Odborné společnosti


Společnost sběratelů perfinů

Předseda: RNDr. František Straka, e–mail: s.traka@volny.cz
Místopředseda: Vladimír Münzberger, e-mail: jav.munz@volny.cz
Pokladník: PhMr. Vladislav Beneš, e–mail: vlabes@seznam.cz
Webové stránky: http://perfin.cz/cs/


Průkopníkem sbírání perfinů u nás byl známý pražský filatelista, dnes již zesnulý Vojtěch Maxa. Někdy zjara roku 1971 uveřejnil první článek o perfinech v časopisu Filatelie. Během poměrně krátké doby ho kontaktovala řada filatelistů, kteří mu předávali svoje poznatky a poskytovali mu materiál k dalšímu studiu. Výsledkem bylo první vydání Katalogu perfinů z území Československa, které vyšlo – kupodivu – ne v Praze, ale na Slovensku, v tehdejším KF Hlohovec. Dále se aktivita rozvíjela v oblasti publikační – V. Maxa začal v červnu 1974 vydávat pravidelně zpravodaj Perfiny. První 3 ročníky (1974 – 1976) byly ve formátu A4, zpravidla 2, později 2–3 strany v 1 číslu. Od roku 1977 byl zpravodaj ve formátu A5, který zůstal zachován až do současnosti. K tomu je nutno dodat, že zpravodaj byl sice rozsahem nevelký, v následujícím období maximálně 8 stran A5, zato vycházel 10x ročně. Od roku 1991 do roku 1998 nastala ve vydavatelské činnosti pauza a vydávání zpravodaje bylo obnoveno v r. 1998. V období 1998 – 2002 vycházely 3 čísla ročně, od roku 2003 pravidelně vycházejí 4 čísla ročně. Od roku 2004 pak zpravodaj vydává společně česká sekce (od r. 2005 Společnost) sběratelů perfinů a slovenská Skupina zberatelov perfinov, v rozsahu 24 – 36 stran. Poslední vydané číslo (4/2022) je v pořadí již 222. V roce 2023 vstoupí zpravodaj PERFINY do 44. ročníku.


Současná Společnost sběratelů perfinů vznikala v průběhu roku 1974 souběžně s vydáváním zpravodaje. Do konce roku 1974 se za odběratele přihlásilo okolo 100 sběratelů z celé republiky a známý pražský klub KF 00–65 Kovoprojekta poskytl vznikající skupině útočiště. Pod hlavičkou tohoto klubu pak skupina působila dlouhou řadu let. Tomuto klubu a podpoře, kterou skupině poskytoval, pak můžeme vděčit za to, že se v roce 1978 podařilo uskutečnit první propagační výstavu pouze perfinů. Bohužel, byla na dlouhou dobu jediná. Až v roce 2004, ke 30. výročí vydávání zpravodaje byla uspořádána další propagační výstava, které se zúčastnilo 7 členů české sekce a 3 členové ze slovenské skupiny. Počet členů Společnosti kolísal a byly doby (před rokem 1989), kdy měla i přes 200 členů. Na stav členské základny mělo vliv mj. i rozdělení bývalé republiky, počet členů klesl. V letech 1991 – 1998 skupina téměř zanikla, přesněji řečeno nevykazovala žádnou činnost. Až v roce 1998 byla činnost obnovena a počet členů se od té doby ustálil. Nyní má Společnost 67 členů, z toho je 6 sběratelů z USA a 1 z Německa.


Za dobu trvání skupiny byla připravena a vydána řada katalogů perfinů formou příloh k zpravodaji: jejich autorem byl nejprve již vzpomenutý Vojtěch Maxa, později přibyli i další spoluautoři, např. Ladislav Janeček, Václav Fejtek a řada spolupracovníků. Byly to předně katalogy perfinů z území Československa, dále katalogy perfinů Rakouska, Maďarska, Rumunska, Jugoslávie, Bulharska, Řecka, Polska a některých dalších zemí. V současnosti má V. Maxa důstojné pokračovatele, kteří připravují doplněné a opravené vydání katalogu perfinů Rakouska a pak bude následovat doplněné a opravené vydání katalogu perfinů z území ČSR. Perfiny našly cestu i do katalogů vydávaných Pofisem. V roce 2013 to byl Protektorát Čechy a Morava, na začátku roku 2015 Československo 1945 – 1992. V obou katalozích jsou kapitoly věnované perfinům. Nejnovějším počinem Pofisu je vydání Monografie č.24 autorů Vladimíra Münzbergera a Oldřicha Špreňara Katalog perfinů z území Československa.


V současné době vedení Společnosti kromě vydávání zpravodaje organizuje pro členy pravidelná setkání 2 x ročně, na jaře a na podzim, Tato pravidelnost byla narušena v roce 2020, kdy se setkání neuskutečnila kvůli pandemii covidu a 2021, kdy se perfináři sešli až na podzim. V letech 1915, 1917 a 1919 se ve slovenském Štúrovu uskutečnila trojstranná setkání perfinářů ze Slovenska (pořadatelé), Česka a Maďarska. Další aktivitou je pořádání aukcí z nabídek našich členů. V minulosti bývaly součástí setkání, někdy byly uspořádány jako písemné. Po rozdělení v roce 1993 zůstala na Slovensku část členů, kteří si vytvořili vlastní skupinu sběratelů perfinů. Během roku 2003 se sešla vedení jak z české, tak ze slovenské strany a byla dohodnuta spolupráce při vydávání zpravodaje. Od roku 2004 vycházejí pravidelně 4 čísla ročně. 2 čísla připravuje česká redakce, 2 čísla slovenská redakce a tato spolupráce pokračuje, již brzy to bude 20 let.


Další významnou aktivitou Společnosti jsou vlastní webové stránky www.perfin.cz/cs. Mají část veřejnou, přístupnou pro všechny zájemce a část uzavřenou, přístupnou pouze členům.


Již několik let vznikají i exponáty perfinů, které vytvořili naši členové. Převážně jsou jednorámové, které postupně získaly kvalifikaci i k vystavování na mezinárodní úrovni, kde dosahovaly velmi dobrých ocenění. Dnes máme i exponáty pětirámové a dokonce jeden osmirámový. Přehled vzpomenutých exponátů je na EXPONETu v samostatné sekci Perfiny, kde jsou kromě exponátů našich vystavovatelů i exponáty zahraničních vystavovatelů.


Perfiny se od zavrhovaných popelek filatelie dostaly na úroveň plnohodnotného filatelistického materiálu a mají svůj význam jak v samostatných ryze perfinářských exponátech, ale jako velmi vhodný materiál i v dalších výstavních třídách – ve třídě tradiční filatelie, tematické filatelie, poštovní historie.