Základní dokumenty


Výstavní řád Svazu českých filatelistů

Níže je uveřejněno úplné znění Výstavního řádu ze dne 6. dubna 2013 ve znění změn schválených dne 21. února 2015. Toto znění je k dispozici rovněž ve formátu pdf. Odkazy na stažení původního znění, novelizace ze dne 21. února 2015 a příloh naleznete na konci této stránky.


Předsednictvo Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) se dne 6. dubna 2013 usneslo na tomto Výstavním řádu (dále jen VŘ), který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČF na území České republiky a pro hodnocení exponátů vystavených v soutěžních třídách těchto výstav.

I. Obecná část

1. Základní ustanovení

1.1 Tento VŘ se vztahuje na soutěžní výstavy pořádané SČF (dále jen výstavy). Pořádáním konkrétní výstavy pověřuje SČF některou ze svých základních organizačních jednotek.

1.2 SČF může výstavy pořádat i ve spolupráci s dalšími osobami, tuzemskými i zahraničními.

1.3 Metodickou pomoc při pořádání výstavy poskytuje její gestor, jmenovaný výkonným výborem (dále jen VV) SČF.

II. Rozdělení výstav

2. Druhy výstav

2.1 Výstavy mohou být pořádány jako všeobecné (generální), nebo specializované (oborové).

2.2 Všeobecné výstavy jsou otevřeny pro exponáty všech soutěžních tříd.

2.3 Specializované výstavy jsou otevřeny exponátům z jedné či více předem určených soutěžních tříd.

2.4 Samostatně mohou být organizovány výstavy mladých filatelistů, a to ve všech kategoriích (viz ustanovení 3).

2.5 Výstavy lze souběžně organizovat i ve více kategoriích.

3. Kategorie výstav

3.1 Výstavy se dělí na výstavy 3., 2., 1. stupně a na mezinárodní výstavy pod patronátem FIP/FEPA.

3.2 Výstava 3. stupně slouží k získání nebo obnovení kvalifikace exponátu pro výstavy 2. stupně, popřípadě 1. stupně (viz ustanovení 12. 1. 3).

3.3 Výstava 2. stupně slouží k získání nebo obnovení kvalifikace exponátu pro výstavy 1. stupně.

3.4 Výstava 1. stupně slouží k získání kvalifikace exponátu pro mezinárodní výstavy pod patronátem FIP/FEPA.

3.5 Výstavy všech kategorií jsou pořádány celostátně a mohou být organizovány i s mezinárodní účastí na základě dohod, které SČF uzavřel s příslušnými filatelistickými svazy.

3.6 Soutěžní exponát vystavený na nesoutěžní výstavě nezíská žádnou kvalifikaci a dosavadní kvalifikaci neztratí.

4. Výstavní třídy

4.1 VŘ rozlišuje výstavní třídy mimosoutěžní a soutěžní. Otevření mimosoutěžních tříd je v pravomoci organizačního výboru výstavy (dále jen OV).

4.2 Na všeobecných výstavách musí být ve všech kategoriích vypsány všechny soutěžní výstavní třídy (viz ustanovení 4.4).

4.3 Mimosoutěžními třídami jsou čestný dvůr, oficiální třída, čestná třída, třída jury, ostatních nesoutěžních exponátů.

4.3.1 Čestný dvůr představuje exponáty mimořádného filatelistického významu, pozvané organizačním výborem výstavy.

4.3.2. Do oficiální třídy mohou být zařazeny exponáty filatelistických svazů, společností, poštovních správ, poštovních muzeí, tiskáren cenin, tvůrců a rytců poštovních známek pozvaných organizačním výborem výstavy.

4.3.3 Do čestné třídy mohou být nominovány exponáty, jimž kvalifikační omezení brání účasti v soutěži (viz ustanovení 12.2).

4.3.4 Třída jury může být zřízena pro exponáty členů jury jmenovaných pro danou výstavu.

4.3.5 Třída ostatních nesoutěžních exponátů slouží k představení exponátů pozvaných organizačním výborem výstavy, které nebyly přihlášeny do žádné z mimosoutěžních výstavních tříd, nebo do nich nemohly být zařazeny.

4.4 Soutěžní třídy

4.4.1 třídami jsou třídy tradiční filatelie, poštovní historie, celin, aerofilatelie, astrofilatelie, tematická, fiskální filatelie, maximafilie, mládeže, filatelistické literatury a otevřené filatelie, případně další třídy podle rozvoje filatelie.

4.4.2 na výstavě 1. stupně je možné otevřít mistrovskou třídu SČF, podle podmínek uvedených v ustanovení 12.4. Každý exponát vystavený v této třídě soutěží o Velkou cenu výstavy. Tato cena může být konkrétnímu exponátu udělena jen jednou.

