy jednotlivým exponátům,
i) statistický (tabulkový) přehled celkového počtu udělených výstavních medailí v jednotlivých výstavních třídách.

10.3 Protokol o činnosti jury podepisují všichni funkcionáři jury.

10.4 Protokol o činnosti jury se vyhotovuje ve trojím vyhotovení, stejnopisy obdrží organizační výbor výstavy, tajemník SČF a předseda jury.

Hlava IV: Závěrečné ustanovení

Článek 11: Účinnost

11.1 Tuto směrnici schválilo předsednictvo SČF na své schůzi dne 20. 11. 2004 a nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2005.

PŘÍLOHY:
č. 1 Titulní list protokolu jury
č. 2 Přehled hodnocení exponátů v jednotlivých výstavních třídách
č. 3 Přehled celkového počtu udělených výstavních medailí v klasických soutěžních výstavních třídách
č. 4 Přehled celkového počtu udělených výstavních medailí ve třídě jednorámových exponátů a v otevřené třídě
č. 5 Vzor hodnocení exponátu dospělých vystavovatelů ve třídách tradiční filatelie, poštovní historie, celin, aerofilatelie, astrofilatelie, maximafilie a fiskální filatelie
č. 6 Vzor hodnocení exponátu dospělých vystavovatelů ve třídě tematické
č. 7 Vzor hodnocení exponátu dospělých vystavovatelů ve třídě filatelistické literatury
č. 8 zor hodnotícího listu mladých filatelistů (tradiční exponát)
č. 9 Vzor hodnotícího listu mladých filatelistů (tematický exponát)