5. Rozsah výstavy

5.1 Organizační výbor výstavy navrhuje rozsah výstavy a dobu jejího trvání. Obojí zdůvodňuje ekonomickými, technickými a společenskými možnostmi v místě a čase jejího konání. Přednesený návrh schvaluje VV SČF. Rozsah mezinárodních výstav se řídí podle uzavřených dohod.

III. Pořádání výstav

6. Příprava výstavy

6.1 Podmínkou pro schválení výstavy je předložení jejího záměru, který musí obsahovat její název, druh, kategorii, místo a termín konání.

6.2 V názvu musí být výslovně uvedeno, že jde o filatelistickou výstavu, místo a rok jejího konání (např. Filatelistická výstava Lidice 2012). VV SČF může, v odůvodněných případech, odsouhlasit jiný název výstavy.

6.3 Návrh na pořádání výstavy musí být předložen VV SČF v dostatečném časovém předstihu.

7. Organizační výbor a revizní komise výstavy

7.1 Výkonným orgánem při pořádání výstavy je její organizační výbor, který zodpovídá za její přípravu, provedení a likvidaci VV SČF. Nezávislým orgánem je revizní komise organizačního výboru nebo revizor účtu (dále společně jen RK OV).

7.2 Pokud výstavu společně organizují dva nebo více subjektů, uzavřou vzájemnou dohodu o složení OV a o případném rozdělení zisku či o úhradě ztráty.

7.3 Předsedu OV a gestora výstavy schvaluje VV SČF, což potvrzuje tajemník SČF jmenovacími dekrety.

7.4 Jednat jménem SČF ve věcech pořádání výstavy je oprávněn předseda a jeden člen OV, a to vždy společně.

7.5 RK OV kontroluje hospodaření výstavy a spoluzodpovídá za závěrečné vyúčtování výstavy v termínu stanoveném VV SČF. Závěrečné vyúčtování posuzuje a schvaluje revizní komise SČF a předkládá je ke schválení VV SČF.

7.6 OV je povinen na vyžádání informovat předsedu RK OV o svém hospodaření.

7.7 Práva a povinnosti OV vůči VV SČF

7.7.1 OV má právo zřídit čestný výbor nebo čestné prezidium výstavy; předkládat návrhy na zkvalitnění prezentace výstavy; konzultovat přípravu, průběh výstavy a vzniklé problémy s gestorem výstavy a s VV SČF; podat stížnost na případnou špatnou práci gestora výstavy a na základě řádného zdůvodnění požádat VV SČF o jeho výměnu.

7.7.2 OV má povinnost dodržovat tento VŘ a s ním spojené směrnice SČF; respektovat práva VV SČF a gestora výstavy uvedená v tomto VŘ; poskytovat VV SČF informace o přípravě, průběhu a likvidaci výstavy, pokud si je vyžádá; vytvořit VV SČF základní podmínky k provedení požadované kontroly; zpracovat pro vystavovatele Výstavní propozice; zpracovat pro veřejnost Výstavní pořádek; v určeném termínu po ukončení výstavy předat VV SČF závěrečnou zprávu o výstavě a o její likvidaci; v určeném termínu předat VV SČF kopii účetní uzávěrky odsouhlasené RK OV; předat dvě vyhotovení bulletinů, katalogů a palmáre s úplným souborem příloh sekretariátu SČF, který jeden výtisk předá výstavní komisi SČF; řídit se Spisovým a skartačním řádem SČF.

7.8 Práva a povinnosti OV vůči vystavovatelům

7.8.1 OV má právo provést výběr z exponátů přihlášených na výstavu, nepřijmout exponáty nesplňující potřebnou kvalifikaci a schválené výstavní propozice; rozhodnout o zřízení trezoru pro exponáty, které pro nedostatek výstavních ploch nebo z jiného důvodu nebudou vystaveny; přidělit exponátům po dohodě s jury věcné ceny.

7.8.2 Rozhodnutí OV o výběru exponátů je konečné a není proti němu odvolání.

7.8.3 OV má povinnost respektovat práva vystavovatelů, uvedená v tomto VŘ; zabezpečit ochranu osobních údajů vystavovatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v akt. znění; při výběru exponátů dát přednost exponátům, které kvalifikaci pro vyšší kategorii ještě nezískaly; umožnit vystavovateli účast při instalaci i demontáži jeho exponátu podle podmínek obsažených ve Výstavních propozicích; zajistit vystavovateli bezplatný vstup do prostor výstavy po celou dobu jejího konání; bezplatně předat výtisk výstavního katalogu s úplným souborem příloh vystavovateli při prezentaci a výtisk výsledků hodnocení (palmáre); zveřejnit výsledky hodnocení exponátů po obdržení protokolu jury; zaznamenat získané hodnocení (bodové hodnocení, medaile, blahopřání jury, věcnou cenu) do průkazu exponátu; zařadit do programu výstavy termín setkání členů jury s vystavovateli, stanovený po dohodě s předsedou jury, a s dostatečným časovým předstihem ho veřejně vyhlásit; nevyzvednuté exponáty vrátit poštou vystavovateli nebo národnímu komisaři, a to do 10 dnů po skončení výstavy.

7.8.4 OV výstavy má právo po dohodě s pořadatelem virtuální výstavy EXPONET požadovat hodnocení přijatých soutěžních exponátů i jejím prostřednictvím, a to za podmínky, že tato možnost bude uvedena v propozicích výstavy.

7.9 Práva a povinnosti OV vůči jury

7.9.1 OV má právo konzultovat s jury vhodné zařazení přihlášených exponátů do výstavních tříd, požadovat po dohodě s pořadatelem virtuální výstavy EXPONET hodnocení přijatých soutěžních exponátů i jejím prostřednictvím, a to za podmínky, že tato možnost bude uvedena v propozicích výstavy.

7.9.2 OV má povinnost respektovat práva členů jury, uvedená v tomto VŘ; dohodnout s předsedou jury způsob předání exponátů filatelistické literatury k hodnocení před zahájením výstavy; minimálně 4 týdny před zahájením práce jury předat po dohodě s jejím předsedou, jejím členům plány těch exponátů, které budou hodnotit podle své akreditace; zajistit místnost pro práci jury a vytvořit podmínky pro její nerušenou práci; předat jury doručené průkazy exponátů a požadavky vystavovatelů na písemné hodnocení jejich exponátů; připravit pro jury seznam věcných cen; připravit pro předsedu jury k podpisu diplomy, případně čestná uznání pro účastníky výstavy; zajistit bezplatně všem členům jury výtisk výstavního katalogu s úplným souborem příloh a výtisk výsledků hodnocení (palmáre); zajistit jury volný přístup k exponátům po celou dobu výstavy (včetně přístupu mimo všeobecnou otevírací dobu – v dohodnutém a technicky možném rozsahu); bezplatně zajistit každému členu jury dvě pozvánky na všechny oficiální akce organizované v průběhu výstavy, včetně palmáre.

8. Výstavní propozice

8.1 Výstavní propozice zpracovává OV písemně a po schválení VV SČF je v termínu minimálně 30 dnů před termínem uzávěrky přihlášek vhodným způsobem předkládá filatelistické veřejnosti, včetně uveřejnění na internetových stránkách SČF. Výstavní propozice obsahují organizační pokyny pořadatele výstavy (OV) a stanoví podmínky účasti vystavovatelů na ní. Propozice nesmějí být v rozporu s tímto VŘ.

8.2 Výstavní propozice musí obsahovat název, druh a kategorii výstavy, místo a termín jejího konání, její organizátory a spoluorganizátory; výčet soutěžních tříd; způsob, formu a termín podání přihlášek; formulář přihlášky exponátu na výstavu; způsob, kterým budou vystavovatelé informováni o přijatých exponátech; počet a rozměr přidělených rámů a počet listů (s přihlédnutím k ustanovení 12.5); výstavní poplatky; termín a způsob doručení exponátů OV výstavy, jejich převzetí a zpětné předání; upozornění uvedené v ustanovení 12.6 tohoto VŘ; podmínky pro případnou účast vystavovatele při montáži a demontáži jeho exponátu podle časového rozvrhu daného OV; poučení o způsobu uplatnění náhrady případné škody, která by vznikla vystavovateli; celní podmínky (v případě mezinárodní účasti); bezpečnostní opatření a pojištění exponátů; kontaktní adresy členů OV a gestora výstavy, včetně telefonního a elektronického spojení.

9. Přihlášky exponátů

9.1 Vystavovat na soutěžních výstavách jsou oprávněni pouze členové SČF nebo členové filatelistických svazů, s nimiž má SČF uzavřeny odpovídající dohody (s výjimkami uvedenými v ustanoveních 9.6 a 10).

9.2 Přihlášky do výstavních tříd se podávají na formulářích předepsaných OV. Pro výstavy všech kategorií musí být potvrzeny základní organizační jednotkou SČF, v níž je vystavovatel členem a platí členské příspěvky SČF. Spolu s přihláškou je vystavovatel povinen dodat kopii plánu exponátu (mimo exponáty ve třídě literatury).

9.3 Vzor přihlášky exponátu na výstavu je uveden v příloze č. 1 tohoto VŘ.

9.4 Exponáty musí být přihlášeny pod jménem vystavovatele. V případě, že si vystavovatel přeje exponát vystavit pod pseudonymem, je jméno vystavovatele pro organizační výbor důvěrnou informací a jako s takovou je povinen s ní zacházet.

9.5 Přihlášený exponát musí být v celém rozsahu výhradním vlastnictvím vystavovatele.

9.6 Exponát zesnulého filatelisty může být vystaven v soutěži in memoriam, pokud k jeho úmrtí došlo v době od podání přihlášky do zahájení výstavy.

10. Podmínky pro vystavování ve třídě filatelistické literatury

10.1 Pro účast v soutěžní třídě filatelistické literatury není vyžadována kvalifikace.

10.2 Filatelistickou literaturou pro účely VŘ se rozumějí veškeré publikace zabývající se předměty filatelistického zájmu, a to ve všech souvislostech, nebo poštovně historickými náměty, případně popisují způsoby jejich vzniku, sbírání a vystavování. Aukční katalogy (ve standardní podobě) a nabídkové ceníky nejsou literaturou ve smyslu VŘ.

10.3 Pokud od jejich vydání do uzávěrky přihlášek neuplynulo více než 5 let, mohou být v soutěžní třídě vystavena specializovaná díla, příručky a specializované katalogy (v knižní vazbě, nebo na paměťových médiích), zpravodaje a informační bulletiny společností nebo klubů filatelistů (v minimálním rozsahu uceleného ročníku za kalendářní rok).

10.4 Pokud od jejich vydání do uzávěrky přihlášek neuplynuly více než 3 roky, mohou být v soutěžní třídě vystaveny filatelistické a poštovně historické časopisy (v minimálním rozsahu uceleného ročníku za kalendářní rok) a nespecializované (běžné) katalogy.

10.5 Pro další vydání je rozhodující rok vydání prvního nákladu; to neplatí, pokud jde o vydání zásadně rozšířené či přepracované.

10.6 Exponáty soutěžní třídy literatury se předávají ve dvou exemplářích tak, aby byly jury k dispozici minimálně dva měsíce před zahájením výstavy. Jejich přihlášením vystavovatel vyslovil souhlas s tím, že po ukončení výstavy zůstávají bezplatně v jednom vyhotovení organizačnímu výboru výstavy a v jednom vyhotovení se předávají do knihovny SČF.

10.7 Exponáty filatelistické literatury musí být vhodnou formou zpřístupněny návštěvníkům výstavy.

11. Průkaz exponátu

11.1 Novému exponátu vydává průkaz vedoucí výstavního odboru OV. Na výstavách vyšších stupňů již každý vystavený exponát musí být vybaven průkazem exponátu.

11.2 Pro každý exponát smí být vystaven pouze jeden průkaz exponátu.

11.3 Exponátu filatelistické literatury se průkaz exponátu nevydává.

11.4 Exponáty, jejichž průkaz nebude předložen jury na výstavách 2. a 1. stupně do zahájení její práce, nemusí být hodnoceny. Průkazy exponátů předá zástupce OV na prvním zasedání jury jejímu předsedovi.

11.5 Vystavení duplikátu průkazu exponátu, v případě jeho ztráty, řeší vystavovatel se sekretariátem SČF.

12. Kvalifikace exponátů a jejich rozsah

12.1 Kvalifikační požadavky

12.1.1 Na výstavy 2. stupně mohou být do soutěže přijaty pouze exponáty, které na některé z předchozích výstav 3. stupně obdržely nejméně pozlacenou medaili (65 bodů), u exponátů mládeže nejméně stříbrnou medaili (55 bodů).

12.1.2 Na výstavy 1. stupně mohou být do soutěže přijaty pouze exponáty, které na některé z předchozích výstav 2. stupně obdržely nejméně pozlacenou medaili (70 bodů), u exponátů mládeže pouze exponáty, které na některé z předchozích výstav 3. a 2. stupně obdržely nejméně velkou stříbrnou medaili (65 bodů).

12.1.3 Na výstavy 1. stupně může být do soutěže přijat rovněž exponát, který na výstavě 3. stupně v roce 2014 nebo v letech následujících získal zlatou medaili a minimálně 85 bodů.

12.2 Kvalifikační omezení pro účast v soutěži

12.2.1 Na výstavy 3. stupně nemusí být do soutěže přijaty exponáty, které na předchozích výstavách obdržely tyto medaile: na výstavách 3. stupně tři zlaté; 2. stupně zlatou; 1. stupně pozlacenou.

12.2.2 Na výstavy 2. stupně nemusí být do soutěže přijaty exponáty, které na předchozích výstavách obdržely tyto medaile: na výstavách 2. stupně tři zlaté; 1. stupně zlatou; na mezinárodních pod patronátem FIP/FEPA pozlacenou.

12.2.3 Na výstavy 1. stupně nemusí být do soutěže přijaty exponáty, které na předchozích výstavách obdržely tyto medaile: na výstavách 1. stupně Velkou cenu výstavy a/nebo tři zlaté medaile; na mezinárodních pod patronátem FIP/FEPA velkou zlatou medaili.

12.2.4 O přijetí exponátů, na něž se vztahují kvalifikační omezení pro účast v soutěži, rozhoduje OV výstavy.

12.2.5 Exponát mládeže, který byl vystaven ve třídě dospělých, nemůže být již nikdy vystaven ve třídě mládeže.

12.3 Zápočty lhůt a přiznání kvalifikace

12.3.1 Pro soutěžní exponát mohou být uznány jen ty lhůty a dosažené kvalifikační výsledky, jichž bylo dosaženo na výstavách SČF a na mezinárodních výstavách pořádaných pod záštitou FIP/FEPA.

12.3.2 Z výstav organizovaných na základě mezinárodních dohod SČF mimo území ČR se uznávají soutěžním exponátům lhůty a dosažené kvalifikační výsledky, pokud je zřejmá kategorie výstavy.

12.3.3 Pro soutěžní exponát mohou být uznána pouze ta hodnocení, jichž bylo prokazatelně dosaženo do uzávěrky přihlášek na konkrétní výstavu.

12.3.4. Nejvyšší získaná kvalifikace exponátu dospělého vystavovatele z výstav pořádaných SČF, na základě mezinárodních dohod SČF, případně pod patronátem FIP/FEPA platí po dobu 10 let. U exponátu mládeže platí získaná kvalifikace po dobu 3 let od jejího získání.

12.3.5 Exponát mládeže vystavený ve skupině C, který má rozsah 80 listů a získal minimálně 85 bodů, získává automaticky kvalifikaci pro daný a nižší stupeň výstavy v odpovídající výstavní třídě dospělých vystavovatelů.

12.3.6 Exponáty filatelistické literatury se na výstavy všech stupňů přihlašují přímo, předchozí kvalifikace se nevyžaduje.

12.4 Povolení pro mistrovskou třídu SČF

12.4.1 V mistrovské třídě SČF mohou být vystaveny jen exponáty, které na výstavě 1. stupně nebo na mezinárodní výstavě s patronátem FIP/FEPA byly třikrát ohodnoceny zlatou medailí. Exponáty, které již získaly Velkou cenu výstavy, jsou z účasti v mistrovské třídě vyloučeny.

12.5 Rozsah exponátu

12.5.1 V zájmu rovných podmínek soutěže je pro soutěžní exponát vymezena výstavní plocha 80 listů formátu A 4 nebo listů POFIS (5 m2). Na výstavách 1. stupně může být pro exponáty, které získaly na mezinárodních výstavách pod patronátem FIP/FEPA nejméně velkou pozlacenou medaili, vymezena výstavní plocha 128 listů formátu A 4 (8 m2).

12.5.2 Rozvinutý úzký objekt, zpracovaný ve své úplnosti, může být prezentován na ploše 16 listů formátu A 4 (1 m2), s výjimkou třídy mládeže, otevřené filatelie a filatelistické literatury, ve formě tzv. jednorámového exponátu.

12.5.3 Mladí filatelisté vystavují podle věkových skupin:

skupina
věk
počet listů
Z
do 12 let
16-32
A
13 - 15 let
32-48
B
16 - 18 let
48 – 64
C
19 - 21 let
64 – 80

12.5.4 Vystavovatelé z řad mládeže ve skupinách Z, A, B mohou mít jako prvovystavovatelé při prvním vystavení svého exponátu na výstavě 3. stupně i pouze poloviční počet albových listů z minimálního rozsahu, uvedeného v předchozím bodu.

12.5.5 Za rozhodující se u mladých filatelistů považuje věk, který vystavovatel dosáhne k 1. lednu kalendářního roku, v němž se výstava koná.

12.6 Zacházení s exponáty

12.6.1 OV musí zacházet s dodanými exponáty s maximální péčí. Je povinen vynaložit maximální úsilí na bezpečné uložení a odpovídající zabezpečení exponátů. Je povinen okamžitě odstranit rizika, která hrozí exponátům (např. sluneční záření, vliv teploty a vlhkosti, škody způsobené poškozenými rámy ap.). V případě poškození poskytne vystavovateli součinnost.

12.6.2 OV není povinen uzavřít pojistnou smlouvu na dodané exponáty a neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. Veškeré náklady na pojištění svého exponátu nese vystavovatel. Tato skutečnost musí být uvedena ve výstavních propozicích.

13. Práva a povinnosti vystavovatelů

13.1 Vystavovatel má právo: přihlásit svůj exponát na výstavu, splňuje-li předepsanou kvalifikaci a podmínky stanovené výstavními propozicemi; na účast při instalaci i demontáži svého exponátu podle podmínek výstavních propozic; na bezplatný vstup do prostor výstavy po celou dobu výstavy; na bezplatné předání výtisku výstavního katalogu s úplným souborem příloh při prezentaci a výtisku výsledků hodnocení (palmáre); prostřednictvím OV požádat jury o zpracování písemného hodnocení vystaveného exponátu; na výstavní odměny udělené jury a OV; na zapsání získaného hodnocení do průkazu exponátu.

13.2 Vystavovatel má povinnost: respektovat tento VŘ a výstavní propozice; vyplnit správně a úplně údaje vyžádané v přihlášce exponátu na výstavu; odeslat s přihláškou exponátu na výstavu i kopii plánu exponátu (s výjimkou exponátu ve třídě literatury); dodat exponát ve spolehlivých průhledných ochranných obalech a na listech odpovídajících formátem výstavním propozicím; předat OV společně s exponátem i jeho průkaz; všechny listy exponátu označit na zadní straně svým jménem a pořadovým číslem listu; připojit kopii atestu zkušebního znalce na rub albového listu, pokud to vyžaduje vystavovaný vzácný materiál; nést náklady na pojištění svého exponátu během jeho dopravy (při cestě na výstavu i zpět) a po dobu výstavy; uhradit OV výstavní poplatek.

IV. Hodnocení soutěžních exponátů

14. Výstavní jury

14.1 Pro každou výstavu jmenuje VV SČF jury, která hodnotí vystavené exponáty. Jury se zpravidla skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka, členů, pozorovatelů a poradců jury.

14.2 Konají-li se při stejné příležitosti souběžně výstavy více kategorií, může VV SČF jmenovat společnou jury pro tyto výstavy.

14.3 Do jury mohou být jmenováni pouze členové komise jurymanů SČF, držitelé oprávnění k hodnocení exponátů příslušné výstavní třídy.

14.4 Do jury výstav s mezinárodní účastí jsou členové jmenováni podle dohod uzavřených s příslušnými svazy filatelistů. Předsedou jury je obvykle svazový juryman SČF.

14.5 VV SČF má právo jmenovat na každou výstavu poradce jury z řad zkušených svazových jurymanů a znalců, kteří při práci v jury mají poradní hlas.

14.6 VV SČF má právo jmenovat na každou výstavu pozorovatele jury z řad aspirantů a kandidátů na funkci svazového jurymana. Pozorovatel jury má při práci jury poradní hlas.

14.7 V mimořádném případě, kdy některý z členů jury oznámí, že se nemůže zúčastnit její práce, je předseda jury oprávněný jmenovat za něho rovnocennou náhradu, a to z řad osob splňujících příslušné kvalifikační předpoklady.

15. Zásady hodnocení exponátů

15.1 Práce jury zásadně probíhá pouze v jejím rámci, bez přítomnosti dalších osob. Jednání jury a projednávání hodnocení exponátů je důvěrné.

15.2 Při hodnocení exponátů dospělých vystavovatelů se jury řídí následujícími kritérii:

výstavní třída
hodnotící kritéria
maximální počet přidělených bodů
pro kritérium
celkem
tradiční, poštovní historie, celin, aero–filatelie, astrofilatelie, maximafilie, fiskální filatelie filatelie a jejich jednorámové exponáty
zpracování a filatelistický význam
30
100
filatelistické a odborné znalosti, osobní studium a výzkum
35
stav a vzácnost materiálu
30
prezentace
5
tematická, včetně jednorámových exponátů
zpracování a filatelistický význam
35
100
filatelistické a odborné znalosti a osobní výzkum
30
stav a vzácnost materiálu
30
prezentace
5
filatelistické literatury
zpracování obsahu
40
100
originalita
40
technické otázky
15
prezentace
5

15.3 Soutěžní jednorámové exponáty, vytvořené s nesprávně zvoleným záměrem nebo vyčleněné z původního pětirámového exponátu, podléhají penalizaci. Jejich výsledné hodnocení nemusí dosáhnout kvalifikaci pro vyšší kategorii soutěžní výstavy.

15.4 Při hodnocení exponátů mladých filatelistů se jury řídí následujícími kritérii:

15.4.1 u exponátů tradiční filatelie, poštovní historie, celin, aerofilatelie, astrofilatelie, fiskální filatelie a maximafilie

kritéria
věková skupina
Z
A
B
C
zpracování
27
29
33
35
znalosti
23
26
32
35
filatelistický materiál
20
20
20
20
úprava
30
25
15
10
celkem
100

15.4.2 u exponátů tematické filatelie

kritéria
věková skupina
Z
A
B
C
zpracování
31
33
35
35
znalosti
21
22
27
30
filatelistický materiál
18
20
23
25
úprava
30
25
15
10
celkem
100

15.4.3 Exponáty filatelistické literatury mladých filatelistů jsou hodnoceny podle kritérií platných pro dospělé vystavovatele (viz ustanovení 15.2).

15.5 Hodnotí se pouze materiály vystavené v exponátu.

15.6 Body získané na výstavách různých kategorií nejsou vzájemně porovnatelné.

15.7 Jury je oprávněna přeřadit exponát do jiné výstavní třídy, pokud byl původně chybně zařazen. V odůvodněném případě je jury rovněž oprávněna přeřadit exponát na výstavu nižšího stupně, pokud se obě výstavy konají současně (tedy ve stejném čase na stejném místě). Rozhodnutí o přeřazení exponátu se zveřejní v protokolu jury.

15.8 Při důvodných pochybnostech o pravosti a/nebo jakosti vystaveného materiálu projedná předseda jury s předsedou OV výstavy možnost otevření výstavního rámu k prozkoumání sporného materiálu. Prokáže-li se pochybnost, rozhodne jury o dalším postupu.

15.9 Jury rozhoduje společně. O otázkách, na něž není jednomyslný názor, se hlasuje. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

15.10 Jury je ve svém rozhodnutí nezávislá, její rozhodnutí je konečné a není proti němu opravný prostředek.

15.11 Na svém posledním zasedání je jury povinna zpracovat protokol obsahující výsledky hodnocení exponátů, který musí podepsat všichni její členové. Protokol je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží OV, sekretariát SČF a předseda jury. S protokolem seznámí vystavovatele na palmáre předseda jury, nebo jím pověřený člen.

16. Výstavní odměny

16.1 Na výstavách všech kategorií uděluje jury tyto výstavní odměny: medaile nebo diplomy na medaile; čestné a věcné ceny; blahopřání jury.

16.2 Jednorámovým exponátům se na výstavách všech kategorií uděluje pouze diplom na medaili s výslovným označením „jednorámový exponát“. Exponátům otevřené filatelie se na výstavách všech kategorií uděluje pouze diplom na medaili.

16.3 V pravomoci OV je, zda podle rozhodnutí jury předá vystavovatelům na výstavách 3. a 2. stupně (s výjimkou ustanovení 16.2) medaile nebo diplomy na medaili. Rozměr medaile ani materiál nejsou předepsány, drahý kov se nevyžaduje.

16.4 Na výstavách 1. stupně se udělují medaile (s výjimkou ustanovení 16.2). Jejich rozměr ani přítomnost či obsah vzácného kovu nejsou předepsány.

16.5 Na výstavě 1. stupně se v mistrovské třídě uděluje tajným hlasováním jury jednomu exponátu Velká cena výstavy. Její udělení se zaznamená do protokolu jury i do průkazu exponátu.

16.6 Všechny exponáty vystavené na výstavě 1. stupně v mistrovské třídě získávají velkou zlatou medaili.

16.7 Exponáty, vystavené v čestné třídě, obdrží zlatou medaili.

16.8 Pro udělení medaile nebo diplomu na medaili platí ve výstavních třídách tradiční filatelie, poštovní historie, celin, aerofilatelie, astrofilatelie, tematické filatelie, fiskální filatelie, maximafilie, mládeže a filatelistické literatury následující minimální počet bodů:

stupeň výstavy / medaile
stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3
velká zlatá
90
-
-
zlatá
85
80
75
velká pozlacená
80
(75, jen mládež)
(70, jen mládež)
pozlacená
75
70
65
velká stříbrná
70
(65, jen mládež)
(60, jen mládež)
stříbrná
65
60
55
postříbřená
60
55
50
bronzová
50
45
40
diplom (potvrzení o účasti)
do 49
do 44
do 39

16.9 Pro přiznání diplomu jednorámovým exponátům platí následující minimální počet bodů:

stupeň výstavy / medaile
stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3
zlatá
85
80
75
pozlacená
75
70
65
stříbrná
65
60
55
bronzová
50
45
40
diplom (potvrzení o účasti)
do 49
do 44
do 39

16.10 Pro přiznání diplomu ve třídě otevřené filatelie platí následující minimální počet bodů:

stupeň výstavy / medaile
stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3
zlatá
90
85
80
velká pozlacená
85
-
-
pozlacená
80
75
70
velká stříbrná
75
-
-
stříbrná
70
65
60
postříbřená
65
60
55
bronzová
60
55
50
diplom (potvrzení o účasti)
do 59
do 54
do 49

16.11 Věcné nebo čestné ceny uděluje jury exponátům jako doplňkové ohodnocení zvláštního výkonu (výzkum, materiál, zpracování ap.). Na výstavě 1. stupně se může udělit od pozlacené medaile, pro výstavy 2. a 3. stupně neplatí žádné omezení. S udělením věcné ceny musí souhlasit většina členů jury.

16.12 Blahopřání jury se uděluje soutěžním exponátům s prokázaným vynikajícím výzkumem nebo s vysokým stupněm studijního zpracování, případně s velkým množstvím filatelisticky vzácného a ojedinělého materiálu, a to jen na výstavě 1. stupně. V blahopřání musí být uveden důvod udělení blahopřání. S udělením blahopřání musí souhlasit většina členů jury. Stejnému exponátu se uděluje jen jednou.

16.13 Přidělení věcných i čestných cen a udělení blahopřání není jury povinna zdůvodňovat. Zaznamenávají se do protokolu jury i do průkazu exponátu.

17. Práva a povinnosti členů jury (jurymanů)

17.1 Každý člen jury má právo: obdržet minimálně čtyři týdny před zahájením výstavy kopie plánů exponátů, které bude hodnotit; obdržet před zahájením práce jury pracovní seznam všech exponátů, přihlášených na výstavu; obdržet bezplatně výtisk výstavního katalogu s úplným souborem příloh a výtisk výsledků hodnocení (palmáre); podat návrh na přeřazení exponátu do jiné soutěžní třídy; navrhovat a obhajovat hodnocení jednotlivých exponátů; předkládat návrhy ke zlepšení činnosti jury; navrhovat věcné ceny a blahopřání jury; navrhovat přezkoušení pravosti jakosti sporného vystaveného materiálu; radit se s poradci (konzultanty) jury; zúčastnit se pohovoru jury s vystavovateli; obdržet bezplatně dvě vstupenky na všechny oficiální akce po celou dobu výstavy včetně palmáre (pro sebe a doprovod).

17.2 Každý člen jury má povinnost: respektovat práva OV a vystavovatelů, určená VŘ; připravit se zodpovědně na hodnocení exponátů; setrvat v prostorách výstavy po celou dobu práce jury; exponáty hodnotit nezávisle a objektivně podle Směrnic pro hodnocení exponátů příslušné výstavní třídy, a to podle svých nejlepších znalostí a zkušeností; zachovat mlčenlivost o výsledku hodnocení exponátů do doby předání protokolu jury OV výstavy; zpracovat posudek na exponát těm dospělým vystavovatelům, kteří o něj požádali v souladu s VŘ; zpracovat hodnotící listy pro exponáty mládeže; podepsat protokol jury.

18. Náklady jury

18.1 Členové a poradci jury mají právo na cestovní náhrady ve smyslu zákona č. 119/1992 Sb. v akt. znění.

18.2 Pozorovatelé jury si náklady spojené se svou účastí na práci jury hradí z vlastních prostředků.

19. Sankce

19.1 VV SČF může odejmout vystavovateli právo vystavovat až na dobu tří let, pokud se dopustí hrubého porušení VŘ nebo výstavních propozic, zneužije programu výstavy ke komerčním účelům nebo se chová hrubě či nezdvořile k členům OV, zástupcům pořadatele či členům výstavní jury.

19.2 Člen výstavní jury může být postižen za hrubé porušení VŘ; o sankci rozhodne VV SČF.

19.3 Proti rozhodnutí VV SČF o uložení sankce má vystavovatel nebo člen jury právo podat písemné odvolání do 15 dnů od jeho doručení k předsednictvu SČF. Odvolání se podává prostřednictvím VV SČF.

19.4 Rozhodnutí předsednictva SČF v řízení o odvolání je konečné a není proti němu opravný prostředek.

V. Přechodná a závěrečná ustanovení

20. Přechodná ustanovení

20.1 Kvalifikace a zápočtové lhůty dosažené vystavovateli před nabytím účinnosti tohoto VŘ zůstávají v platnosti a nemění se.

20.2 V případě nejasností plynoucích z výkladu tohoto VŘ je rozhodující výklad VV SČF.

21. Směrnice, doplňky a změny

21.1 VV SČF je oprávněn vydat k VŘ prováděcí směrnice a navrhnout předsednictvu SČF schválení případných změn či doplňků tohoto VŘ.

22. Závěrečná ustanovení

22.1 Zrušuje se VŘ SČF, schválený předsednictvem SČF dne 24. 4. 2010, včetně jeho novelizace, schválené předsednictvem SČF dne 21. 4. 2012.

23. Účinnost

23.1 Tento VŘ nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. června 2013.

Přílohy:

č. 1 – Přihláška exponátu na výstavu
č. 2 – Soupis materiálu na jednotlivých listech exponátuZnění Výstavního řádu účinného od 1. června 2013 do 20. února 2015 je k dispozici ve formátu pdf. Text novelizace ze dne 21. února 2015 je k dispozici rovněž ve formátu pdf.

Příloha 1 výstaního řádu je k dispozici samostatně a to ve formátu pdf nebo ve formátu dokumentu MS Word a příloha 2 výstaního řádu je k dispozici samostatně a to ve formátu pdf nebo ve formátu dokumentu MS Word.